Groen van Prinstererschool

Dr. H. Blinkstraat 5 7815 VH Emmen

  • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting Eindresultaten schooljaar 2021-2022: de 11 kinderen van groep 8 hebben zwakker gescoord dan verwacht. De groep heeft door de jaren heen beneden gemiddelde resultaten behaald op de landelijke Cito toetsen. Het leerrendement was bij een aantal leerlingen op orde, bij een aantal leerlingen te laag. Oorzaak is o.a. de impact van Corona op juist deze groep. Meerdere kinderen zijn buiten de lockdowns om een aantal weken niet op school geweest i.v.m. verplichte quarantaine. Meerdere kinderen lieten niet de motivatie en gewenste werkhouding zien in de situaties van thuisonderwijs. In z'n totaliteit hebben we in deze groep door de jaren heen ook meer dan gemiddeld aandacht moeten besteden aan het pedagogisch handelen, omgangs- en gedragsvormen. De behaalde resultaten op de eindtoets kwamen in een aantal gevallen (5 leerlingen = 45%) niet overeen met de resultaten volgens het leerlingvolgsysteem en/of het afgegeven schooladvies. De groep had gemiddeld hoger kunnen scoren is dan ook de conclusie.   

Het 3-jaars gemiddelde op fundamenteel niveau scoort met 91,1% beneden het gemiddelde van vergelijkbare scholen (93,6%), echter boven de signaleringswaarde (85%) en de correctiewaarde i.v.m. de impact van Corona op leerresultaten (80%).

Het 3-jaars gemiddelde op Streefniveau scoort met 39,9% beneden het gemiddelde van vergelijkbare scholen (52,4) en ook beneden de signaleringswaarde (41,5%). Echter nog wel boven de correctiewaarde i.v.m. de impact van Corona op leerresultaten (33,3%).

Het percentage kinderen dat het streefniveau haalt daalt de laatste jaren en dat is uiteraard een punt van zorg. Vooral Rekenen en Taalverzorging scoren laag. Op rekengebied zijn we inmiddels gestart met het inzetten van Doelenplanners als gerichte interventie. Ook wordt het basiswerk voor Rekenen m.i.v. het schooljaar 2022-2023 op papier verwerkt. De extra opdrachten (Peiltaken) worden wel gepersonaliseerd verwerkt op het Chromebook.

Voorlopige toelichting Eindresultaten 2022-2023:de 21 kinderen van groep 8 en een leerling van groep 7 die vervroegd uitstroomt naar het V.O. hebben volgens verwachting gescoord; passend bij de tussentijdse resultaten door de jeren heen. De kinderen hebben de toets vanuit een sterke intrinsieke motivatie gemaakt. In het schooljaar 2022-2023 is extra ingezet op het aanbod Rekenen, taal en Lezen, o.a. om de Coronaachterstand tegen te gaan. Als school zijn we tevreden over het bij de groep passend resultaat. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerling zo goed mogelijk te volgen, wordt het schoolwerk (methodisch aanbod) dagelijks bekeken en geanalyseerd. Het volgen van de ontwikkeling gebeurt al in groep 1 en 2. Voor het volgen van de kleuters hanteren we het kleuterobservatiesysteem BOSOS. Aan de hand van methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO Leerling in beeld) kunnen we controleren of de doelen in groep 3 t/m 8 zijn behaald en welke aanpak er voor het vervolg nodig is. Het volgen van de kinderen is een voortdurende cyclus die we doorlopen op school-, groeps- en individueel niveau om te controleren of ons onderwijs nog aansluit bij wat leerlingen van ons nodig hebben. Deze cyclus bestaat uit 4 stappen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Op onze school kijken we meer ontwikkelingsgericht dan prestatiegericht. Wij kijken niet zozeer naar de 'harde' cijfers, maar meer naar het leerrendement dat elk kind ten opzichte van zichzelf heeft behaald. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ouders en leerlingen van groep 8 krijgen eind groep 7 het pré-advies te horen in het gepland gesprek met de leerkracht(en). In groep 8 worden ouders op verschillende momenten geïnformeerd over de organisatie van het Voortgezet onderwijs (verschillende schooltypes) en de Open dagen/ Doe-middagen. In februari worden, na afname van de Doorstroomtoets (m.i.v. dit schooljaar i.p.v. de Eindtoets groep 8) de schooladviesgesprekken gehouden. De overgang van PO naar VO staat beschreven in het document Procedure schooladvies PO/ VO. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociaal-emotioneel leren is het ontwikkelingsproces waarmee de kinderen op onze school en daarbuiten belangrijke vaardigheden verwerven. Dit zijn vaardigheden die we nodig hebben voor het hebben van eigenwaarde (ik mag er zijn) en voor het aangaan van vriendschappen. Onderzoek leert dat een goed en veilig schoolklimaat en aandacht voor sociaal-emotioneel leren zichtbaar meer leerresultaat oplevert (zo'n 10%).

Leren begint bij ons op school dan ook met een gevoel van veiligheid en sfeer. Naast aandacht voor de cognitieve vakgebieden is er op onze school door de dag heen (geïntegreerd) veel aandacht voor mentale gezondheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming.

Op onze school hanteren we de aanpak van Positive Behavior Support (PBS) en zetten we de methode KWINK in voor het Sociaal Emotioneel leren. PBS en KWINK versterken elkaar, waardoor op onze school sprake is van een krachtige en doelmatige aanpak die zich vanuit de IK-JIJ-WIJ  gedachte richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Ik mag er zijn; Jij mag er zijn; Wij mogen er samen zijn!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Zelfstandig & verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven