Openbare Basisschool De Lisdodde

Ganzenveld 85 7827 SE Emmen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Lisdodde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De openbare basisschool de Lisdodde neemt jaarlijks met twee tot drie aparte groepen 8 deel aan de CITO-eindtoets. Door deze deelname met plm. 50 - 75 kinderen, is het gemiddelde van de Lisdodde een betrouwbaar getal.

De school scoort precies op het landelijke gemiddelde en dat is ook het streven van deze school. De school wordt door de inspectie vergeleken met scholen met dezelfde ouderpopulatie. De populatie van de ouders van de Lisdodde bestaat uit gemiddeld tot hoog opgeleide ouders.

De Lisdodde wordt door de inspectie ingedeeld in schoolgroep 0, dat betekent dat de school geen extra faciliteiten van het rijk krijgt en dat er geen correctie wordt toegepast op de score van de CITO-eindtoets.

De score op de CITO-eindtoets van de Lisdodde is dus een zuivere score.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van de openbare basisschool de Lisdodde worden gedurende hun schoolloopbaan nauwlettend geobserveerd en gevolgd. Alle kinderen maken vanaf groep 2 diverse landelijk genormeerde toetsen.

U moet hierbij denken aan toetsen voor rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen en diverse taaltoetsen, bijvoorbeeld een toets voor spelling.

In groep 7 krijgen alle kinderen van de Lisdodde een voorlopig schooladvies.

In groep 8 wordt samen met het kind en de ouders het schooladvies en de aanmelding voor het voortgezet onderwijs gereed gemaakt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De schoolbevolking van de Lisdodde bestaat uit ouders waarvan het merendeel een middelbare tot hogere schoolopleiding heeft gevolgd.

De inspectie vergelijkt de Lisdodde met scholen die een vergelijkbare schoolbevolking hebben.

Op grond van de resultaten van de Lisdodde heeft de inspectie deze school een basisarangement toegekend.

Dat betekent dat de school de kwaliteit in orde heeft.

Terug naar boven