OBS J.H. Isings

Emperweg 70 7399 AG Empe

Schoolfoto van OBS J.H. Isings

Het team

Toelichting van de school

Personeelskenmerken. Ons enthousiaste team is bijzonder betrokken bij onze leerlingen. In onderling teamoverleg met Interne Begeleider en Onderwijscoach worden leerlingen schoolbreed geanalyseerd en beoordeeld volgens de zorgroute van Passend Onderwijs. Op deze manier krijgt iedere leerling tijdens de volledige schooltijd onderwijs op het eigen niveau.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht kan de school een beroep doen op de bovenschoolse voorziening, waarin vervangers worden ingezet. Ook kunnen collega's van onze eigen school vervangen. In uitzonderlijke situaties, waarin geen vervanger beschikbaar is, wordt de betrokken groep verdeeld over de andere groepen. De school heeft daartoe een protocol. Al enkele jaren behoort het ziekteverzuim van de school tot de laagste binnen het bestuur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Isings wordt gewerkt in combinatiegroepen. Iedere groep heeft maximaal twee leerkrachten. De school heeft een muziekleerkracht en daarnaast een eigen leerkracht die in het kader van specialisatie de gymlessen aan de groepen 3 t/m 8 verzorgt.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we met de leerlijnen van Onderbouwd. Alle vakgebieden komen hierbinnen aan de orde. De lessen worden verrijkt met thema's van de Kleuteruniversiteit.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kernvakken reken, taal en lezen staan bij ons op de ochtenden gepland. Wij streven ernaar om alle kinderen de einddoelen van de basisschool te laten halen. Er wordt dan ook veel onderwijstijd aan deze vakken besteed.

Wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden samen aangeboden binnen IPC. Dit is een werkwijze waarbij kinderen ontwikkelingsgericht leren. IPC wordt op de middagen gepland.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We streven ernaar om  in principe aan alle kinderen passend onderwijs te bieden. Thuisnabij onderwijs is waardevol. Bij aanmelding worden eventuele ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht en wordt bekeken of wij de juiste vorm van onderwijs kunnen bieden. Indien dat kan met behulp van extra faciliteiten, worden daartoe benodigde stappen ondernomen. Zo zijn er kinderen die middels een individueel arrangement extra ondersteund worden en de hulp krijgen die noodzakelijk is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven