Openbare Basisschool Roombeek

Bosuilstraat 3 7523 BJ Enschede

 • OBS Roombeek is gehuisvest in het wijkcentrum Prismare. Prismare is het kloppend hart van de wijk Roombeek en biedt vele voorzieningen.
 • De lokalen hebben geen standaardinrichting. Wat wel: tafels in verschillende hoogtes, barkrukken, groepstafels. Flexibel werken dus!
 • Op verschillende plekken in de school staan stilte-/leeshuisjes. Fijne plekken voor kinderen dit zich even terug willen trekken.
 • Op het ontwikkelplein van de onderbouw is een bouwplaats met een huishoek waar kleuters de ruimte hebben om lekker te spelen.
 • Het schoolteam heeft na een werkdag tijd en ruimte nodig om elkaar te ontmoeten. Op OBS Roombeek kan dat in een informele setting!

Het team

Toelichting van de school

Het team van OBS Roombeek bestaat uit een mix van zowel mannen als vrouwen in verschillende leeftijden.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Consent, de stichting waartoe onze school behoort, heeft een eigen vervangingspoule.

Als een personeelslid verlof heeft of er is sprake van verzuim, wordt via de Invalpool van Consent vervanging geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Werken in jaargroepen.

Het onderwijs op OBS Roombeek is georganiseerd op basis van jaargroepen. De kinderen zitten met leeftijdsgenoten in een groep. De leerkracht geeft instructie aan de jaargroep, waarbij het EDI (Expliciete Directe Instructie) model centraal staat. Binnen de kaders van EDI wordt gedifferentieerd in de jaargroep bij rekenen-lezen-taal-spelling-tekstbegrip. 

EDI heeft als doel de motivatie, taakgerichtheid, zelfredzaamheid en het omgaan met uitgestelde aandacht van kinderen te vergroten. Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen over hun taken en uiteindelijk ook een positief kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van zichzelf en anderen. 

We werken met vraagtekenblokjes, hulprondes en instructietafels.

Doorbreking van een jaargroep

 • de ontwikkeling van een leerling vraagt erom
 • het ontwikkelen van de sociale en emotionele ontwikkeling: bij feesten, Roombeektheaters en andere activiteiten 
 • groepsdoorbroken rekenonderwijs (zie kwaliteitskaart bijlage)
 • tijdens VIERXWIJZER 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het rooster in groep 1 en 2 is een dynamisch rooster. Spelen en werken worden afgewisseld gedurende de dag. Met daarin aandacht voor de ontwikkelingsgebieden: taal - rekenen (getallen, meten, meetkunde) - motoriek - sociaal emotioneel.

Spelend leren gaat de gehele dag door. Daarbij wordt de koppeling gemaakt met de thema's in samenhang van VIER X WIJZER.

Minimaal twee keer per dag is er tijd voor bewegingsonderwijs: buitenspel en spel in het speel- of gymlokaal. Twee keer per week: gym van de vakleerkracht gym in de sportzaal van Prismare.

Eén keer per week: muziek/drama van een vakleerkracht.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling van de onderwijstijd is indicatief. 

Op OBS Roombeek bieden we wereldoriëntatie aan in thema's in samenhang binnen VIER X WIJZER. 

Kunstzinnige en creatieve vorming wordt gekoppeld aan VIER X WIJZER.

Schrijfonderwijs is onderdeel van taal.

Burgerschap/oriëntatie op jezelf en de wereld: ongeveer een half uur per week gekoppeld aan PBS en aan VIER X WIJZER .

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

OBS Roombeek biedt onderwijs aan veel doelgroepen, waarbij bij elke mogelijke aanmelding de volgende vragen gesteld worden:

- welke ondersteuningsbehoefte heeft het kind 

- wat zijn de mogelijkheden binnen de groep 

- wat zijn de mogelijkheden van de leerkracht

- past het kind bij deze groep en deze leerkracht

- zijn wij ervan overtuigd dat we het kind passend onderwijs kunnen geven

Als op deze vragen een positief antwoord gegeven kan worden, kunnen we overgaan tot plaatsing. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven