CBS de Zevenster

Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede

Schoolfoto van CBS de Zevenster

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om te monitoren wat uw kind heeft geleerd en of de groei voldoende is voor uw kind, gebruiken we het  leerlingvolgsysteem Digikeuzebord voor groep 1/2 en het leerlingvolgsysteem van CITO vanaf groep 3.

Kinderen maken vanaf groep 3 elk half jaar CITO toetsen. Deze resultaten worden door de leerkracht geëvalueerd en eventuele bijzonderheden worden besproken in groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider. Zo kan de leerkracht aanpassingen doen om uw kind zo optimaal mogelijk te laten leren.

De groeps- en leerlingbespreking met leerkracht en intern begeleider worden 3 x per jaar  gevoerd volgens een vast rooster.  In deze besprekingen wordt gewerkt met een vaste agenda en worden alle kinderen besproken. Naderhand worden kansen, belemmeringen en evt. bijstelling van groeps-, en/of onderwijsaanbod (via groepsplan) bijgewerkt in het volgsysteem Planb2.

Ook in onze methoden zitten veel evaluatiemomenten waarop de kinderen en leerkrachten kunnen bekijken wat ze al kunnen en wat ze nog kunnen leren. De leerkracht begeleidt en stimuleert de leerling om aan de slag te gang met zaken waarvan de leerling veel kan leren.

We stimuleren binnen onze school ook talenten, kinderen mogen doorleren op de gebieden waarin ze al goed zijn. Zo wordt zoveel mogelijk het talent van uw kind gestimuleerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij hebben gekozen voor de Dalton identiteit om te bereiken dat onze kinderen een sterke persoonsontwikkeling doormaken. Kinderen gaan met zelfvertrouwen uitdagingen aan. Ze leren kijken naar het proces en brengen daarin verbeteringen aan, we zien dit als leerkansen. Dit doen we niet alleen, maar juist samen. Ze leren in sterke mate samenwerken, omdat in de huidige maatschappij dit onmisbare vaardigheden zijn. Met het uiteindelijk doel om in onze complexe samenleving: ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven. Daarbij hoort ook een grote mate van respect voor elkaar en de omgeving. We zijn samen verantwoordelijk voor de school en de omgeving en helpen elkaar daarbij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respectvol
  • Veerkrachtig
  • Durf

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2019 is De Zevenster meegenomen in het 4 jaarlijkse onderzoek van het bestuur VCO & scholen. Hierin geeft de inspectie het volgende aan:

Het aanbod op Daltonbasisschool De Zevenster waarderen we als Goed.

Het aanbod voldoet aan de kerndoelen en bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de samenleving.

De waardering Goed hangt samen met onder meer:

•de uitwerking van de thema's en de rijke leeromgeving in de kleutergroepen;

•het versterkte aanbod voor Engels;

•de lessen in filosofie;

•en de integratie van taal, inclusief woordenschat, met wereldoriëntatie.

Het didactisch handelen van leerkrachten beoordelen we als Voldoende.

Een sterk punt in de school is de actieve betrokkenheid van leerlingen en de taakgerichte werksfeer die is gecreëerd.

Leerkrachten leggen duidelijk uit, hun lessen zijn kort en doelgericht. Leerlingen maken kennis met verschillende werkvormen, zoals samenwerkingsvormen en bewegend leren.Ook houden leerkrachten rekening met de verschillen in onderwijsbehoeften bij leerlingen.

Eindresultaten: De behaalde onderwijsresultaten zijn voldoende.

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.


Mooi om te zien is dat de school heel breed de kennis en vaardigheden van leerlingen in beeld brengt, onder meer met behulp van het talentenkompas.

Terug naar boven