Openbare basisschool en voorschool Op 't Veld

Barnar 5 A 7826 EP Emmen

Schoolfoto van Openbare basisschool en voorschool Op 't Veld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score van de Cito Eindtoets was in 2020-2021 536. Het landelijk gemiddelde is 535. Dat betekent dat onze leerlingen boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord. 

Kijken we naar de behaalde referentieniveaus, heeft onze school als volgt gepresteerd:

 • 1F lezen: 100% van de leerlingen heeft dit behaald.
 • 1F taalverzorging: 100% van de leerlingen heeft dit behaald.
 • 1F rekenen: 92 % van de leerlingen heeft dit behaald.

Gemiddeld heeft de school 97.5% 1F streefniveau behaald, dit is boven de landelijke doelstelling van 90% en boven de schooldoelstelling van 95%.

 • 2F lezen: 84,6 % van de leerlingen heeft dit behaald.
 • 2F taalverzorging: 61,5% van de leerlingen heeft dit behaald.
 • 1S rekenen: 53.8% van de leerlingen heeft dit behaald.

Gemiddeld heeft de school 66,7% 2F/1S streefniveau behaald, dit is boven de landelijke doelstelling van 45% en boven de schooldoelstelling van 55%.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij analyseren de opbrengsten d.m.v. een groepsmonitoring. Wij monitoren d.m.v. dit instrument de opbrengsten op grond van inspectienorm, Cito-norm en schoolnorm. Voor de monitoring gebruiken wij de methode-onafhankelijke toetsen van Cito voor de vakgebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. In deze monitoring wordt geanalyseerd of het onderwijsaanbod de afgelopen periode voldoende groei op school/klassen en leerling niveau heeft doorgemaakt. Onder andere naar aanleiding van de monitoring wordt het eventuele aanbod bijgesteld voor de groep/leerling. Wij hebben normen vastgesteld m.b.t. de methodegebonden toetsen voor alle vakgebieden. De toetsen worden geanalyseerd en daar wordt het vervolgaanbod voor de groep/leerling op aangepast. Voor de leerling wordt passend aanbod verzorgd wanneer het nodig is om af te wijken van het groepsaanbod (aan de boven- of onderkant). Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider en ouders.

Het aantal leerlingen dat groep 2 verlengt, of blijft zitten ligt gemiddeld onder de norm. Onze uitstroom naar het VO laat zien dat er over het algemeen relatief weinig kinderen afstromen of opstromen.

De doorstroom binnen het VO verloopt meestal conform ons gegeven advies. Dit monitoren wij d.m.v. de gegevens die aangeleverd worden door het VO en d.m.v. de zogenaamde 'warme overdracht'. (Gesprekken met mentoren/teamleiders uit het VO).

De opbrengsten t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling monitoren wij d.m.v. SCOL en LeerlingSCOL. Deze opbrengsten laten een positief beeld zien. Indien nodig wordt er op groepsniveau of individueel actie ondernomen.

Bovengenoemde instrumenten worden gebruikt voor het maken van trendanalyses. De conclusies worden vertaald binnen onze groepsplannen. Evaluatie d.m.v. deze instrumenten vindt twee keer per jaar plaats. Daarnaast evalueert de leerkracht het dagelijks werk en de methode gebonden toetsen tussentijds. De analyses worden op schoolniveau tijdens de teamvergadering besproken.
Daarnaast hebben de leerkrachten een overleg met de Intern Begeleider aangaande de opbrengsten en evaluatie m.b.t. de monitoring en de groepsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij OBS Op 't Veld geven we een voorlopig schooladvies aan het eind van groep 7. In januari/februari van groep 8 wordt dit een definitief advies gegeven op basis van de LVS, methode gebonden toetsen, werkhouding en huiswerk attitude. 

Na de Eindtoets van 2021 is gekeken of er nog adviezen bijgesteld konden worden. De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs ziet er voor het schooljaar 2020-2021 als volgt uit:

 • VMBO BB - 1 leerling
 • VMBO KB - 2 leerlingen
 • VMBO KB/TL - 1 leerling
 • VMBO TL  - 2 leerlingen
 • HAVO - 2 leerlingen
 • HAVO/VWO - 1 leerling
 • VWO - 4 leerlingen
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur. Elke vier jaar worden het bestuur en een aantal scholen van het bestuur onderzocht en beoordeeld, of vaker wanneer daar aanleiding toe is. Er is daarom niet altijd een oordeel per afzonderlijke school beschikbaar.

Het laatste Inspectiebezoek was in 2021.

Op 't Veld heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

Terug naar boven