Openbare Basisschool De Meent

Eerste Koppelveenweg 2 7881 EG Emmer-Compascuum

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent

Het team

Toelichting van de school

Op De Meent werken de volgende mensen:

 • Voorschool Kinderfeest; juf Nathalie Vis (De Veldwachter)
 • Groep 1/2; juf Henriëtte Gort
 • Groep 3/4; juf Paulien Vrieling en juf Elles Dekker
 • Groep 5/6; juf Carolien Rass
 • Groep 7/8; juf Marieke Lange
 • Vaste ondersteuning in groep 4, 5 en 7 juf Berdien Hulshoff
 • Intern begeleider (tevens anti-pestcoördinator, vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris); Alie Breider
 • Locatiedirecteur; Yvonne Gerdes

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Protocol ziekte  

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem aan het worden. De laatste maanden is in onze gemeente het ook meerdere malen voorgekomen, dat er geen vervanging was. In de nabije toekomst zal dit probleem alleen maar groter worden, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Naast het beschikbaarheidsprobleem speelt ook het probleem dat onder de vervangers weinig mensen te vinden zijn voor de bovenbouwgroepen. Het hieronder beschreven beleid wil een overzicht geven van de stappen die genomen moeten worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten.  

Beleid bij ziekte

 1. Bij een ziektemelding melden we dit bij de afdeling onderwijs
 2.  Als de afdeling geen vervanging kan verzorgen, kijken we naar andere mogelijkheden;
  - Parttime-leerkrachten. Daar waar mogelijk worden parttime-leerkrachten ingezet.
  - Verschuiving. Eventueel intern wisselen.
  - Ruilen (indien mogelijk).
  - Verdelen. De groep verdelen over andere groepen (maximaal voor 1 dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is). De leerlingen   krijgen dan een pakketje “zelfstandig werken” mee.
 3. Bieden bovenstaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zijn we genoodzaakt de kinderen van een groep naar huis te sturen, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie. De ouders worden op de eerste dag schriftelijk op de hoogte gebracht. De directie/ IB-er zijn in de ambulante tijd niet voor vervanging beschikbaar, omdat dit kan leiden tot managementproblemen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen deze basisondersteuning onderscheiden we de volgende zorgniveaus:

 • Leerlingen die cognitief en gedragsmatig geen extra ondersteuningsbehoefte hebben.
 • Leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben, hetzij op cognitief, hetzij op gedragsmatig niveau. Zij worden in de klas door de leerkracht begeleid.
 • Leerlingen die specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben en intensievere begeleiding nodig hebben. Op schoolniveau worden extra gegevens verkregen middels bijv. diagnostisch onderzoek, observaties door de intern begeleider, vragenlijsten, kindgesprekken.
 • Leerlingen met specifieke behoeften die zich niet naar vermogen ontwikkelen, worden ingebracht bij de Consultatiegroep.
  De Consultatiegroep kan een beroep doen op interne expertise, zoals adviseurs passend onderwijs, een orthopedagoge en een gedragsspecialist. Zij adviseren ook over de aanvraag van extern onderzoek of over het inzetten van externe hulp, zoals bijv. het paramedisch team.

Ondersteuningsstructuur
Obs De Meent is een school met gemiddeld 85 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen, te weten groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Elke groep heeft vaste leerkrachten. Dit kan één leerkracht zijn, maar ook een duobaan komt voor. Naast de leerkrachten beschikt de school over een locatiedirecteur en een intern begeleider. Indien noodzakelijk kan een onderwijsassistent ingeschakeld worden De onderwijsassistent werkt dan op basis van toegekende arrangementsgelden. Het aantal uren kan dus per schooljaar verschillen. Door het volgen van diverse opleidingen, cursussen en (team)scholingen, hebben wij op diverse gebieden de nodige expertise  binnen ons cluster. Daarnaast kunnen wij de Consultatiegroep inschakelen. De Consultatiegroep bestaat uit adviseurs passend onderwijs, een gedragsspecialist en een orthopedagoog. Onze school werkt samen met gespecialiseerde scholen, waarop we een beroep kunnen doen. Hierbij valt te denken aan het expertisecentrum voor anderstaligen, de Tine Marcusschool (voor kinderen die problemen hebben met horen of taalontwikkeling) en de scholen voor S(B)O binnen ons samenwerkingsverband. Voor ondersteuning op het gebied van jeugdzorg, werken we samen met de Toegang en de gebiedsteams van Sedna. Zij bieden ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, zowel thuis als op school. Op schoolniveau worden bijv. lessen gegeven over sociale onderwerpen waar leerlingen mee in aanraking (kunnen) komen. Ook een SoVa-training en maatschappelijk werk op school behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op de gezondheidszorg, zoals de schoolverpleegkundige, de schoolarts en de logopediste.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuters gaan 3 ochtenden naar de voorschool. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. In totaal is dat 10 uur.

Terug naar boven