Openbare Basisschool Roombeek

Bosuilstraat 3 7523 BJ Enschede

  • OBS Roombeek is gehuisvest in het wijkcentrum Prismare. Prismare is het kloppend hart van de wijk Roombeek en biedt vele voorzieningen.
  • De lokalen hebben geen standaardinrichting. Wat wel: tafels in verschillende hoogtes, barkrukken, groepstafels. Flexibel werken dus!
  • Op verschillende plekken in de school staan stilte-/leeshuisjes. Fijne plekken voor kinderen dit zich even terug willen trekken.
  • Op het ontwikkelplein van de onderbouw is een bouwplaats met een huishoek waar kleuters de ruimte hebben om lekker te spelen.
  • Het schoolteam heeft na een werkdag tijd en ruimte nodig om elkaar te ontmoeten. Op OBS Roombeek kan dat in een informele setting!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets

In groep 8 wordt de IEP eindtoets afgenomen.

De eindtoets in het juiste perspectief: film of foto?

Prestaties. Het is belangrijk. Maar tegelijk moeten we niet het perspectief uit het oog verliezen. Daarom geeft ons bestuur Consent u graag uitleg over het belang van de eindtoets en de manier waarop wij proberen kwaliteit te borgen. Want al is het nog zo verleidelijk om op lijstjes te focussen, het gaat om de ontwikkeling van kinderen en de kansen die wij ze met elkaar kunnen geven.

We hebben de ‘Kwaliteitswijzer’ ontwikkeld om de kwaliteit van onderwijs in beeld te brengen. Hiermee kunnen we voor alle leerlingen op onze scholen de leerwinst en toegevoegde waarde in beeld brengen. De ‘Kwaliteitswijzer’ is gericht op twee onderdelen: het leerpotentieel en de leerprestaties. Aan de hand hiervan wordt de ontwikkeling van de leerling gedurende meerdere jaren in beeld gebracht. Dit noemen we het ‘ontwikkelingsperspectief’. Zo ontstaat een film van de ontwikkeling die de leerling doormaakt. Hiermee kunnen we het onderwijs beter laten aansluiten op de onderwijsbehoeften en uitdagingen van de leerling. Wij stimuleren hiermee de ontwikkeling en voorkomen dat verkeerde verwachtingen tot verkeerde besluiten leiden. De eindtoets wordt ook binnen Consent afgenomen en naast het ontwikkelingsperspectief gebruikt. Deze toets is bedoeld als voorspellende waarde voor het vervolgonderwijs. Welke vorm past het beste bij uw kind? De eindtoets is niet bedoeld om de ontwikkeling van een kind of de kwaliteit van onderwijs in beeld te brengen. Het is een momentopname, een foto. Ieder kind is uniek.

Zie ook: SteunpuntOnderwijszorg Enschede www.spoe.nl onder de titel ‘Kwaliteitswijzer’.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kinderen in groep 1 en 2 worden gevolgd met het Digikeuzebord. Hierbinnen zijn de ontwikkelingsgebieden taal-rekenen-sociaal emotioneel-motoriek verwerkt.

De tussenresultaten in groep 3 tot en met 8 worden gemeten via met het LOVS van Cito.

In groep 4 worden de tussentijdse methodegebonden toetsen afgenomen (TA4, Pluspunt en Atlantis).

Vanaf groep 5 wordt rekenen-spelling-taal gemonitord via Snappet.

In groep 3 wordt gewerkt met VLL Kim versie. Vier keer per jaar worden signaleringen afgenomen.

Alle gegevens worden bijgehouden in PlanB2. In PlanB2 wordt tevens de ondersteuningsbehoefte van leerlingen vermeld/bijgesteld. In groep 6 en 7 wordt de NSCCT (niet schoolse cognitieve capaciteiten test) afgenomen en vanaf groep 6 wordt gewerkt met SCRIPT.

(Tussentijdse) toetsen hebben voor ons een tweeledig doel:

1. monitoren van de persoonlijke ontwikkeling van een kind 

2. monitoren van de onderwijsresultaten op schoolniveau en mogelijke aanpassing van het onderwijsaanbod.

Het monitoren van de sociaal emotionele ontwikkeling gebeurt twee keer per jaar volgens SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst).

Twee keer per jaar worden de data op schoolniveau besproken: aan het begin van het schooljaar (data van eind van het schooljaar) en halverwege het schooljaar (data van midden van het schooljaar). 

Ook op groepsniveau worden twee keer per jaar de data besproken en geanalyseerd.

Op basis van de databesprekingen wordt - indien nodig - het onderwijsaanbod aangepast.

De tussenresultaten worden tevens met ouders en kinderen besproken in de driehoeksgesprekken die twee keer per jaar plaatsvinden (midden van het jaar en eind van het jaar).

Als blijkt dat een leerling onvoldoende profiteert van het reguliere onderwijsaanbod, dan worden er de stappen gevolgd volgens de ondersteuningsstructuur van het SWV 23-02. Zie bijlage.

Ouders worden altijd betrokken in dit proces. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven