Openbare basisschool De Kubus

Houtweg 403 7823 PS Emmen

Schoolfoto van Openbare basisschool De Kubus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van obs De Kubus      

De Kubus een basisschool met oog voor de wereld en de toekomst. Wij vinden het aanleren van basisvaardigheden en kennis belangrijk maar besteden ook veel aandacht aan ontdekkend en talentontwikkelendleren. Een prachtig, modern en duurzaam schoolgebouw ondersteunt ons in het uitvoeren van ons onderwijsconcept in de wijk Emmerhout.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Autonomie/competentie/relatie
  • Leren van en met elkaar
  • Structuur en voorspelbaarheid
  • Zelfontdekkend leren
  • Wederzijds respect/vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het kindcentrum is gebouwd in de wijk Emmerhout. Een ruim opgezette wijk gelegen in een groene, bosrijke omgeving. Rondom de school is een winkelcentrum, medisch-centrum, multifunctioneel plein en een sportveld gelegen. Daarnaast is het op fietsafstand van het centrum van Emmen, Aquarena zwembad, voetbalvelden, Wildlands Adventurepark en het Atlas theater.
In het kindcentrum zit naast onze basisschool een voorschool, bibliotheek, kinderopvang en een interconfessionele basisschool.
Kinderopvang Meerdijk is in het kindcentrum gevestigd voor de naschoolse opvang van onze kinderen.

Op de Kubus zitten circa 400 leerlingen. Deze leerlingen zijn over 17 groepen verdeeld. Er zijn ruim 30 medewerkers werkzaam.

Leerlingenraad
De leerlingenraad biedt een mooie kans voor onze school om de leerling meer invloed te geven. In het begin van elk schooljaar kiezen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een vertegenwoordiger van hun klas. De vertegenwoordigers nemen de aandachtspunten van hun klas mee voor de vergadering. De vergadering is ongeveer 6 keer per jaar met de locatiedirecteur. De locatiedirecteur communiceert de belangrijkste aandachtspunten met het team.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
382
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En dat moet, want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Een veilige omgeving is ook nodig voor leerkrachten en overig personeel van de school. Zij moeten naar behoren en met plezier hun werk kunnen doen. Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel niet door handelen van anderen wordt aangetast.
Een veilige school is:
- een plek waar rust heerst;
- waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig voelen;
- waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.

Het veiligheidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale, psychische en fysieke veiligheid. De sociale en psychische veiligheid richt zich op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten, die binnen of in de directe omgeving van de school kunnen voorkomen. De fysieke veiligheid heeft te maken met de inrichting van het gebouw. We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen. Ons sociaal veiligheidsbesef heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. Ons fysieke veiligheidsbeleid heeft als doel alle risico’s en ongevallen in en om de school te voorkomen en voorwaarden te scheppen voor een zo veilig mogelijk schoolgebouw en omgeving. Tevens dient hierbij gestimuleerd te worden dat leerkrachten en leerlingen zich daarbinnen veilig gedragen. Op De Kubus zijn een preventiemedewerker, twee ARBO-coördinatoren en een aantal BHV-ers aangesteld die een aantal taken uitvoeren op het gebied van veiligheid. Zo zijn er jaarlijks brand- en ontruimingsoefeningen en is er een veiligheidsschouw in en om het schoolgebouw. In elk lokaal hangt een waaier met een oranje hesje, een vluchtroute en een leerlingenlijst. Het ontruimingsplan ligt ter inzage op school. De groepsleerkrachten zorgen voor de veiligheid van de kinderen. In de ochtendpauze wordt er door leerkrachten toezicht gehouden op het plein en tussen de middag door t.s.o.-medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat onze school een veilige en prettige plaats is voor iedereen. We gaan uit van respect en zorg voor elkaar. Zie ook elders in deze schoolgids bij schoolregels, anti-pestcontract en klachtenregeling. In lessen zal er verder aandacht besteed worden aan thema’s op het gebied van veiligheid. Zo is er voorlichting van bureau Halt op het gebied van vandalisme, gedrag en (digi)pesten. Beleidsplannen liggen op school ter inzage.

Terug naar boven