Openbare basisschool en voorschool Op 't Veld

Barnar 5 A 7826 EP Emmen

Schoolfoto van Openbare basisschool en voorschool Op 't Veld

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof heeft of afwezig is door ziekte, kunnen we een vervangende leerkracht (invaller) aanvragen bij Openbaar Onderwijs Emmen. Het komt wel eens voor dat het niet lukt om een invaller te krijgen. Voor deze situaties heeft het bestuur het Protocol vervanging bij ziekte vastgesteld. Dit protocol ligt ter inzage op school, bij de directie.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De eerste jaren van de basisschool zijn een belangrijke periode. In deze periode komen kinderen in aanraking met vaardigheden die ze hun verdere schoolloopbaan nodig hebben. Hier wordt de basis gelegd. Voor het dagelijks en systematisch observeren en registreren van het onderwijsaanbod en de opbrengsten daarvan, gebruiken we de Dorr-methode (dagelijks observeren, registreren, rapporteren). Iedere kleuter heeft recht op een beredeneerd aanbod van lesactiviteiten, die passen bij zijn/haar belevingswereld. De doelen van de leerlijnen voor taal, rekenen, visueel ruimtelijke waarneming, sociale ontwikkeling en motoriek zijn beschreven in observeer gedrag en verdeeld over zes fasen. De leraren houden de ontwikkeling van alle kinderen bij via een observatielijst die is afgestemd op de doelen binnen de leerlijnen. De registratie van de ontwikkeling is zeer overzichtelijk. We gebruiken ze ook om met ouders te communiceren over de ontwikkeling van hun kind. De leerkrachten zoeken ontwikkelingsmaterialen uit die de kinderen kunnen kiezen via een planbord. Dit gebeurt spelenderwijs.

De aanpak en de inrichting van het lokaal van groep 1/2 verschilt met die van de anderen klassen. Het onderwijs aan kleuters gebeurt aan de hand van thema's, sluit aan bij de belangstelling en de ervaring van de kinderen en gaat spelenderwijs. De schooldag begint en eindigt vanuit de kring. ook tussendoor komen de kinderen vaak weer samen in de kring. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafel, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.  In groep 1/2 is veel aandacht aan regelmaat en structuur.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De aangeven lesuren per week zijn een indicatie. Er is namelijk ook sprake van vakoverstijgende activiteiten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel. Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden, zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op school uitziet. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunt maken

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De gemeente Emmen heeft samen met zes schoolbesturen afspraken gemaakt over het aanbieden van voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne en stimulerende speelomgeving. Gedurende zestien uur per week, verdeeld over 3 dagdelen, kunnen peuters deelnemen aan de voorschool. De kinderen leren samen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs de vaardigheden die zij nodig hebben om een goede start op de basisschool te kunnen maken. Dat doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel, dat nauw samenwerkt met de leerkracht van groep 1/2. Het jaarprogramma en activiteiten worden waar nodig en mogelijk op elkaar afgestemd. Door de doorgaande lijnen is de overgang naar groep 1 gemakkelijker.

Op Op 't Veld is er op maandag van 8:15 uur tot 14:15 uur, woensdag van 8:15 uur tot 12:15 uur en donderdag van 8:15 uur tot 14:15 uur voorschool. Voor meer informatie kunt u bij ons terecht. Ook kunt u op https://www.stichtingpeuterwerk.nl/Locaties/emmen-/voorschool-op-t-veld/ informatie vinden.

Terug naar boven