Delftlanden

Zandzoom 19 7814 VH Emmen

 • Schoolfoto van Delftlanden
 • Schoolfoto van Delftlanden
 • Schoolfoto van Delftlanden
 • Schoolfoto van Delftlanden
 • Schoolfoto van Delftlanden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer de groepsleerkracht afwezig is, zal de leerkracht zo mogelijk vervangen worden door een andere bevoegde (inval)leerkracht. De inzet van de invallers wordt bovenschools geregeld. Bij de vervanging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde personen. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan zoekt de school naar andere opvangmogelijkheden op school. Hiervoor is er op alle openbare scholen in Emmen een protocol opgesteld. Indien wij geen invalkracht kunnen krijgen geldt onderstaande procedure:

 • Een parttimer, werkzaam bij ons op school of op één van de ander scholen binnen OOE wordt gevraagd.
 • De onderwijsassistent krijgt de taak de groep over te nemen onder auspiciën van een leerkracht.
 • Een PABO-student les laten geven onder auspiciën van een leerkracht.
 • Collega die CV of BAPO heeft wordt gevraagd.
 • We bellen een ouder van school die bevoegd is.
 • IB-er les laten geven.
 • De locatiedirecteur les laten geven als zij op dat moment ambulant is.
 • In uiterste nood wordt, in overleg met de afdelingsmanager onderwijs van OOE, de klas naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Toelichting tabel:

Bij de groepen 1 en 2 is ook taal- en rekentijd ondergebracht bij expressie/ werken en wereldoriëntatie.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Toelichting tabel:

 • In groep 3 zit technisch lezen, taal en spelling in elkaar verweven.
 • Onder wereldoriëntatie vallen de vakken; natuur, biologie, techniek, verkeer, levensbeschouwelijke vorming, aardrijkskunde en geschiedenis.
 • Tijdens gezond gedrag wordt er aandacht besteed aan actief burgerschap.
 • Onder expressie vallen muziek, tekenen, handvaardigheid, drama en dansante vorming.
 • Tijdens taal, rekenen, begrijpend lezen, Engels, schrijven en wereldoriëntatie wordt de stof ook zelfstandig verwerkt.
 • Vanaf groep 3 hebben de kinderen 's morgens (iedere dag) een kwartier speelpauze.
 • In iedere groep wordt er tijdens de lunch (15 min.) aandacht besteed aan taal, rekenen of wereldoriëntatie. Na de lunch hebben de kinderen een half uur pauze.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen. Alle schoolbesturen van de gemeente Emmen en de gemeente Borger – Odoorn zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 22.02-PO.

Alle scholen binnen het SWV 22.02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast is vastgesteld welke extra ondersteuning op iedere basisschool geboden kan worden. Om de mogelijkheden voor Passend Onderwijs voor onze school in kaart te brengen is er door onze school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In dit beleidsstuk is beschreven hoe de interne zorgstructuur binnen onze school gerealiseerd is. Het schoolondersteuningsprofiel is met de MR besproken en goedgekeurd en gedeeld met de experts van het samenwerkingsverband. Het schoolondersteuningsprofiel ligt bij de locatiedirecteur ter inzage en staat op onze website.

Toetsen en procedures

Voor een adequate uitvoering van de begeleiding van alle leerlingen hanteren we de volgende toetsen en procedures:

 • Structureel volgen van de vorderingen van onze leerlingen met behulp van methodeafhankelijke en onafhankelijke (CITO) toetsen.
 • Afname van de Eindtoets in groep 8.
 • Afname Entreetoets groep 7
 • Analyse van resultaten op schoolniveau, groepsniveau en leerling-niveau.
 • Planmatige uitvoering van ondersteuning waarbij ouders worden betrokken.
 • Procedure voor instroom en uitstroom van leerlingen.
 • Gestructureerde en planmatige extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zo nodig in een ontwikkelingsperspectief.

Ondersteuning van het jonge kind

Om de leer- en leefwereld van een nieuwe leerling uitnodigend, geordend en veilig in te kunnen richten houden we een (tweede) intakegesprek. De leerkracht voert binnen twee tot vier weken, indien nodig, nadat een leerling op school gekomen is, een gesprek met de ouders. Ouders kunnen vragen stellen en de school ontvangt essentiële informatie omtrent emotionele en fysieke ontwikkeling van het kind, zodat we het kind dát kunnen bieden wat het nodig heeft. We volgen hierin de aanpak van HGW (handelingsgericht werken).

Voor het volgen van het jonge kind gebruiken we het observatie-instrument van Schatkist. We stellen vast of het kind zich ononderbroken ontwikkelt op de verschillende vakgebieden. Kinderen vanaf groep 2 worden getoetst, zodat we de vaardigheden van de kinderen kunnen volgen. Indien nodig, passen we ons aanbod en begeleiding aan, zodat we kunnen blijven spreken van een ononderbroken ontwikkeling. Voor de verdere uitwerking van de leerlingzorg verwijzen we u naar het zorgplan van onze school.

Ontwikkelingsperspectief

Soms kan het zo zijn dat een kind na intensief begeleiden te weinig vooruitgang boekt en de leerling het niveau en tempo van de groep niet meer kan volgen. Er wordt dan een ontwikkelingsperspectief (OPP) a.d.h.v. Passende Perspectieven opgesteld voor één of meerdere vakgebieden. Bij voorkeur start een OPP pas vanaf groep 6. Daarvoor wordt geprobeerd met extra hulp het kind zo lang mogelijk bij de groep te houden. Bij de beslissing om over te gaan tot een OPP is er altijd overleg met de IB-er, de leerkracht(en), ouders en een extern deskundige.

Hoogbegaafde en (meer)begaafde kinderen

Het kan zijn dat een kind sneller leert, dan verwacht wordt. Voor kleuters hebben we de "Slimme kleuterkist" en voor de groepen 3 t/m 8 hebben we “Levelwerk", die we inzetten voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Het is de bedoeling dat de leerling door deze stof uitgedaagd wordt en ervaart dat leren ook pittig kan zijn. Onze school werkt daarom met een protocol voor meer- en hoogbegaafdheid.

Onze meer- en hoogbegaafdheidscoördinator zorgt voor een goede kwaliteit van ondersteuning op dit gebied en begeleidt wekelijks leerlingen en leerkrachten bij het maken van de planning van de taken en het organiseren van hulp.

Overgang en doubleren

Wanneer blijkt dat een kind meer tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, kan het besluit genomen worden het te laten doubleren. Deze beslissing wordt genomen door de directie van de school in overleg met de leraren en de intern begeleider. Wanneer we een doublure wenselijk vinden dan wordt dit tijdig, met de ouders besproken.

Ondersteuningsbehoefte

Wanneer we als school handelingsverlegen zijn, met andere woorden we kunnen niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst met het ondersteuningsteam - de consultatiegroep - contact opgenomen. Deze gaat samen met ons andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren, waardoor de leerling op school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis)onderwijs zijn.

Voor meer informatie over onze doelgroep en de speciale faciliteiten die we kunnen inzetten, verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In onze MFA (multifunctionele accommodatie) is voorschool Delftlanden aanwezig, waar kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden welkom zijn.

Op de voorschool ontwikkelt de peuter zich spelenderwijs. Het verschil met een normale peuterspeelzaal is dat een voorschool altijd een gebouw deelt met een basisschool. Hierdoor hebben de leidsters van de peutergroep en de leerkrachten van groep 1 en 2 nauw contact. Dankzij de voorschool wordt de stap naar de basisschool voor kinderen nog gemakkelijker.  

Daarnaast is er binnen de MFA ook kinderopvang Kleinduimpje actief. Kinderopvang Kleinduimpje vangt kinderen op in de leeftijd van 0-12 jaar en doet dat met een team van enthousiaste gediplomeerde pedagogische medewerksters en stagiaires. Kleinduimpje is van maandag t/m vrijdag geopend van 07.00 tot 19.00 uur. Ouders worden in gelegenheid gesteld om flexibele uren af te nemen.

Terug naar boven