Alles-in-één-school De Zuidsprong

Het Lang 78 7544 XC Enschede

Schoolfoto van Alles-in-één-school De Zuidsprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De CITO-toets in het juiste perspectief: film of foto?

Prestaties zijn belangrijk. Maar tegelijk moeten we niet het perspectief uit het oog verliezen. Daarom geeft Consent u graag uitleg over het belang van de CITO-toets en de manier waarop wij proberen kwaliteit te borgen. Want al is het nog zo verleidelijk om op lijstjes te focussen, het gaat om de ontwikkeling van kinderen en de kansen die wij ze kunnen geven. Consent heeft samen met VCO (Vereniging Christelijk Onderwijs) Oost Nederland en het SPOE (Steunpunt Onderwijszorg Enschede) de ‘Kwaliteitswijzer’ ontwikkeld om de kwaliteit van onderwijs in beeld te brengen. Hiermee kunnen we voor alle leerlingen op onze scholen de leerwinst en toegevoegde waarde van school  in beeld brengen. Wij vinden dit noodzakelijk, omdat het hedendaags onderwijs permanent in ontwikkeling is.Vanaf groep 6 brengen we in beeld hoe uw kind presteert en vergelijken dit met wat op basis van zijn of haar mogelijkheden (potentieel) verwacht mag worden.Er vinden vanaf dan regelmatig “Driehoeksgesprekken” ( leerling, ouders en school|) plaats waarbij de leerprestaties (foto) en het groeiperspectief wordt besproken. Op die manier ontstaat een “film” en spreken de deelnemers aan het “Driehoeksgesprek” uit waar de leerling eind groep 8 uit zal komen in het vervolgonderwijs. Voor zowel ouders, leerling als school kunnen we door deze werkwijze (de film) duidelijk maken of we werkelijk uit het kind halen wat er in zit. Daar wil Consent graag op aangesproken worden.Met een eindtoets, (een momentopname) uitgedrukt in één cijfer doen we kinderen tekort en meten we niet de toegevoegde waarde van de school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de resultaten van de leerlingen aan het einde van de schoolloopbaan op basis van de laatste drie schooljaren.
In  2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 scoren wij alle jaren voldoende.
Op basis voor het leerpotentieel en de leerprestaties zijn alle leerlingen op de goede plek gekomen met het juiste uitstroomadvies. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

ALLES-IN-EEN-SCHOOL  DE ZUIDSPRONG

Onze missie: “Een sprong in je leven maken”                          Onze visie:    “Wij werken samen in een sfeer van respect”

Onze algemene schoolregel is 'ik laat zien dat respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving'. 

Binnen school werken wij met ’Life Skills’ en Taakspel om kinderen positief gedrag te leren. 
Daarnaast zijn wij dit schooljaar met PEP (Positief educatief programma) gestart, wij worden hier als team ook in geschoold. 
Wij vinden het werken aan de relaties met ons en van kinderen onderling heel erg belangrijk.

Wij werken elk schooljaar met een paar schoolregels waarvan wij eerst de waarde ervan bepalen. 
De regels worden samen met het team, kinderen en ouders nageleefd. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect voor mezelf
  • respect voor de ander
  • respect voor de omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven