Openbare basisschool De Kubus

Houtweg 403 7823 PS Emmen

Schoolfoto van Openbare basisschool De Kubus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van obs De Kubus      
De Kubus is een basisschool met oog voor de wereld en de toekomst. Wij vinden het aanleren van basisvaardigheden en kennis belangrijk maar besteden ook veel aandacht aan ontdekkend en talentontwikkelend leren. Een prachtig, modern en duurzaam schoolgebouw ondersteunt ons in het uitvoeren van ons onderwijsconcept in de wijk Emmerhout.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Autonomie-competentie-relatie
  • Leren van en met elkaar
  • Structuur en voorspelbaarheid
  • Zelfontdekkend leren
  • Wederzijds respect/vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Kubus zitten circa 370 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. De kinderen zitten vaak in kleine groepen, waardoor er veel tijd en aandacht is voor ieder kind. 

De groepsverdeling ziet er als volgt uit:
Groep 1A
Groep 1B/2B
Groep 2A
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 7B
Groep 7C/8C
Groep 8A
Groep 8B


Leerlingenraad
Op school werken wij met een leerlingenraad. In het begin van het schooljaar kiezen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een vertegenwoordiger van hun klas. De klassenvertegenwoordigers vergaderen 6 keer per jaar met de locatiedirecteur over aandachtspunten binnen de school. De leerlingenraad biedt een mooie kans om de leerling meer invloed te geven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
342
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En dat moet, want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Een veilige omgeving is ook nodig voor leerkrachten en overig personeel van de school. Zij moeten naar behoren en met plezier hun werk kunnen doen. Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel niet door handelen van anderen wordt aangetast.

Een veilige school is:
- een plek waar rust heerst;
- waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig voelen;
- waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.

Ons sociaal veiligheidsbesef heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

Ons fysieke veiligheidsbeleid heeft als doel alle risico’s en ongevallen in en om de school te voorkomen en voorwaarden te scheppen voor een zo veilig mogelijk schoolgebouw en omgeving. Tevens dient hierbij gestimuleerd te worden dat leerkrachten en leerlingen zich daarbinnen veilig gedragen.

Op De Kubus zijn een preventiemedewerker, twee ARBO-coördinatoren en een aantal BHV-ers aangesteld die een aantal taken uitvoeren op het gebied van veiligheid. Zo zijn er jaarlijks brand- en ontruimingsoefeningen en is er een veiligheidsschouw in en om het schoolgebouw. 

Beleidsplannen liggen op school ter inzage.

Terug naar boven