Groen van Prinstererschool

Dr. H. Blinkstraat 5 7815 VH Emmen

 • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
 • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
 • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
 • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
 • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool

Het team

Toelichting van de school

De leerkracht van groep 8 is tevens vakleerkracht Bewegingsonderwijs. Elke maandag geeft zij aan alle groepen van de school bewegingsonderwijs. De tweede les in de week wordt gegeven door de eigen (eveneens bevoegde) groepsleerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer de groepsleerkracht afwezig is, zal de leerkracht zo mogelijk vervangen worden door een andere bevoegde (inval)leerkracht. De inzet van de invallers wordt binnen onze school in eerste instantie zelf geregeld. Op onze school werkt dagelijks een flexibele leerkracht, die inzetbaar is bij verlof of eerste en kortdurende ziekte. Bij een 'golf' aan ziektegevallen kunnen we wellicht een beroep doen op de kleine invallerspool van onze stichting Viviani.

Wanneer er geen flexibele leerkracht dan wel pooler beschikbaar is, geldt de onderstaande procedure:

 • een parttimer, werkzaam bij ons op school wordt gevraagd;
 • de leerkrachtondersteuner krijgt de taak de groep over te nemen onder begeleiding van een leerkracht (alleen de eerste verlofdag);
 • in het uiterste geval wordt de ouders via Parro en Parnassys mail gevraagd om hun kind betreffende dag thuis te houden of op te halen van school. Indien niet mogelijk zorgen wij de eerste verlofdag voor opvang (bijzitten in een andere groep).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een jaargroep, met elk een zelfgekozen dierennaam (groep 5 heet bijv. de Panda's). We werken met moderne methodes, gericht op de gestelde doelen voor verschillende vakgebieden. De instructie wordt op meerdere niveaus aangeboden. Kinderen verwerken de leerstof op eigen niveau. We plannen veel tijd in voor de basisvaardigheden Lezen, Rekenen en Taal en komen daarmee tegemoet aan wat onze leerlingenpopulatie vraagt. Binnen onze organisatie zetten we nadrukkelijk in op gerichte ondersteuning door onderwijsondersteunend personeel, waaronder 2 onderwijsassistenten en een leraarondersteuner. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Beredeneerd Spelend en Ontdekkend Leren

In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt vanuit een beredeneerd aanbod. Er wordt gewerkt aan voorbereidende taal-, lees- en rekenactiviteiten, alsmede oriëntatie op jezelf en de wereld. Ook is er ruim tijd voor het samen (buiten) spelen en het gericht bewegen. 

Tijdens het lunchen wordt aandacht besteed aan gezond gedrag/ gezonde voeding, taal, wereldoriëntatie of leesbevordering. Deze 15 minuten durende pauze scharen wij onder onderwijstijd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • Groep 3: aanvankelijk lezen, taal, spelling en schrijfonderwijs via de methode LIJN 3.
 • Lezen: is begrijpend lezen, voorlezen, stillezen en overige leesbevorderingsactiviteiten.
 • Taal: is ook spelling en schrijven.
 • Sociaal Emotioneel Leren en Burgerschapsvorming komen structureel en inhoudelijk samenhangend aan bod in de methode KWINK en tijdens PBS, Trefwoord (Levensbeschouwing) en Blink (Wereldoriëntatie).
 • Wereldoriëntatie: bestaat uit natuur, biologie, techniek, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis en bevordering gezond gedrag.
 • Kunstzinnige en creatieve vorming: is muziek, tekenen, handvaardigheid en drama.
 • Vanaf groep 3 hebben kinderen 's morgens (iedere dag) 15 minuten speelpauze.
 • Tijdens het lunchen wordt aandacht besteed aan gezond gedrag/ gezonde voeding, taal, wereldoriëntatie of leesbevordering. Deze 15 minuten durende pauze scharen wij onder onderwijstijd. Na de lunch hebben de kinderen 15 minuten speelpauze (buiten).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202

Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het regionale samenwerkingsverband mee kan doen. Het onderwijs op de basisscholen is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling. Dit noemen we de basisondersteuning.

Soms lukt het de school niet om dat onderwijs te bieden, dat passend is voor de individuele leerling. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school hierin niet kan waarmaken en wat wel mogelijk is. De school hoeft het traject niet alleen te doorlopen. We kunnen een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hierin een sleutelrol. Binnen stichting Viviani kunnen we de hulp inroepen van aanwezige expertise in het ondersteuningsteam. Ook is het mogelijk om vanuit het samenwerkingsverband hulp en begeleiding te vragen (DOA). Het DOA (Domein Overstijgend Analyse team) bestaat uit specialisten vanuit alle onderwijssoorten en zorgpartners uit de regio.

Samen met ouders en evt. externe deskundigen wordt gekeken wat een goede vervolgstap kan zijn voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning nodig is. Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs. In het samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. Bijvoorbeeld De Toermalijn en de Catamaran in Emmen (Speciaal Basis Onderwijs). De Aventurijn, De Springplank en de Trianthaschool (Speciaal Onderwijs). Op deze scholen werken leerkrachten en overige deskundigen met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling en/of leerkrachten te begeleiden/ ondersteunen. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool.

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website: https://www.swv2202.nl

De ondersteuningsniveaus op onze school (bron: Schoolondersteuningsprofiel Groen van Prinsterer):

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig hebben binnen en/of buiten de eigen groep (extra) ondersteuning geven op de volgende niveaus:

 • niveau 1 ( basis) : Zorg en begeleiding die wij "standaard" bieden aan leerlingen die het reguliere aanbod binnen ons leerstofjaarklassensysteem.
 • niveau 2 ( intensief) : Extra zorg en begeleiding voor leerlingen die het reguliere aanbod alleen kunnen volgen d.m.v. verlengde instructie.
 • niveau 3 ( meer) : Zorg en begeleiding voor leerlingen die meer aan kunnen in de zin van verdieping en verrijking d.m.v. o.a. Levelwerk.
 • niveau 4 ( ontwikkelingsperspectief OPP): Leerlingen zijn losgekoppeld van het reguliere programma en voor wie een OPP is opgesteld op basis van passende perspectieven voor taal en/ of rekenen.

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen basisondersteuning geven en in veel gevallen extra ondersteuning. Ondanks deze aanpak merken we dat we af en toe tegen de grenzen van onze zorg aan zitten, dat er gesprekken ontstaan tussen leerkrachten, interne begeleider ,directie en Ondersteuningsteam. Kunnen wij deze leerling in voldoende mate passend onderwijs bieden?  Is dit verantwoord voor de leerling, voor de medeleerlingen en voor de leerkrachten? 

Als er leerlingen zijn met specifieke ondersteuningsbehoeften kan het Ondersteuningsteam (OT) van Viviani ingeschakeld worden om samen met de school te komen tot een plan van aanpak. Als gezegd kunnen we ook een beroep doen op de expertise vanuit het Samenwerkingsverband 2202.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 • Op niveau 1 (basis) en niveau 2 (intensief) zetten we 'Doelenplanners' in voor Rekenen, Spelling en Lezen. De methode-leerlijn wordt  doelgerichter aangeboden vanuit de stappen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Motto: 'Beter op maat  (de benodigde tijd nemend) en goed door de leerstof heen, dan het boek uit'.
 • Op niveau 3 (meer) het aanbod voor de Plusleerlingen wordt gestructureerd aangeboden binnen de eigen groep, door gebruik te maken van de Levelwerkboxen. Dit is nodig om deze doelgroep te voorzien van uitdagend aanbod naast de reguliere lesstof. De leerkrachtondersteuner begeleidt deze groep leerlingen op vaste momenten in de week.
 • Op niveau 4 (ontwikkelingsperspectief OPP) worden bestaande en nieuwe OPP's nog scherper weggezet door specifieker op zoek te gaan naar dat wat er daadwerkelijk (anders) nodig is voor de ontwikkeling van de leerling en/of de groep. De leerling met een OPP moet te allen tijde leren van en met elkaar en zo min mogelijk 'apart' gesteld worden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschool Groen van Prinsterer maakt deel uit van onze basisschool. Kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden mogen naar de Voorschool. De Voorschool maakt onderdeel uit van Stichting Peuterwerk. M.i.v. 01-01-2024 wordt onze Voorschool overgenomen door een nieuwe organisatie Kinderwerk, ook bekend van Kinderopvang Uk&Puk. Op de Voorschool ontwikkelt de peuter zich spelenderwijs. Het onderwijs richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • taalontwikkeling;
 • ontluikende rekenontwikkeling;
 • ontwikkeling sociaal-emotioneel (gedrag);
 • (zelf)redzaamheid;
 • motoriek;
 • creativiteit.

De pedagogisch leidsters van de Voorschool staan in nauw contact met de leerkrachten van groep 1.

Naast de Voorschool is binnen onze school de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang door Kinderopvang & BSO Kwebbel. Kwebbel is een organisatie die zich primair bezig houdt met kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Begonnen als kleinschalig kinderdagverblijf aan huis heeft Kinderopvang & BSO Kwebbel door de jaren heen de authentieke warme en huiselijke sfeer weten te bewaren in al haar vestigingen, waaronder die in de Groen van Prinstererschool.

Terug naar boven