De Bente Openbare Basisschool

Westerdiep OZ 96 7881 HG Emmer-Compascuum

  • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool
  • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool
  • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool
  • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool
  • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel is dit meestal tijdig bekend.
We zullen dit intern met eigen personeel of met vervanging proberen op te lossen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De eerste jaren van de basisschool zijn een belangrijke periode. In deze periode komen kinderen in aanraking met vaardigheden die ze hun verdere schoolloopbaan nodig hebben. Hier wordt de basis gelegd. Voor het dagelijks en systematisch observeren en registreren van het onderwijsaanbod en de opbrengsten daarvan, gebruiken we de Schatkist-methode. Iedere kleuter heeft recht op een beredeneerd aanbod van lesactiviteiten, die passen bij zijn/haar belevingswereld. De doelen van de leerlijnen voor taal, rekenen, visueel ruimtelijke waarneming, sociale ontwikkeling en motoriek zijn beschreven in observeer gedrag en verdeeld over zes fasen. De leraren houden de ontwikkeling van alle kinderen bij via een observatielijst die is afgestemd op de doelen binnen de leerlijnen. De registratie van de ontwikkeling is zeer overzichtelijk. We gebruiken ze ook om met ouders te communiceren over de ontwikkeling van hun kind. De leerkrachten zoeken ontwikkelingsmaterialen uit die de kinderen kunnen kiezen via een planbord. Dit gebeurt spelenderwijs. De aanpak en de inrichting van het lokaal van groep 1/2 verschilt met die van de anderen klassen. Het onderwijs aan kleuters gebeurt aan de hand van thema's, sluit aan bij de belangstelling en de ervaring van de kinderen en gaat spelenderwijs. De schooldag begint en eindigt vanuit de kring. ook tussendoor komen de kinderen vaak weer samen in de kring. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafel, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.  In groep 1/2 is veel aandacht aan regelmaat en structuur.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De aangeven lesuren per week zijn een indicatie. Er is namelijk ook sprake van vakoverstijgende activiteiten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden onderwijs aan voor kinderen van 2,5 tot 12/13 jaar. 

De basisschool, mét of zonder hulp
De basisschool kan een leerling op verschillende manieren hulp bieden. Bijvoorbeeld als er sprake is van leesproblemen, dyslexie is, rekenproblemen of concentratieproblemen. Binnen Passend Onderwijs wordt dit de Basisondersteuning genoemd. Wanneer er na het uitvoeren van interventies meer ondersteuning nodig is dan binnen de basisondersteuning geboden kan worden, dan is er een mogelijkheid voor extra ondersteuning, de zogenaamde basisondersteuning overstijgende zorg. Op dit niveau wordt gewerkt met het toekennen van (tijdelijke) arrangementen aan veelal individuele leerlingen.

Ondersteuningsstructuur
Obs de Bente is een school met gemiddeld 140 leerlingen. De leerlingen zijn, afhankelijk van het leerlingenaantal, verdeeld over 5 a 6 vaak combigroepen. Indien het mogelijk is gaat de voorkeur meer uit naar combigroepen in de bovenbouw dan in de midden- en onderbouw. Elke groep heeft vaste leerkrachten. Dit kan één leerkracht zijn, maar ook een duobaan komt voor. Naast de leerkrachten beschikt de school over een Locatieleider, een intern begeleider en een onderwijsassistent. De onderwijsassistent werkt op basis van toegekende arrangementsgelden. Het aantal uren kan dus per schooljaar verschillen. Door het volgen van diverse opleidingen, cursussen en (team)scholingen, hebben wij op diverse gebieden de nodige expertise binnen ons cluster. Daarnaast kunnen wij de adviseurs onderwijs inschakelen. Onze school werkt samen met gespecialiseerde scholen, waarop we een beroep kunnen doen. Hierbij valt te denken aan het expertisecentrum voor anderstaligen, de Tine Marcusschool (voor kinderen die problemen hebben met horen of taalontwikkeling) en de scholen voor S(B)O binnen ons samenwerkingsverband. Voor ondersteuning op het gebied van jeugdzorg, werken we samen met de Toegang en de gebiedsteams van Sedna. Zij bieden ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, zowel thuis als op school. Op schoolniveau worden bijv. lessen gegeven over sociale onderwerpen waar leerlingen mee in aanraking (kunnen) komen. Ook een SoVa-training en maatschappelijk werk op school behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op de gezondheidszorg, zoals de schoolmaatschappelijk werkster (SMW) de schoolverpleegkundige, de schoolarts en de logopediste.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De gemeente Emmen heeft samen met zes schoolbesturen afspraken gemaakt over het aanbieden van voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne en stimulerende speelomgeving. Gedurende tien uur per week, verdeeld over 3 dagdelen, kunnen peuters deelnemen aan de voorschool. De kinderen leren samen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs de vaardigheden die zij nodig hebben om een goede start op de basisschool te kunnen maken. Dat doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel, dat nauw samenwerkt met de leerkracht van groep 1/2. Het jaarprogramma en activiteiten worden waar nodig en mogelijk op elkaar afgestemd. Door de doorgaande lijnen is de warme overdracht richting groep 1 makkelijker.

Terug naar boven