Openbare Basisschool Het Driespan

Klaverweid 25 1602 LR Enkhuizen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Driespan

Het team

Toelichting van de school

Naast het vaste personeel heeft onze school nog een aantal 'specialisten' in dienst die buiten de gewone formatie vallen. Dit zijn in ons geval:

- vakleerkracht HVO (groep 5-6-7-8, Humanistisch Vormings Onderwijs)

- vakleerkracht gymnastiek

- vakleerkracht Engels (eigen opgeleide leerkracht)

- vakleerkracht muziek

- externe specialisten op het gebied van culturele vorming (dansdocent / toneeldocent / beeldende vorming specialist)

Ook maken we gebruik van klassenassistentes / leerlingbegeleiders. Dit zijn er ca 6 die op beide locaties en in verschillende groepen ingezet worden met als doel leerlingen extra ondersteuning te bieden waar nodig.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

(Ziekte) Verlof van personeel wordt normaal gesproken opgevangen met behulp van een invaller uit de invalpoule van onze Stichting. Het tekort aan leerkrachten (invallers) doet zich echter ook bij ons voelen. Zeker in het geval van een griepgolf of ziektemelding vlak voor of tijdens werktijd is het tegenwoordig zeer regelmatig zo dat er geen invallers beschikbaar zijn.

De kinderen krijgen in een dergelijk geval de eerste dag vrij (indien geen eigen 'school' leerkracht beschikbaar is). We proberen op die dag de kinderen digitaal van werk te voorzien zodat het onderwijsproces in ieder geval gedeeltelijk doorgang kan vinden. De dag erna volgt (indien er nog steeds geen oplossing is) een 'doordraaisysteem'. Een andere groep heeft dan vrij zodat alle kinderen in ieder geval 4 dagen in de week les hebben. Deze situatie is in de afgelopen jaren (vanaf 2015) echter nog nooit voorgekomen.

In sommige gevallen verdelen we de kinderen over de andere groepen. Wel wijzen we er op dat dit geen goede situatie is voor zowel de kinderen die opgedeeld worden (de kinderen die bij een kleutergroep worden ingedeeld krijgen immers een totaal andere dag dan degene die bij groep 8 geplaatst worden) als voor de kinderen waarbij de kinderen geplaatst worden.

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groeperingsvormen

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de beide locaties. Op de locatie Klaverweid is de basis groepering  de jaargroep. (alleen de groepen 1 en 2 zijn hier standaard samengevoegd) Er zijn echter momenten dat deze jaarklas doorbroken wordt doordat activiteiten in kleinere of andere setting aangeboden worden.

Dit kan bijvoorbeeld zijn in de LOT (leerlingen ontwikkelen talenten) groep, bij ondersteuningsactiviteiten op sociaal emotioneel gebied, door niveaugroepen voor insructie te hanteren en tijdens thema's / projecten.

Op de locatie Flosbeugel wordt in toenemende mate groepsdoorbrekend gewerkt. In de onderbouw wordt gewerkt met een startgroep, waarin de kinderen instromen als ze net op school zijn. Zodra de ontwikkeling ver genoeg gevorderd is gaan zij over naar de onderbouwgroep. Er zijn meerdere onderbouwgroepen bestaande uit leerlingen van 4 t/m 8 jaar. In de bovenbouw zitten de kinderen (nog) wel in een jaargroep maar werken zij, afhankelijk van het moment (instructie / verwerking) en doel in een niveaugroep, gemengde groep of jaargroep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd is op onze school niet exact aan te geven in uren/minuten per vak De reden ervoor is dat er op behoorlijk wat gebieden sprake is van vakintegratie. De vakken lopen daarbij dus in elkaar over. 

Engelse taal: voor de locatie Flosbeugel geldt wekelijks 2 lessen / activiteiten Engels. Voor de locatie Klaverweid geldt dat ca 40% van de lestijd in het Engels gegeven wordt (voor de groepen 1 t/m 6 in schooljaar 2019-2020)

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is op onze school niet exact aan te geven in uren/minuten per vak

De reden ervoor is dat er op veel gebieden sprake is van vakintegratie. De vakken lopen daarbij dus in elkaar over.

Globaal kunt u aanhouden:

Rekenonderwijs: dagelijks ca 1 uur

Taalonderwijs: dagelijks ca 2 uur

Wereldorienterende vakken icm creatieve vakken: dagelijks ca 1.5 uur

Engelse taal: voor de locatie Flosbeugel geldt wekelijks 2 lessen / activiteiten Engels. Voor de locatie Klaverweid geldt dat ca 40% van de lestijd in het Engels gegeven wordt (voor de groepen 1 t/m 8 in schooljaar 2021-2022)

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie hiervoor de bijlage

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven