Het Mozaïek

Toereppel 21 1602 KG Enkhuizen

Schoolfoto van Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Het Mozaïek is een school met 2 locaties in Enkhuizen. Op beide locaties wordt gewerkt via het jaarklassensysteem waarbij het mogelijk is, voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben of behoefte hebben aan extra hulp, om vakken een jaar hoger of een jaar lager te volgen. Kinderen volgen hun eigen ontwikkelingslijn, voeren ouder-kind gesprekken, stellen zelf doelen en helpen ook, voor een deel,  hun rapport in te vullen. Zo geven we kinderen steeds meer eigen regie op hun ontwikkeling. We werken op beide locaties met dezelfde methodes en vinden daarbij vooral de Vreedzame school belangrijk; focus op de sociaal emotionele ontwikkeling. Verder hebben we als speerpunt van groep 1 t/m 8 het werken met wetenschap en techniek.

Het Mozaïek locatie Toereppel (nieuwbouw van Enkhuizen): Dit is de hoofd locatie met 10 groepen.

Het Mozaïek locatie Spaansleger (binnenstad Enkhuizen): Dit is een kleine locatie met 4 groepen (allen combinatiegroepen). Op Het Mozaïek Spaansleger wordt veel groepsdoorbrekend gewerkt met als drijfveer: We leren met elkaar en van elkaar. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school;veilige plek
  • De leraar als coach
  • De school als gemeenschap
  • Eigen regie van kinderen
  • Van en met elkaar leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Basisschool Het Mozaïek hebben we leerlingen met verschillende culturele achtergronden.

Alle kinderen zijn welkom mits we de zorg kunnen bieden die de leerlingen nodig hebben. 

Op locatie Spaansleger hebben we een nieuwkomersklas. Het aantal leerlingen is gedurende het jaar 'dynamisch'. Als kinderen eraan toe zijn stromen ze in in het reguliere onderwijs en zo ontstaan er weer plekken voor nieuwe kinderen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
327
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven