De Sprenge Emst

Hezeweg 40 8166 AP Emst

  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Informatie over de DIA-doorstroomtoets & referentieniveaus

Wij nemen de doorstroomtoets van DIA af. De uitslag van de doorstroomtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het VO. De score op lezen, rekenen & wiskunde en taalverzorging als totaal en per vakgebied wordt voor een optimaal advies gewogen. De rapportage van doorstroomtoets bestaat uit: leerlingenrapporten, een groeps- en schooloverzicht.

Analyse van de eindtoets 2022-2023

In het afgelopen jaar hebben 8 leerlingen deelgenomen aan de IEP eindtoets. Er waren geen leerlingen met een ontheffing. Zodoende tellen alle leerlingen mee. 8 van de 8 leerlingen hebben vanaf in ieder geval groep 3 onderwijs gevolgd op De Sprenge Emst.

We scoren op alle vakgebieden boven de gestelde signaleringswaarde van de inspectie. Tevens scoren we op alle vakgebieden rond of boven het landelijk gemiddelde dat is gesteld op basis van onze schoolweging. Daarin hebben we in de afgelopen jaren een stevige groei bereikt. Hier zijn wij trots op.

De resultaten van de afgelopen drie jaren passen bij onze schoolweging en de daarbij horende normen. Kijkend naar de tussenresultaten van onze huidige groepen zijn we ons bewust van het feit dat wij ons onderwijs moeten blijven versterken. Het vakgebied 'rekenen' blijft hierbij een aandachtspunt. Naast andere ontwikkelingen werken wij met een specifiek plan gericht op het aanbod en de didactiek van ons rekenonderwijs. Deze zal verder worden uitgewerkt (ook in het jaarplan) in 2023 en 2024. Daarnaast hebben we in het schooljaar 2021-2022 een nieuwe rekenmethode aangeschaft.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen wordt op onze school gevolgd met behulp van methodegebonden- (methodetoetsen) en methode-onafhankelijke toetsen (DIA). Daarin maken wij in de basis gebruik van de volgende DIA-toetsen.

- DIASPEL - Spelling

- DIATEKST - (Begrijpend) lezen

- DIACIJFER - Rekenen

Leerlingen maken vanaf groep 3 twee keer per jaar deze volgtoetsen. De zogenaamde M- en E- toetsen (Midden en Eind). Op deze manier wordt de ontwikkeling gedurende meerdere jaren in kaart gebracht. 

Voordelen Leerlingvolgsysteem

Het LVS is er om elke leerling de meest passende vorm van onderwijs en hulp te bieden. Datgene wat uw kind nodig heeft. De leerkrachten houden het LVS goed bij en zo krijgen we samen maximaal inzicht in wat uw kind werkelijk nodig heeft. Zijn er zorgen? Dan bespreken onze leerkracht en interne begeleider samen met u welke ondersteuning nodig is. Bovendien werken we binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nauw samen met Jeugdgezondheidszorg en het Schoolmaatschappelijk werk. Wanneer uw kind op vierjarige leeftijd bij ons op school komt krijgen wij, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven, een overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Resultaten van toetsen

Nadat uw kind een toets heeft gemaakt worden de resultaten besproken. Hiervoor hanteren wij een aantal groeps- en leerlingbesprekingen. Per jaar zijn er daarnaast momenten ingepland voor consultaties met de orthopedagoge van het kenniscentrum Proo. Deze gesprekken worden gebruikt om een leerling casuïstiek rondom een leerling te bespreken, een observatie aan te vragen, verder onderzoek te doen of eventueel oudergesprekken te houden. Vanzelfsprekend nemen wij u als ouder hier in mee en houden we u op de hoogte van de resultaten van uw kind(eren).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Proces schooladviezen groep 8
In groep 8 krijgen de leerlingen van school een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gegeven aan de hand van een aantal elementen en wordt zorgvuldig opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 in overleg met de interne begeleiding en de directeur. Bij het advies is onder andere de schoolloopbaan van uw kind (met name de laatste jaren) van belang evenals de verschillende resultaten van bijvoorbeeld observaties, methodetoetsen, halfjaarlijkse toetsen DIA en gedrag en werkhouding.

Het voorlopige advies wordt in een gesprek (uiterlijk eind januari) met leerling en ouder(s)verzorger(s) gedeeld voorafgaand aan de afname van de DIA doorstroomtoets (afname is in de 1e 2 weken van februari). Op deze manier wordt er gelegenheid gegeven aan leerling en ouder(s)verzorger(s) om met de leerkracht van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld over hoe het advies tot stand is gekomen en hoe de verdere aanmelding bij het voortgezet onderwijs verloopt. Als school vinden we het belangrijk hier aandacht voor te hebben.
Na de uitslag van de doorstroomtoets (uiterlijk 15 maart) volgt uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies kunnen ouders verzoeken het schooladvies te heroverwegen. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit vanzelfsprekend goed kunnen motiveren.
Als ouder(s)verzorger(s) het niet eens zijn met het advies, is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht, eventueel samen met de intern begeleider en/of de directeur. In het uiterste geval kan daarbij verwezen worden naar de klachtenregeling van de school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het klimaat van de school

Wij werken graag in een vertrouwde en veilige omgeving. De beleidsmatige inzet en methodiek van 'KickFit!' en 'Breinhelden' helpt ons hierbij. We werken op een positieve en opbouwende manier samen met onze kinderen en ouders/verzorgers. We willen dat de kinderen met plezier onze school bezoeken. Samen hebben wij hiervoor regels en afspraken gemaakt. Deze zijn ‘kindvriendelijk’ en positief beschreven. ‘Je mag niet rennen in de gang’ wordt: ‘Onze gang is een wandelgebied’. Samen maken wij er zo een fijne school van. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Samenwerking
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven