De Sprenge Emst

Hezeweg 40 8166 AP Emst

  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst

Het team

Toelichting van de school

Hier kunt u kennis maken met de mensen die werken op onze school. Naast groepsleerkrachten werken er mensen ter ondersteuning of als vakleerkracht op onze school.  

Groep 1-2 - Cherise Berghorst
Groep 3-4 - Cecile Meekes en Menno van de Vlekkert
Groep 5-6 - Emma Nijhuis 
Groep 7-8 - Eva van Selling
WPO (groep 3-4) - Nikita van der Stege

Directeur - Menno van de Vlekkert
Onderwijsassistent - Marina Boessen
Intern begeleider -Miranda Cramer
Conciërge - Willem Zijlstra
ICT - Rein Kroon
Administratie - Annelies van Middelkoop
GVO - Juf Margreeth
HVO - Juf Manon
Gymconsulent - Emiel Diender

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, zetten we ons optimaal in om vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school.
We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden goed in hun werkzaamheden begeleid; daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt.
Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directeur om samen naar een oplossing te zoeken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Sprenge Emst werken wij met vier combinatiegroepen. Een groep 1-2, een groep 3-4, een groep 5-6 en een groep 7-8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Veilig en fijn klimaat

Een veilig en fijn klimaat zien wij als basis om tot leren te komen. Onze school is een KickFit! school. De inzet van KickFit! helpt ons om verder te werken aan een sociaal-veilig klimaat. De manier waarop wij hieraan werken en de inzet van dit programma wordt verder in deze schoolgids toegelicht.

Begrijpend en Technisch lezen

Leesplezier en leesbeleving staan in onze school centraal bij de ontwikkeling technisch- en begrijpend lezen. We gaan op De Sprenge Emst uit van een doorgaande leeslijn van de onderbouw tot en met groep 8.

In groep 1-2, waar de ontluikende geletterdheid plaats vindt, maken wij naast de thema’s uit de methode ‘Kleuteruniversiteit’ gebruik van diverse ontwikkelingsmaterialen. In groep 3 maken wij gebruik van de methode ‘Veilig leren lezen’ voor aanvankelijk lezen. Vanaf groep 4 worden met de methode ‘Atlantis’ de vakgebieden technisch en begrijpend lezen volledig gedifferentieerd (rekening houdend met verschillen) aangeboden.

Na de start van de dag, de inloop, staat het werken aan de leesvaardigheid schoolbreed op het rooster.

Een gerichte samenwerking met de bibliotheek Noord-Veluwe is tevens voor ons erg belangrijk en krijgt een mooie plek binnen onze school. Onze school beschikt over een schoolbieb die meerdere keren per jaar wordt aangevuld door de bibliotheek. Hierdoor krijgen kinderen de mogelijkheid om de nieuwste boeken te lezen. Daarnaast zijn er gedurende het jaar meerdere gastlessen of bezoekjes die georganiseerd worden in samenwerking met de bibliotheek.

Spelling en Taal

Op onze school werken wij met de methode 'Veilig leren lezen' en ‘Staal’ in de groepen 3 t/m 8. Binnen deze laatste methode wordt grammatica en spelling gecombineerd aangeboden. Er wordt gewerkt met de beproefde, preventieve spellingaanpak van José Schraven. Een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en een dagelijkse dictee zijn hierbij de uitgangspunten van een passende aanpak. Staal laat leerlingen taal ervaren met verrassende thema’s, teksten en bronnen die uit het echte leven komen.

Rekenvaardigheid

In groep 1 t/m 4 wordt er gewerkt vanuit de methodiek van ‘Met Sprongen Vooruit’. Binnen deze aanpak worden de leerlijnen spelenderwijs en met aantrekkelijk materiaal aangeboden.

Vanaf groep 4 werken wij met de methode ‘Getal en Ruimte Junior’. Op deze manier staat er een gefundeerd aanbod voor de groepen 3 t/m 8. Hiermee is rekening gehouden met een doorgaande lijn richting het VO.

Onderbouw

In onze groep 1-2 is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in materialen om zo een aantrekkelijk en uitdagend aanbod te verzorgen. Met hulp van de methodieken ‘Kleuteruniversiteit’ en ‘Mijn Kleutergroep’ werken wij richting een zogenaamd beredeneerd aanbod.

Wereldverkennende/Zaakvakken

We willen de kinderen kennis laten maken met verschillende onderwerpen over de wereld om ons heen. Eerst dicht bij huis en op latere leeftijd willen we ‘over de grenzen’ kijken.
In de groepen 3 t/m 8 maken wij gebruik van de methode ‘de Zaken van Zwijsen’. Geschiedenis, Natuur en Aardrijkskunde worden middels deze manier in een doorgaande lijn aangeboden. Onze leerkrachten kiezen er vanuit deze methode geregeld voor om de leerstof middels een project, of thematisch aan te bieden. Dit zorgt voor een divers aanbod dat versterkt wordt door te werken met uitdagend lees- en beeldmateriaal.

ICT

ICT wordt op onze school onder andere ingezet als aanvulling op de kernvakken van het basisprogramma. Voor de vakgebieden lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen hebben wij oefenprogramma’s beschikbaar die zowel op school als thuis te gebruiken zijn. Hiervoor hebben alle leerlingen toegang tot de online omgeving van ‘MOO’. Vanaf groep 5 krijgen alle leerlingen een eigen ‘Office 365’ account waarmee ze op school en thuis kunnen werken.
Alle groepen hebben de beschikking tot een digitaal schoolbord. In onze groepen wordt er gewerkt met touchtablets en Ipad’s om de ontwikkeling van de zogenaamde digitale geletterdheid te versterken. 
Afspraken en werkwijzen worden geborgd in een kwaliteitskaart ‘ICT’ en ons 'kwaliteitshandboek'.

Cultuur

Cultuureducatie betreft de ontwikkeling van de leerlingen m.b.t. de kunstzinnige ontwikkeling. In onze groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met aantrekkelijk en uitdagend creatief materiaal. Op onze school werken we vanuit meerdere disciplines. Voorbeelden hiervan zijn muziek, drama, expressie en cultureel erfgoed. Naast dit aanbod wordt er, in samenwerking met ‘Cultuurplein Noord Veluwe’ gewerkt vanuit een doorgaande leerlijn. Onderdelen hiervan zijn diverse buitenschoolse activiteiten, voorstellingen en workshops. Veel projecten en lessen worden groepsdoorbroken aangeboden.

Engels

Wij geven Engels vanaf groep 1. Hiervoor maken wij gebruik van de methode ‘Groove Me’. Hiermee wordt op een eigentijdse methode gebruik gemaakt van muziek om kinderen kennis te laten maken met deze taal. Met het team volgen wij de schoolplan periode 2019-2023 scholing om onze didactische vaardigheden hierin te versterken.

Burgerschap

Onder ‘Actief Burgerschap’ wordt verstaan: Het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen door leerlingen voor gemeenschapsbelangen binnen en/of buiten de school. Dit houdt onder andere in dat we kinderen op een positieve manier actief leren deelnemen aan de samenleving en maatschappij. Dit onderdeel wordt niet als ‘vak’ gegeven maar zien wij als een taak van onze school. De manier waarop wij dit invullen is beschreven en gebord in het beleidsdocument ‘Actief burgerschap Sprenge Emst’.

Bewegingsonderwijs

Lichamelijke ontwikkeling is heel belangrijk. Kinderen maken immers ook daarin een geweldige ontwikkeling door. In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Dit vindt plaats in het speellokaal, in de klas of buiten op het plein. Vanaf groep 3 hebben onze kinderen twee keer per week gymles. De gymzaal van onze school wordt verzorgd in de gymzaal van de Hezebrink. De gymlessen gegeven door leerkrachten die bevoegd zijn deze lessen te verzorgen. Daarnaast is er twee uur per week een vakleerkracht werkzaam op onze school.

Schoolzwemmen

Naast gym hebben de leerlingen van groep 5 en 6 nog één uur per twee weken op donderdagmiddag schoolzwemmen in de Koekoek te Vaassen. Zij gaan naar het zwembad met de bus. Het zwemmen kost ongeveer € 3,- per keer. Kinderen die niet mee zwemmen, blijven in principe op school en worden daar opgevangen door een van de collega’s. De dagen waarop uw kind zwemt staan op de jaarkalender.

Extra ondersteuning

Voor de extra ondersteuning is op alle dagen een onderwijsassistent inzetbaar. De focus ligt bij haar werkzaamheden op kinderen en kleine groepen kinderen die extra ondersteuning behoeven. De inzet van deze onderwijsassistent wordt meermaals per jaar geëvalueerd. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De meeste leerlingen op de basisschool komen voldoende tot ontwikkeling met behulp van de basisondersteuning die alle scholen bieden. Een kleine groep leerlingen heeft aanvullende ondersteuning nodig. Het gaat dan om leerlingen die opvallend gedrag vertonen, een ontwikkelingsvoorsprong of ontwikkelingsachterstand laten zien en/of lichamelijke, sociale of emotionele problemen hebben.

Basisondersteuning

1. Leerkrachten zetten zich dagelijks in om leerlingen zo te ondersteunen dat zij tot voldoende ontwikkeling komen. Zij geven instructies op maat, stellen leerlijnen bij, monitoren ontwikkeling en zorgen voor een positief groepsklimaat. Wanneer een leerling onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod gaat de leerkracht hierover in gesprek met de intern begeleider. Dit kan leiden tot aanpassingen in het onderwijsaanbod. Het aangepaste aanbod wordt beschreven in een plan. Leerkrachten onderhouden contacten met ouders over de vorderingen en de mate van ondersteuning.

2. Onderwijsassistenten kunnen de groep ondersteunen tijdens het zelfstandig werken, individuele leerlingen of groepjes leerlingen begeleiden.

3. De intern begeleider zet zich in om leerkrachten en onderwijsassistenten te ondersteunen in de dagelijkse praktijk met leerlingen. Observeren, adviseren, reflecteren en coachen horen tot de werkzaamheden van de intern begeleider. De intern begeleider houdt zich bezig met de ondersteuningsstructuur op schoolniveau en is gesprekspartner voor de directie op het gebied van alle aan passend onderwijs gerelateerde onderwerpen. De intern begeleiders van Stichting Proo hebben onderling contact en ontmoeten elkaar jaarlijks een aantal keren tijdens het ib-netwerk. Onderwerpen zoals hier beschreven komen dan aan de orde. Deskundigheids-bevordering vindt tevens plaats.

4. Als de hulpvraag specifieker is, kan binnen Stichting Proo gebruik worden gemaakt van specialisten van het Kaderteam (op het gebied van rekenen&wiskunde, begrijpend lezen/ luisteren, gedrag en hoogbegaafdheid. Tevens didactisch coaches). Deze hulp kan worden ingezet na overleg met de orthopedagogen van het Kenniscentrum Onderwijs (KCO). Verdiepend overleg, onderzoek en advisering kan ook plaatsvinden met de leden van het KCO. Op het gebied van sociale veiligheid, sociale vaardigheid en weerbaarheid kan een begeleidingstraject worden ingezet. Daarnaast heeft Stichting Proo een Expertisecentrum Hoogbegaafdheid met 2 HB-groepen in Epe en 2 HB groepen in Ermelo waar kinderen kunnen worden begeleid.

Aanvullende ondersteuning

1. Als een leerling met extra ondersteuning op de reguliere school begeleid kan worden, kan een arrangement worden aangevraagd binnen de kaders van passend onderwijs. Op het gebied van taal-/spraakproblematiek kan hulp / ondersteuning worden aangevraagd.

2. Voor leerlingen met aanvullende ondersteuning wordt een ontwikkelingsperspectief in Parnassys 12 opgesteld. Deze wordt tenminste twee keer per schooljaar geëvalueerd.

3. De intern begeleider onderhoudt contacten met externe zorgverleners, waaronder de schoolmaatschappelijk werkster en de jeugdverpleegkundige.

4. Wanneer ouders voor hun kind hulp zoeken bij een zorgaanbieder, is het uitgangspunt om te komen tot afstemming van werkwijze.

Extra ondersteuning

1. Als blijkt dat de ingezette interventies onvoldoende bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling, wordt plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs overwogen. Binnen de samenwerkingsverbanden Zeeluwe en de Stroming wordt extra ondersteuning geboden op scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en op scholen voor speciaal onderwijs (SO).

2. De toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door de school (of het schoolbestuur). Hierin worden de ingezette interventies en de resultaten daarvan beschreven, wat het kind nodig heeft aan ondersteuning, waarom dat niet in het regulier onderwijs geboden kan worden en er wordt een afweging gemaakt of dat aanbod gevonden kan worden in het SBO of SO. Onderdeel van de aanvraag is de zienswijze van ouders. Daarin beschrijven ouders hoe zij de ontwikkeling van hun kind zien en wat zij vinden dat hun kind nodig heeft. Het Samenwerkingsverband (Zeeluwe of de Stroming) bepaalt of een leerling toelaatbaar is voor het SBO of SO. Bij een positief advies, ontvangt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring en melden ouders hun kind bij de school voor speciaal (basis)onderwijs aan.

Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband Zeeluwe
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De Wet op Passend Onderwijs bepaalt dat scholen binnen een bepaalde regio de ondersteuning die zij kunnen bieden op elkaar afstemmen, zodat er voor elk kind een passende plaats gevonden kan worden.Onze school is aangesloten bij het SWV Zeeluwe. Meer informatie vindt u op de website van Zeeluwe

SOP

Met Passend onderwijs dient iedere basisschool over een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te beschikken. Wettelijk gezien moet een school 1x per vier jaar een SOP maken. Een school kan er voor kiezen om dit vaker te doen. Het schoolondersteuningsprofiel ondersteunt het antwoord op de vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Op basis van het profiel wordt in algemeenheid duidelijk wat de school wel of niet voor een kind kan betekenen. Het schoolondersteuningsprofiel is daarmee een middel in de communicatie met ouders. In dit document staat ook beschreven waar de school staat en wat de ontwikkelpunten zijn (professionalisering). Bovendien geeft het ook de ambities van de school weer als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden. Tot slot is het voor het samenwerkingsverband relevant om te weten in hoeverre scholen voldoen aan het afgesproken niveau van basisondersteuning. Dit document is daarmee ook een belangrijk instrument voor monitoring. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.

Het document schoolondersteuningsprofiel (SOP) is als bijlage toegevoegd in Vensters en ook te benaderen via een link op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Met inzet van de NPO gelden is er specifiek ingezet op ondersteuning van leerlingen met extra zorgbehoeften. Dit is onder andere gerealiseerd door de inzet van een onderwijsassistent, die tijdens alle lesdagen werkzaam is op onze school. De focus bij deze inzet ligt op het ondersteunen van kinderen met een zogenaamd 'arrangement' of de begeleiding van kleinere groepen kinderen. Het versterken van de basisvaardigheden, alsmede de begeleiding van het versterken van executieve functies blijven hierbij het uitgangspunt. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Sprenge Emst werken we met combinatiegroepen 1-2. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren, door groep 1 en 2 te combineren kunnen we leerlingen hier al op jonge leeftijd mee laten oefenen.
We werken met een zogeheten 'beredeneerd aanbod'. Dit houdt in dat leerkrachten werken vanuit de doelen die kinderen aan het einde van groep 2 behaald moeten hebben. Aan de hand van thema's worden activiteiten aangeboden die aan die doelen werken. Hierbij maken we gebruik van de methodiek van 'Kleuteruniversiteit'.

Het voordeel van een combinatiegroep bij de kleuters is dat een kind ingedeeld kan worden bij een activiteit op basis van waar hij staat in zijn ontwikkeling. Dit geldt voor bijvoorbeeld hun sociale-emotionele ontwikkeling (KickFit! en Breinhelden) en natuurlijk beginnende geletterdheid en -gecijferdheid.  Daarnaast besteden wij ook veel aandacht aan andere vakgebieden zoals muzikale vorming, bewegingsonderwijs en Engels. Het aanbod in onze beide kleutergroepen wordt door de leerkrachten gezamenlijk voorbereid. Zo zorgen we ervoor dat het aanbod voor beide groepen gelijk is. Met onze oudste kleuters werken wij naar een passende voorbereiding op de stap naar groep 3.

Terug naar boven