Openbare basisschool De Kubus

Houtweg 403 7823 PS Emmen

Schoolfoto van Openbare basisschool De Kubus

Het team

Toelichting van de school

Door De Kunstbeweging worden dit hele schooljaar muzieklessen verzorgd. Wekelijks in de groep 4 en 5.
Alle gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind één of meerdere dagen afwezig is vanwege verlof. Via de locatiedirecteur word vervanging geregeld. Dit gebeurt met grote zorg, zodat de continuïteit zo veel mogelijk gewaarborgd is/wordt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De keuzeklas
In onze visie/missie staat dat wij de kinderen zelfontdekkend willen laten leren met de leerkracht als coach. Dit doen wij o.a. in de keuzeklassen. Op maandagmiddag (vanaf de voorjaarsvakantie) kunnen de kinderen van de groepen 2 en 3 kiezen uit verschillende klassen/onderwerpen. Op donderdagmiddag kunnen de kinderen van groep 4 en 5 kiezen uit: o.a. wetenschap en techniek, Engels, atelier, creatief schrijven/drama, natuur en restaurant. In de talenklas wordt momenteel de hele middag Engels aangeboden. In allerlei vormen, spreken, lezen, film kijken, zingen, toneelspelen…. zijn de kinderen zelf actief bezig. In het restaurant staat gezonde voeding, zelfontdekkend bezig zijn en kennis voorop. Er wordt met veel plezier geleerd. De keuzeklas is volop in beweging en er wordt steeds gezocht naar nieuwe uitdagingen voor de kinderen. Een werkgroep bewaakt de voortgang, zodat het een dynamisch gebeuren blijft.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het onderwijs aan onze school wordt zodanig ingericht, dat zowel leerlingen met achterstanden (welke door allerlei verschillende factoren veroorzaakt kunnen zijn), als ook meer begaafde leerlingen, voor hen passend onderwijs ontvangen.

Alle scholen binnen het SWV 22.02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast is vastgesteld welke extra ondersteuning er is. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij de school. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen de school samen met de Consultatiegroep Passend Onderwijs andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart gebracht. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt altijd nauw samengewerkt met de ouders. Een arrangement in school kan ingezet worden. Mochten extra interventies zoals het arrangement, onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven