Delftlanden

Zandzoom 19 7814 VH Emmen

  • Schoolfoto van Delftlanden
  • Schoolfoto van Delftlanden
  • Schoolfoto van Delftlanden
  • Schoolfoto van Delftlanden
  • Schoolfoto van Delftlanden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Opbrengsten

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot een evenwichtige persoonlijkheid en tot passend (succesvol)vervolgonderwijs.

In de praktijk vertaalt voorgaande zich in de volgende punten:

  • De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiodeliggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
  • De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwachtmag worden (op grond van hun kenmerken).
  • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
  • De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs.
  • De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs.

In het schooljaar 2018-2019 was de Eind Cito score: 531,5. Deze score is gebaseerd op twee leerlingen. Er zaten meer leerlingen in deze groep, maar er heeft een correctie plaatsgevonden vanwege de regeling leerresultaten PO 2014. In de Regeling leerresultaten PO2014 staat vermeld dat de correctie voor de leerresultaten o.a. toegepast mag worden wanneer leerlingen in leerjaar 7 of 8 zijn ingestroomd.

Vanwege privacy redenen worden scores bij <5 leerlingen niet automatisch gegeneerd vanuit Scholen op de kaart.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling en vorderingen van de kinderen zo goed mogelijk te volgen, wordt in de groepen 3 t/m 8 het schoolwerk dagelijks bekeken en geanalyseerd. Aan de hand van methodegebonden toetsen wordt bepaald of de aangeboden leerstof voldoende wordt beheerst. Naast de methodegebonden toetsen worden de leeropbrengsten van de kinderen twee keer per jaar d.m.v. methode onafhankelijke toetsen van het CITO gemeten. De vorderingen van de kinderen worden besproken door de groepsleerkracht met de intern begeleider en in het team in zijn geheel. Daarnaast bespreken we de voortgang tussentijds in de groeps- en leerlingbesprekingen en indien wenselijk in de teamvergaderingen. Op basis van de resultaten en de zichtbare trends worden er acties ter verbetering uitgevoerd.

De resultaten van de leerlingen worden twee maal per jaar geanalyseerd. Op basis van de resultaten worden (trend)analyses uitgevoerd en worden interventies afgesproken. De resultaten worden op groeps- en teamniveau geanalyseerd en besproken onder leiding van de interne begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang voortgezet onderwijs

In groep 8 wordt er door de school een advies voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs gegeven. We zijn verplicht om hierbij te werken volgens de plaatsingswijzer. Hieronder geven we hiervoor de procedure weer.

Plaatsingswijzer

De school adviseert de ouders over het uitstroomniveau dat het best bij hun kind past. De scholen van voortgezet onderwijs plaatsen de kinderen op basis van het advies van de basisschool. Om ervoor te zorgen dat wij goed kunnen adviseren en plaatsen is de Plaatsingswijzer ontwikkeld. Het gebruik van deze Plaatsingswijzer is voor alle scholen in de provincie Drenthe voorgeschreven.

We verzamelen door de jaren heen veel gegevens over de kinderen. Deze gegevens leggen we vast in het leerlingvolgsysteem. Hierbij worden de Cito gegevens vanaf groep 6 gebruikt. Het leerlingvolgsysteem is leidend bij de advisering door de basisschool. De eindtoets op de basisschool krijgt de status van een ‘second opinion’ en kan gebruikt worden als aanvullende onderbouwing bij advies en plaatsing.

De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een leerling wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, zoals informatie over de werkhouding, de motivatie en de sociaal emotionele ontwikkeling, zoals vermeld in het Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus tot het uiteindelijke advies. Het onderwijskundig rapport krijgen de ouders van de kinderen in groep 8 te zien alvorens deze naar de voortgezet onderwijsschool van keuze wordt opgestuurd. Sinds de invoering van Passend Onderwijs kan een leerling slechts op één voortgezet onderwijsschool aangemeld worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven