CBS de Zevenster

Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede

Schoolfoto van CBS de Zevenster

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn een enthousiast, betrokken team dat graag buiten de lijntjes kleurt, creatief omgaat met lessen, denkt in doelen.   

Wij staan voor ons onderwijsconcept en zijn continue bezig met het verder ontwikkelen hiervan om ons onderwijs nog aantrekkelijker en interessanter te maken zodat onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet een leerkracht vervangen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens ziekte, bijzonder verlof of het volgen van nascholing onder schooltijd. Bij vervanging proberen we zoveel mogelijk dezelfde invaller voor de groep te krijgen.

We maken gebruik van de invalpool van een externe organisatie. Als we vooraf weten dat een leerkracht vervangen wordt, brengen we u hiervan middels een bericht via MijnSchool.nl of via WhatsApp op de hoogte.

Indien er geen vervangingsmogelijkheden zijn, proberen we intern in eerste instantie een oplossing te zoeken.

Dit houdt in dat:

De duo-collega van de betreffende groep wordt gevraagd om te werken;

Collega’s die parttime werken worden gevraagd om te werken;

Ambulante collega’s  worden gevraagd om les te geven in de betreffende groep(en);

Kinderen worden verdeeld over de andere groepen.

Als bovenstaande opties niet kunnen worden gerealiseerd, kan er (bij hoge uitzondering) worden besloten om een groep naar huis te sturen. Hierover wordt u uiterlijk 1 schooldag van te voren geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Zevenster werken we met jaargroepen en combinatiegroepen. De leerlingenaantallen op onze school zijn soms wat  'scheef' waardoor we het ene jaar een combinatiegroep moeten/kunnen maken maar het jaar erna niet. We kijken bij het maken van combinatiegroepen steeds naar de zorgbehoeften van kinderen en de balans binnen de groep om het onderwijs zo effectief mogelijk te houden. Op deze manier voorkomen we dat we heel grote groepen met veel zorg krijgen en zorgen we ervoor dat elk kind in de groep tot zijn recht komt. Daarnaast wordt het lees- & rekenonderwijs op niveau aangeboden waardoor kinderen in een andere groep instructie kunnen krijgen dan de eigen jaargroep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen spelen en werken aan opdrachten vanuit thema's. Er is in de klas veel aandacht van de ontwikkeling voor de (mondelinge)taal- en rekenvaardigheden. Dit bereiken we door: gerichte opdrachten, hoekenwerk en kringen. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, muziek, godsdienst, Engels en het samenspelen van de kinderen. Dit bereiken we door in de klas te werken en spelen, buiten spelen en samen bewegen. Eén keer per week gaan de kinderen gymmen en krijgen ze les van een vakdocent bewegingsonderwijs.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk thematisch aangeboden. Kinderen werken vanuit (veel) vakgebieden aan het thema en ervaren dat alles met elkaar in verbinding staat. Ons leer- en rekenonderwijs wordt klasdoorbroken aangeboden. Dit houdt in dat uw kind leert op het niveau waarop uw kind het meeste kan leren. Dit is dus niet altijd gebonden aan de klas waarin uw kind ingedeeld is. We houden de voortgang van uw kind in de gaten door 'doelenboekjes' waarin kinderen op verschillende manieren mogen bewijzen dat ze een doel beheersen, als uw kind een doel beheerst gaat hij/zij verder met het volgende doel.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als Daltonschool vinden wij het belangrijk dat onze kinderen opgroeien tot 'fearless human beings' (mensen zonder vrees). Op de Zevenster komen alle kinderen tot hun recht. Of ze nou heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben.

Wij stimuleren kinderen boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan.

Onze school biedt ondersteuning aan kinderen die moeilijk leren (IQ 80 of hoger).

Kinderen met dyscalculie en/of dyslexie.

Kinderen met een (lichte) stoornis in het autistisch spectrum

Hoogbegaafde kinderen.

Kinderen met een lichte lichamelijke beperking.

Kinderen met een spraak-/taalstoornis.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het onderwijsaanbod op de Zevenster zal zich komende jaren steeds meer gaan richten op een geintergreerd lesaanbod op thema's waarbij de kinderen worden gecoacht om zelf doelen te leren stellen en verantwoordelijk leren zijn voor hun eigen leerproces.

Het uitbreiden en verder aansluiten van het taalaanbod binnen de thema's zal komend jaar worden aangepakt.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind tot zijn recht komt en daartoe willen wij als team onze vaardigheden in coachen en reflecteren met kinderen verder ontwikkelen.

Het op een goede manier volgen van kinderen moet in de komende 2 jaar vorm krijgen door de keuze van een passend leerlingvolgsysteem.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school maakt deel uit van IKC het Universum: samen met OBS Twekkelerveld, KBS Paulusschool en Partou Universum.

Partou verzorgt hierbinnen alle vormen van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Binnen het IKC wordt voor alle kinderen (en ouders) van 0-13 jaar een continue voorziening van opvang, vorming, ontwikkeling en onderwijs gecreëerd. Hierdoor kunnen ouders werk en zorg beter combineren en daardoor beter kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Ouders hebben met één organisatie te maken. Wij werken volgens het concept waar kinderen niet alleen iets leren maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 

Als IKC staan we voor het bieden van kansen aan de talenten voor alle kinderen. Het belang van het kind staat voorop, hierbij hoort een goede informatieoverdracht van voorschool naar vroegschool om de doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen. Dit wordt ook wel de "warme overdracht" genoemd.

Terug naar boven