De Bente Openbare Basisschool

Westerdiep OZ 96 7881 HG Emmer-Compascuum

 • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool
 • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool
 • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool
 • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool
 • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score van de Cito Eindtoets was in 2020-2021 539.2 het landelijkgemiddelde is 534.5.

Dat betekent dat onze leerlingen boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord.

Kijken we naar de behaalde referentieniveaus, heeft onze school als volgt gepresteerd.

 • 1F lezen: 100% van de leerlingen heeft dit behaald.
 • 1F taalverzorging: 100% van de leerlingen heeft dit behaald.
 • 1F rekenen: 95% van de leerlingen heeft dit behaald.

Gemiddeld heeft de school 98.4% 1F streefniveau behaald, percentage landelijke is 96%.

 • 2F lezen: 90% van de leerlingen heeft dit behaald.
 • 2F taalverzorging: 71% van de leerlingen heeft dit behaald.
 • 1S rekenen: 57% van de leerlingen heeft dit behaald.

Gemiddeld heeft de school 73% 2F/1S behaald, percentage landelijk is 58%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wanneer men de resultaten van een school in cijfers weergeeft, wordt snel onrecht gedaan aan de enorme prestatie die kinderen, leerkrachten en ouders leveren. Sommige kinderen moeten hard werken voor een gemiddeld resultaat, anderen bereiken met weinig inspanning een hoge score. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs is het daarom nodig naar alle groepen te kijken over een periode van meerdere jaren. Dan zou de “prestatie van de school” in een cijfer uit te drukken zijn. Op basis hiervan zouden basisscholen met elkaar vergeleken kunnen worden. Om deze vergelijking te kunnen maken, maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito (LVS). Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. De afnamemomenten zijn in januari/februari en in mei/juni. Bij de monitoring op leerling niveau en op groepsniveau wordt er gekeken naar de vaardigheidsscore. Alleen als deze stijgt ontwikkelt het kind zich.
De resultaten van ons onderwijs hebben onze constante zorg. Na afname van de Cito-toetsen maken de leerkrachten een analyse van de resultaten om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de door de school zelf gestelde norm.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen worden minimaal nog drie jaar gevolgd in het VO. Hiermee krijgen/houden we zicht op onze verwijzingen. We staan in nauw contact met de VO-scholen. Zij leveren de voortgang van onze oud-leerlingen aan, zodat we dit kunnen monitoren.

Het voorlopig schooladvies geven wij in oktober/november in groep 8.

in januari/februari wordt dit een definitief advies gegeven op basis van de LVS, methode gebonden toetsen, werkhouding en huiswerk attitude.

Na de eindtoets van 2021 is er gekeken of er nog adviezen bijgesteld konden worden.

De uitstroom ziet er als volgt uit.

 • VMBO-KB:   1 leerling
 • VMBO- TL: 10 leerlingen
 • HAVO:         2 leerlingen
 • HAVO/VWO: 1 leerling
 • VWO:            7 leerlingen
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 is er door de onderwijsinspectie een verificatieonderzoek afgenomen op obs de Bente. Dit was een onderdeel van het bestuursonderzoek.
Op de Bente zijn de standaarden Kwaliteitszorg (KA1) en de standaarden Zicht op ontwikkeling (OP2), Didactisch handelen (OP3) en Veiligheid (SK1) onderzocht. Alle standaarden zijn als voldoende beoordeeld.Uit het inspectiebezoek zijn een aantal aandachts- en/of verbeterpunten genoemd. Deze verbeterpunten zullen behandeld worden in de komende jaren.

Terug naar boven