OBS J.H. Isings

Emperweg 70 7399 AG Empe

Schoolfoto van OBS J.H. Isings

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na de Citoafname wordt een analyse gemaakt door directie en IB. Het betreft de resultatenop individueel-, groeps- en schoolniveau. In de leerlingbesprekingen tussen IB-er en leerkracht worden individuele handelingsplannen opgesteld en zo nodig groepsinterventies. Deze worden gecommuniceerd met ouders tijdens de 10 minutengesprekken. Na de volgende cito afname wordt dit geëvalueerd en bijgesteld en evt scholing aangeboden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies voor het vervolgonderwijs. Doordat wij de lesstof op verschillende niveaus aanbieden en iedereen op zijn eigen niveau onderwijs volgt, is de uitstroom van onze leerlingen jaarlijks divers en voor iedereen op maat. Vorig schooljaar hebben we het grootste deel van onze leerlingen kunnen plaatsen op of boven havo-niveau.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Samen leren leren is voor ons een belangrijk uitgangspunt. In de dagelijkse praktijk werken kinderen regelmatig samen en dragen ze gezamenlijk de verantwoording voor groepsopdrachten. Leren samenwerken is een belangrijk onderdeel van het werken binnen I.P.C.

De sociale opbrengsten worden in kaart gebracht door het halfjaarlijks volgen van de leerlingen middels Kanvas, het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. Waar nodig vinden interventies plaats.

Op onze kleine school is een grote mate van saamhorigheid. Bovenbouwleerlingen ondersteunen de jongsten, we kennen elkaar goed en iedereen hoort erbij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid en plezier
  • Ontw. sociale vaardigheden
  • Samenwerken: samen leren leren

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Waardering Inspectie.   O.B.S. J.H. Isings heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en valt onder het Basistoezicht. De Inspectie beoordeelt al onze resultaten (niet alleen van de Eindtoets) als voldoende en prijst vooral de gestructureerde manier waarop wij onze leerlingen in de kleuterklassen in beeld hebben en hierop leerlingen indelen op hun eigen niveau.

Terug naar boven