Rooms Katholieke Basisschool Pancratius

Doelenstraat 17 1601 GL Enkhuizen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de doorstroomtoetstoets worden geanalyseerd door de intern begeleider samen met de betrokken leerkrachten. Wat betreft de fundamentele niveaus zijn de resultaten positief t.o.v. vergelijkbare scholen. Wat betreft het streefniveau kunnen we aflezen dat we iets onder het niveau zitten t.o.v. vergelijkbare scholen. We zetten actief in op verbeterpunten. Deze actiepunten worden uitgewerkt in ons signaleringsdocument, in dit document worden ook andere instrumenten ingezet om te analyseren, bijvoorbeeld CITO, Snappet, methode-uitslagen en observaties. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de kinderen binnen de school:

De leerlingen van groep 1 en 2 worden dagelijks gevolgd en geobserveerd door de leerkrachten. De leerkrachten maken gebruik van Parnassys Leerlijnen, dit is een systeem waarbij de observaties worden genoteerd en de ontwikkeling van elke leerling kan worden gevolgd. De leerkracht kan zo goed zien hoe het kind zich ontwikkelt op diverse onderdelen. Gaat deze ontwikkeling sneller of langzamer dan gemiddeld, dan zal de leerkracht, wanneer dit nodig is, het kind van een passend aanbod voorzien en dit met ouders delen. We nemen geen toetsen af in groep 1 en 2. De leerlingen van groep 2 die naar groep 3 gaan krijgen voor de zomervakantie een verslag mee. 

De vorderingen van leerlingen vanaf groep 3 worden op onderstaande manieren gevolgd, door het jaar heen, met methode gebonden toetsen; met  de ‘methode-onafhankelijke toetsen’, bijvoorbeeld de Cito-toetsen voor spelling, begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen; van groep 5 t/m 8 via de resultatenmonitor van Snappet, een leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, Vensters leerlingenquête en via observaties. 

Deze tussenresultaten worden verwerkt in groepsplannen om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerling. In groep 1 t/m 4 gebeurt dit minimaal tweemaal per jaar, in groep 5 t/m 8 gebeurt dit dagelijks. De groep wordt gevolgd middels een groepsoverzicht, GO Pancratius, om de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerling, op de lange termijn te volgen. 

De toetsgegevens van de CITO-toetsen worden centraal bewaard in een digitaal systeem. De resultaten worden zowel individueel als op groepsniveau genoteerd. Op deze wijze wordt er gewerkt aan een LeerlingVolgSysteem(LVS). In februari en juni worden de CITO-resultaten van het kind bij het verslag meegegeven. Ouders kunnen dan aflezen hoe het kind scoort t.o.v. het landelijk gemiddelde. Wij gebruiken de uitslagen om op school,-en groepsniveau en individueel niveau te evalueren en eventueel ons aanbod en manier van werken aan te passen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de loop van groep 7 wordt het eerste pre-advies met ouders en leerlingen gedeeld. Dit advies is gebaseerd op resultaten en observaties van de leerkrachten. 

Aan het begin van groep 8 wordt op school een onderzoek afgenomen naar de aanleg van de leerling op het gebied van taal en het ruimtelijk inzicht. Dit onderzoek is de NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en wordt uitgevoerd door een medewerkster van de Onderwijsversterkers, de onderwijs begeleidingsdienst. Ook wordt er een vragenlijst ingevuld door ouders en school, waarin o.a. de interesse in leren en schoolbeleving wordt gepeild.

De resultaten van het onderzoek worden door een medewerk(st)er van de Onderwijsversterkers met de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en directie besproken. Tijdens dit gesprek wordt tevens bekeken of er nog een aanvullend onderzoek nodig is.

De NIO-toets wordt vergeleken met de schoolvorderingen: de prestaties op de gebieden technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen, de zogenaamde CITO-overzichten. De CITO-overzichten worden jaarlijks bij het verslag van de leerling meegegeven. Beide gegevens bepalen samen met de werkhouding en motivatie welk soort onderwijs de leerling na groep 8 kan volgen. Over de resultaten van het onderzoek en deze bespreking worden de ouders schriftelijk geïnformeerd. Daarnaast wordt in een persoonlijk gesprek met de leerkracht een toelichting gegeven op de schriftelijke rapportage.

De resultaten van de leerlingen worden geanalyseerd en verwerkt in eventuele groepsplannen/ handelingsplannen. Er wordt zo intensief gewerkt om leerlingen op een zo passend mogelijk niveau uit te laten stromen. Leerlingen worden uitgedaagd en ook de executieve functies komen aan bod. We adviseren zo kansrijk mogelijk en kunnen terug zien dat de leerlingen over het algemeen op de juiste plek terecht komen. Rond maart vindt er een vervolggesprek met de leerkracht plaats. Hierna wordt er een definitief schriftelijk advies uitgebracht met betrekking tot de voor de leerling meest geschikte vorm van vervolg onderwijs. De toelatingscommissie van de school waar de leerling wordt aangemeld, beslist over de toelating. Sinds schooljaar 2014-2015 wordt ook de landelijke eindtoets afgenomen. Schooljaar 2018-2019 zijn we overgestapt op de digitale en adaptieve eindtoets Route 8. Sinds schooljaar 2023-2024 nemen we doorstroomtoets af en wordt de toets rond februari afgenomen. De resultaten van deze toets kunnen, wanneer er sprake is van een zichtbare ontwikkeling, het schooladvies positief beïnvloeden. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding op de nieuwe school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een prominente plaats in bij ons op school. We hanteren de Kanjertraining binnen onze school om kinderen handvatten te geven voor de sociale interactie. De basisafspraken van de Kanjertraining biedt kinderen veiligheid en duidelijkheid hoe we met elkaar omgaan. Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven