Rooms Katholieke Basisschool Pancratius

Doelenstraat 17 1601 GL Enkhuizen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof geregeld volgens CAO Basisonderwijs.

Leerkrachten die in aanmerking komen voor verlof: aanvraag voor inval wordt ingevoerd in Driessen Vervangingsmanager. Zij regelen de verdere afhandeling bij het "zoeken" van een invaller/invalster.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een dagdeel in groep 1-2 bestaat altijd uit een werkmoment, een bewegingsmoment en meerdere kringmomenten. In de groepen 1 en 2 wordt, meerdere weken achter elkaar, aan een thema gewerkt. De ontwikkelingsgebieden worden binnen dit thema aangeboden. De ontwikkelingsgebieden zijn: motoriek, taalontwikkeling, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en spel. Bij de inschrijving van uw kind ontvangt u een speciaal boekje waarin de werkwijze van groep 1-2 wordt beschreven. 

Vanaf groep 3 wordt er klassikale basisstof aangeboden, waarbij rekening gehouden wordt met verschillen tussen leerlingen. Vanaf groep 5 werken de kinderen met Snappet, een digitaal adaptief systeem waar de leerlingen de reken, spelling en taaldoelen in verwerken. De kinderen krijgen inzicht in de leerdoelen en de leerkracht heeft overzicht via een resultatenmonitor. 

We werken hoofdzakelijk vanuit bestaande lesmethoden, maar daarnaast hanteren we ook een weektaak voor groep 2 t/m 8. In de weektaak wordt herhalingsstof en/ of verdiepingsstof aangeboden. De kinderen bepalen zelf de volgorde van hun taken tijdens het werken aan hun weektaak. Op deze wijze leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen taken die ze zelfstandig kunnen uitvoeren.

In alle groepen wordt volgens het GIP-model (groepsgericht en individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) gewerkt, waarin het zelfstandig werken centraal staat. Kinderen leren binnen GIP zelf keuzes te maken, werk te plannen, samen te werken, om te gaan met uitgestelde aandacht, zichzelf te beoordelen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs is er sprake van een klassikaal aanbod met ruimte voor differentiatie. De instructiemomenten, verwerkingsopdrachten, de weektaak en de materialen worden aangepast op het niveau van de leerlingen. Soms hebben leerlingen behoefte aan een extra uitleg of juist een uitdagender aanbod. In samenwerking met onze onderwijsassistenten, ambulante leerkrachten en intern begeleiders wordt er een onderwijsaanbod op maat verzorgd binnen de mogelijkheden van de school.

We hebben een klusklas, leerlingen van groep 5 t/m 8 die het fijn vinden om buiten de groep extra met hun handen te werken, kunnen in aanmerking komen voor een plek in de klusklas. 

We werken met digital leaders, leerlingen die andere leerlingen en leerkrachten ondersteunen op digitaal gebied. 

We werken met een rekenverrijkingsgroep, leerlingen uit groep 5 t/m 8 die behoefte hebben aan extra uitdaging binnen het rekenaanbod kunnen in aanmerking komen voor een plek in de rekenverrijkingsgroep. 

We maken gebruik van een vrijwillige logopediste voor specifieke taalondersteuning. 

Wanneer een kind bovengemiddeld presteert, is het mogelijk om na overleg gebruik te maken van de Leertuin:

De Leertuin is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 binnen SKO West-Friesland. Er is een locatie in Obdam, Wognum en Andijk.

De Leertuin is er voor leerlingen die in hun eigen klas al verdieping en verrijking krijgen, maar daarnaast meer en andere uitdaging nodig hebben. Het aanbod en de omgang met ontwikkelingsgelijken biedt nieuwe, extra uitdagingen voor deze leerlingen. In de Leertuin wordt aandacht besteed aan leerdoelen die specifiek zijn voor deze leerlingen,  worden ze op niveau uitgedaagd en leren ze omgaan met frustratie doordat de lat hoog gelegd wordt. De Leertuin zet in op:

* Leren van en met elkaar ( ontwikkelingsgelijken/ peers),

* Uitdaging op niveauleren, leren executieve vaardigheden zoals: plannen, doorzetten en presteren naar vermogen, werkhouding, e.a.

* Samen leren aan de hand van interessante en boeiende uitdagingen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij evalueren met regelmaat, we hebben oog voor de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij werken middels een jaarplan. Elk schooljaar stellen wij een nieuw plan op waarin onze ambities omschreven zijn. Kleine interventies worden met regelmaat ingezet om op deze manier aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen tegemoet te komen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school gebruikt de methodiek van Startblokken als uitgangspunt.

Deze methode sluit aan op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de kinderen in de groep en stuurt tegelijk gericht aan op het zetten van een volgende stap in de ontwikkeling. Omdat de ontwikkeling en interesse van de kinderen niet altijd hetzelfde loopt, letten we op: betrokkenheid, betekenis, bedoelingen en de bemiddelende rol van de leerkracht.

Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De thema’s worden opgezet door de leerkracht en gekoppeld aan leerdoelen. De activiteiten die daarbij worden ingezet vertegenwoordigen een ontwikkelingsgebied. Op deze manier komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. 

Terug naar boven