Openbare Basisschool De Meent

Eerste Koppelveenweg 2 7881 EG Emmer-Compascuum

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent

Het team

Toelichting van de school

Onze school maakt deel uit van cluster 2 van Openbaar Onderwijs Emmen. De teamleden van de 4 scholen uit ons cluster vormen samen onder leiding van de clusterdirecteur één onderwijsteam.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel is dit meestal tijdig bekend.
We zullen dit intern met eigen personeel of met vervanging proberen op te lossen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Cluster 2 – Emmer Compascuum

Binnen Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) wordt er gewerkt met clusters van scholen. Deze scholen, in ons geval de 4 openbare scholen binnen het dorp Emmer-Compascuum, hebben elk een locatiedirecteur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De locatiedirecteur is het aanspreekpunt voor ouders. De teamleden van de 4 scholen binnen ons cluster vormen samen één onderwijsteam en versterken elkaar. Het totale cluster staat onder leiding van een clusterdirecteur. Hij is gesprekspartner voor de locatiedirecteuren en de MR-en en is eindverantwoordelijke voor het onderwijsproces op onze scholen.

Hieronder vindt u de namen van de locatiedirecteuren en de clusterdirecteur.

Clusterdirecteur: Jeroen Imbos
Locatiedirecteur Obs de Meent: Jaap ter Maat
Locatiedirecteur Obs de Bente: Vacature vanaf 2020-2021
Locatiedirecteur Obs de Runde: Yvonne Gerdes
Locatiedirecteur Obs de Dreef: Hetty Boezen

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen deze basisondersteuning onderscheiden we de volgende zorgniveaus:
·         Leerlingen die cognitief en gedragsmatig geen extra ondersteuningsbehoefte hebben.
·         Leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben, hetzij op cognitief, hetzij op gedragsmatig niveau. Zij worden in de klas door de leerkracht begeleid.
·         Leerlingen die specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben en intensievere begeleiding nodig hebben. Op schoolniveau worden extra gegevens verkregen middels bijv. diagnostisch onderzoek, observaties door de intern begeleider, vragenlijsten, kindgesprekken. ·         Leerlingen met specifieke behoeften die zich niet naar vermogen ontwikkelen, worden ingebracht bij de Consultatiegroep.
De Consultatiegroep kan een beroep doen op interne expertise, zoals adviseurs passend onderwijs, een orthopedagoge en een gedragsspecialist. Zij adviseren ook over de aanvraag van extern onderzoek of over het inzetten van externe hulp, zoals bijv. het paramedisch team.
Ondersteuningsstructuur
Obs de Meent is een school met gemiddeld 100 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 4 of 5 (combinatie)groepen, te weten groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5/6 en groep 7/8. Elke groep heeft vaste leerkrachten. Dit kan één leerkracht zijn, maar ook een duobaan komt voor. Naast de leerkrachten beschikt de school over een Locatieleider, een intern begeleider . Indien noodzakelijk kan een onderwijsassistent ingeschakeld worden De onderwijsassistent werkt dan op basis van toegekende arrangementsgelden. Het aantal uren kan dus per schooljaar verschillen. Door het volgen van diverse opleidingen, cursussen en (team)scholingen, hebben wij op diverse gebieden de nodige expertise  binnen ons cluster. Daarnaast kunnen wij de Consultatiegroep inschakelen. De Consultatiegroep bestaat uit adviseurs passend onderwijs, een gedragsspecialist en een orthopedagoog. Onze school werkt samen met gespecialiseerde scholen, waarop we een beroep kunnen doen. Hierbij valt te denken aan het expertisecentrum voor anderstaligen, de Tine Marcusschool (voor kinderen die problemen hebben met horen of taalontwikkeling) en de scholen voor S(B)O binnen ons samenwerkingsverband. Voor ondersteuning op het gebied van jeugdzorg, werken we samen met de Toegang en de gebiedsteams van Sedna. Zij bieden ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, zowel thuis als op school. Op schoolniveau worden bijv. lessen gegeven over sociale onderwerpen waar leerlingen mee in aanraking (kunnen) komen. Ook een SoVa-training en maatschappelijk werk op school behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op de gezondheidszorg, zoals de schoolverpleegkundige, de schoolarts en de logopediste.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven