Openbare basisschool De Kubus

Houtweg 403 7823 PS Emmen

Schoolfoto van Openbare basisschool De Kubus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 maken alle leerlingen (in principe) een eindtoets. De toets geeft de prestaties van ieder kind in taalverzorging, rekenen en lezen aan.
De prestaties van alle leerlingen in groep 8 bij elkaar zeggen iets over het resultaat dat onze school haalt. Het eindresultaat van alle scholen in Nederland ligt tussen de 500 en 550; het landelijk gemiddelde ligt rond de 534. Om te zien of onze school het goeddoet, vergelijken we onze Cito-scores met die van andere scholen. De onderwijsinspectie gaat uit van de gemiddelde standaardscore, na correctie met het gemiddelde leerlinggewicht (GLG). Vanaf 2020-2021 zullen de percentages gehaalde referentieniveaus de manier zijn waarop de inspectie gaat kijken naar de onderwijsresultaten.
We proberen de leerlingen op een eigen, zo hoog mogelijk niveau te brengen. Onze school scoorde 2017 en 2018 boven hetl andelijk gemiddelde. In 2019 scoorden we er net onder. Afgelopen schooljaar is de Cito-eindtoets i.v.m. Corona niet afgenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het opbrengstgericht werken is onze werkwijze, waarbij wij van groep 1 t/m 8 het beste uit de leerlingen willen halen. We hebben hoge verwachtingen, stellen hoge doelen, analyseren de leerresultaten en streven naar constante verbetering van de leerprestaties van leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs. Dat betekent dat wij de leerlingen volgen in hun ontwikkeling en de aandacht geven die ze nodig hebben. We stemmen het onderwijs af op verschillen in onderwijsbehoeften en kunnen zo doelgericht groepsplannen opstellen, uitvoeren en evalueren. Met ons onderwijs dagen wij elke leerling uit tot de beste resultaten te komen en zichzelf te leren ontdekken. We houden rekening met verschillende leerstijlen en niveaus van leerlingen en maken daarbij gebruik van traditioneel leren waarbij de leerkracht als kennisoverdrager fungeert maar ook van Deep Learning op basis van de theorie van Michael Fullan waar intrinsieke motivatie een belangrijke rol inneemt. Daarbij zoeken we naar balans tussen digitaal en papieren verwerking. Onze leeromgeving biedt structuur en duidelijkheid, zodat elk kind zich veilig voelt en komt tot leren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Van de schoolverlaters (schooljaar 2019-2020) ging er één leerling naar het PRO onderwijs, 25 leerlingen naar het VMBO (bl, kl, tl, mavo) waarvan 1 leerling met LWOO (leerwegondersteunend onderwijs), 11 leerlingen gingen naar de HAVO en 8 naar het VWO/Gymnasium.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven