De Hoeksteen

Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer-Compascuum

  • Ter afsluiting van de kunstweek was er een goochelaar.
  • Groep 5/6 heerlijk aan het eten tijdens het kerstdiner

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

RKBS De Hoeksteen neemt sinds het schooljaar 2014-2015 de eindtoets van Route8 af. Wij hebben hiervoor gekozen omdat deze adaptief is en zich aanpast aan het niveau van de leerlingen. Daarnaast brengt de toets naast de didactische vaardigheden ook het functioneren van de leerling in beeld (werkhouding en zelfconcept).

In het schooljaar 2019-2020 hebben we door de schoolsluiting in verband met het Coronavirus helaas geen eindtoets kunnen afnemen. In het door de inspectie gegenereerde alternatieve resultatenoverzicht scoren we gemiddeld echter nog steeds boven het landelijk gemiddelde.

De scores van de eindtoets passen bij de scores die we van tevoren hadden verwacht. De afgelopen jaren pasten de scores van de Route 8- eindtoetsen bij de verwachting van de kinderen en de leerkrachten. Ons doel is niet de hoogste score landelijk, maar de hoogst mogelijke score haalbaar voor het kind. Het uiterste uit de capaciteiten van het kind halen, is voor ons dan ook van groot belang. De Route 8- eindtoets meet meer dan alleen taal en rekenen.

De eindtoets wordt na het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs afgenomen. Dit advies wordt met ouders en leerling besproken. Na aanmelding van de leerling bij een van de scholen voor voortgezet onderwijs in Emmen is er een gesprek tussen een vertegenwoordiger van het VO en de leerkracht van groep 8. In dit gesprek worden alle leerlingen besproken. Ook worden de leerlingen die een jaar eerder naar het VO zijn gegaan doorgenomen. Gedurende een schooljaar ontvangen wij van het voortgezet onderwijs rapportoverzichten van de oud-leerlingen.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten komen tot stand door het gebruik van een leerlingvolgsysteem. Tussenresultaten worden twee keer per jaar gemonitord en worden besproken in het team of tijdens een groepsbespreking met de intern begeleider. Voor ons als school zijn het momenten, waarop we bevestiging krijgen van onze verwachtingen en op basis van analyse kinderen gerichter tot leren te laten komen op hun eigen niveau.

Wij hebben als school de opdracht om alle leerlingen te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. We brengen de leerlingen basisvaardigheden bij die de sleutel vormen voor het succesvol verloop van hun verdere schoolcarrière. Om de kinderen goed te kunnen volgen maken we gebruik van betrouwbare, valide en adequaat genormeerde toetsen. In januari en juni toetsen we de kinderen met behulp van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. We analyseren de resultaten van de toetsen van ieder kind. De analyse vormt de start van een volgende periode waarin kinderen samen met de leerkracht hun doelen formuleren. We gebruiken de toetsen dus om kinderen in hun ontwikkeling te volgen en als analyse instrument voor de leerresultaten.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

RKBS De Hoeksteen krijgt veel positieve feedback uit het voortgezet onderwijs. Zo krijgen we signalen dat we de kinderen goed verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Met betrekking tot de verwijzing naar het voortgezet onderwijs (VO) valt ons op dat dubbele adviezen passender zijn. Na drie jaar VO zitten leerlingen die een dubbel advies kregen nog steeds op één van de twee niveaus. Bij enkele adviezen is er nog wel eens sprake van af- of opstromen. De VO-scholen geven ook de voorkeur aan een dubbel advies.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

RKBS De Hoeksteen heeft altijd het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en heeft het basisarrangement. In het schooljaar 2019-2020 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Er is door de inspecteur gekeken naar het didactisch handelen, het pedagogisch klimaat en naar onze zicht op ontwikkeling. De inspectie was tevreden over deze belangrijke aspecten.

Terug naar boven