Openbare Basisschool De Meent

Eerste Koppelveenweg 2 7881 EG Emmer-Compascuum

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In verband met Corona geen eindtoets.

Verwijzing conform plaatsingswijzer. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij analyseren onze opbrengsten en monitoren deze op grond van inspectienorm, Cito-norm en schoolnorm. Het goed analyseren van onze tussenopbrengsten is een speerpunt. We verbeteren onze kwaliteit op het gebied van analyseren, o.a. door scholing. Wij hebben afspraken over over hoe wij Cito LVS-toetsen en methodegebonden toetsen analyseren en over welke interventies wij daarna inzetten. De opbrengsten t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling monitoren wij d.m.v. SCOL en LeerlingSCOL. Deze opbrengsten laten een positief beeld zien. Indien nodig wordt er op groepsniveau of individueel actie ondernomen. Bovengenoemde instrumenten worden gebruikt voor het maken van trendanalyses. De conclusies worden vastgelegd in een verslag tijdens de groepsbesprekingen met de interne begeleider. Evaluatie vindt twee keer per jaar plaats. 

Daarnaast evalueert de leerkracht het dagelijks werk en de methode gebonden toetsen tussentijds. De analyses worden op schoolniveau tijdens de teamvergadering besproken. Daarnaast hebben de leerkrachten een overleg met de intern begeleider aangaande de opbrengsten, evaluatie en de groepsplannen. We informeren ouders over de resultaten tijdens de contactavonden naar aanleiding van de rapporten. In het rapport hebben we een overzicht van sociale vaardigheden en een uitdraai van de Cito LVS-toetsen opgenomen.

Naast de rapportgesprekken kunnen ouders uiteraard altijd een afspraak maken met de leerkracht. Als er zorgen zijn over een leerling, neemt de leerkracht het initiatief tot een gesprek. Dan wordt er niet gewacht totdat het rapport mee komt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 zijn er 9 leerlingen van groep 8 uitgestroomd naar de volgende soorten onderwijs:

  • BB - 3 leerlingen (33,3%)
  • TL/Havo - 3 leerling (33,3 %)
  • TL - 2 leerlingen (22,2%)
  • Havo- 1 leerling (11,1%)
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven