Openbare Basisschool Het Driespan

Klaverweid 25 1602 LR Enkhuizen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Driespan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school maakte tot het schooljaar 2014-2015 geen gebruik van de Cito eindtoets. We zijn van mening dat de eindtoets als instrument zwaar overgewaardeerd wordt. Ons idee is dat we na 8 jaar een leerling intensief gevolgd te hebben heel goed kunnen inschatten wat de capaciteiten van uw kind zijn.

Aangezien de eindtoets verplicht werd in het schooljaar 2014-2015 hebben wij in dat jaar de Cito eindtoets afgenomen. In het schooljaar 2015-2016 zijn wij overgestapt naar de IEP eindtoets. Deze zullen wij in de komende jaren gebruiken.

Naast de eindtoets maken we gebruik van de NIO toets (Nederlands Intelligentie Onderzoek). Op deze manier krijgen we nog meer inzicht in de mogelijkheden van uw kind en kunnen we een beter afgewogen advies geven.

Wilt u de resultaten van de school nader bekijken dan verwijs ik u naar de bijlage 'Katern Opbrengsten'.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden bijgehouden in het LOVS (Leerling volg systeem) van Cito. Deze gegevens kunt u inzien door naar de website te gaan www.obshetdriespan.nl en te kijken onder downloads. Hier staat elk jaar een verslag van de resultaten van ons onderwijs. (Schoolrapportage)

Aan de hand van de analyse van de resultaten kunnen wijzigingen in het aanbod aangebracht worden.

NB Dit verslag is overigens breder dan alleen de tussenresultaten.

Voor het schooljaar 2021-2022 is er ook sprake van een Schoolprogramma. Ook hierin staat een analyse van de opbrengsten maar dan vooral vanuit het perspectief van de Covid-19 pandemie. Om het aanbod zo goed mogelijk en gericht mogelijk in te zetten is er een extra plan opgesteld (nav de analyse) om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor verdere informatie kunt u ook hiervoor terecht op de website onder 'Katern Opbrengsten' of op de pagina van Vensters PO..
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de inspectie haar oordeel uitgesproken op een aantal deelgebieden.

De deelgebieden waren: aanbod, didactisch handelen, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. De inspectie kwam daarbij tot de volgende kwalificaties:

Didactisch handelen: voldoende tot goed

Aanbod, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur: goed.

Terug naar boven