Basisschool Bonifatius

Zaanstraat 10 7523 HC Enschede

  • Plein en gebouw
  • Schoolfoto van Basisschool Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Bonifatius

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is jouw oefenplaats?? 

Kleine kinderen worden groot. Als kind moet je je kunnen redden in een wereld die best ingewikkeld is. Je moet veel kunnen en veel leren. Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen en mag je fouten maken. Onze school is jouw oefenplaats. Een veilige plek waar je erachter komt hoe je het beste leert. Maar ook hoe je met anderen omgaat. Zo ga je met voldoende kennis, vol zelfvertrouwen en als aardig mens de grote wereld in.? ?Wij zien de school als oefenplaats. Fouten van leerlingen worden gezien als een vanzelfsprekend onderdeel van het leerproces. Een plek waar je kunt oefenen en fouten durft te maken, moet een plek zijn waar je jezelf kunt zijn en waar je een veilig gevoel ervaart. Wij creëren als basis daarom een veilige schoolomgeving.? 

Omdat kinderen veel van elkaar verschillen, zorgen wij als team ervoor dat we zoveel mogelijk tegemoetkomen aan wat de verschillende kinderen nodig hebben.? We komen tegemoet aan verschillen tussen kinderen en we willen kansrijk onderwijs voor alle kinderen. Dit doen we door inzet van differentiatie en het geven van onderwijs vanuit hoge verwachtingen.?? 

Belangrijk in de ontwikkeling van kinderen is de groei die ze doormaken.? Om te kijken of ons onderwijs optimaal is geweest, kijken we met name naar de groei van het kind,  de groei van de groep,? Wat heb ik bijgeleerd?? We laten kinderen ervaren dat een groeimindset helpt bij het leerproces. We helpen kinderen zeggen? ‘Ik ga het nog een keer proberen’ in plaats van ‘ik kan het niet’.?  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij snappen het kind
  • Betekenisvolle leeromgeving
  • Kinderen sociaal vaardig
  • Leercultuur ipv maakcultuur
  • persoonlijke groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleinschalige school. Onze school is voor veel kinderen uit de wijken rondom de school een school waar ze graag naar toe gaan. Onze leerlingen komen uit de wijken , de Bolhaar, Deppenbroek, Mekkelholt en Walhof-Roessingh n het Vaneker. De Bonifatius is een niet al te grote school waar kinderen zich snel thuis voelen.

De nauwe samenwerking met peuteropvanglocatie Dikkertje Dap van opvangorganisatie Kosmo, maakt dat de peuters vanuit deze locatie ook meer vanzelfsprekend doorstromen naar onze school.

Heeft u interesse om een keer te komen kijken of onze school past bij u en uw kind?  We nodigen alle geïnteresseerde ouders uit voor een persoonlijke afspraak.  Daarin is alle tijd om vragen te stellen, de school te zien en informatie te krijgen over onze visie op onderwijs. 

Via onze website kunt een contactformulier invullen. U kunt ons ook bellen. 053 4354871

U bent van harte welkom!


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders kunnen voor opvang na schooltijd en op vrije dagen en vakanties gebruik maken van professionele opvangorganisaties. Ouders maken hierbij hun eigen keuze.

De Bonifatius zit met opvangorganisatie Kosmo in het IKC ( Integraal kindcentrum) Deppenbroek. Samen met deze partner in de opvang garanderen wij een zo optimaal mogelijke ontwikkelingslijn van de kinderen van 0-12 jaar. 

Schoolaanwezigheid

We vinden het belangrijk dat uw kind met veel plezier naar school gaat en zich veilig voelt. Een kind dat goed onderwijs volgt, heeft kansen voor de toekomst. We streven voor alle leerlingen naar zoveel mogelijk onderwijstijd. Daarom houden we voor alle leerlingen hun schoolaanwezigheid bij. Als uw kind het lastig vindt om naar school te gaan óf als er andere zorgen zijn, dan gaan we met u (en uw kind) in gesprek over wat uw kind nodig heeft. In Twente maken alle scholen - binnen het primair- en voortgezet onderwijs - gebruik van de Regionale kaart Schoolaanwezigheid. Hierin staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met ziekmeldingen en samenwerken met de jeugdarts en leerplicht. U vindt hier meer informatie: www.twentsebelofte.nl/schoolaanwezigheidskaart. Voor onze school betekent dit dat we we in onze administratie bijhouden hoeveel onderwijstijd uw kind mist door verzuim of te laat komen. Mocht uw kind veel ondewijstijd missen dan gaan we samen met u het gesprek aan wat eventuele oorzaken zijn en of we samen tot oplossingen kunnen komen.

Voor uw kind is bijzonder verlof mogelijk. Hier zijn wettelijk een aantal specifieke redenen voor bepaald. Bijzonder verlof kunt u op school aanvragen bij de directeur van de school. De directeur bepaalt of u toestemming krijgt voor het gevraagde verlof. 

Leerplicht

Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen met 4 jaar naar school komen. Wij ontvangen uw kind graag vanaf zijn/haar 4e verjaardag. Voordat uw kind 4 jaar is, worden een aantal wenmomenten ingepland.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Nicole Rexwinkel is onze aandachtfunctionaris en verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Meldcode.

Twee keer per jaar is er in het team structureel aandacht voor de meldcode en onderliggende onderwerpen. 

Terug naar boven