Openbare Basisschool De Esdoorn

Buiskoolstraat 1 7814 RC Emmen

  • De school is in 2018 geheel verbouwd en is voorzien van de nieuwste technologie.
  • Kindercentrum de Rommelpot zit bij de school in.
  • Prachtige speelgelegenheid voor de kinderen.
  • De pannakooi is favoriet onder de leerlingen.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esdoorn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde cito-eindscore van de Esdoorn ligt gemiddeld gezien over een periode van 5 jaar op 535. Dit is gezien de populatie van de school een realistisch gemiddelde. Per schooljaar kan dit echter aanzienlijk verschillen. Dit hangt samen met de samenstelling van de groep. Om te kijken of de cito-eindtoets naar mogelijkheden is gemaakt leggen wij onze gegevens van het leerlingvolgsysteem ernaast. De opbrengsten hiervan moeten eigenlijk overeenkomen. Als dit niet het geval is gaan we analyseren wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn. De uitkomsten van deze analyse worden dan toegepast in de dagelijkse onderwijspraktijk (bijv. aanpassing leerstofaanbod).

Wij vinden het belangrijk dat het kind op de juiste vervolgschool terecht komt. De leerlingen krijgen in groep 7 al een voorlopig advies zodat de leerlingen samen met hun ouders/verzorgers de voortgezet onderwijsscholen gericht kunnen gaan bezoeken. De gegevens van de laatste drie schooljaren worden daarvoor geraadpleegd, tevens wordt er heel goed gekeken naar de persoonskenmerken van een leerling. Hoe is de intrinsieke motivatie, hoe zit bijvoorbeeld het met het doorzettingsvermogen? Kenmerken die een belangrijke factor spelen bij de advisering vanuit de Esdoorn.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten

De tussentijdse resultaten vormen een onderdeel van het in kaart brengen van de leerontwikkeling van de kinderen. Als er een methodegebonden toets of Citotoets is afgenomen wordt een analyse gemaakt door de leerkracht. Naast de leerkracht kijkt ook de intern begeleider mee. Tijdens de groepsbesprekingen worden de resultaten geëvalueerd. Methodegebonden toetsen die zijn afgenomen worden ook gebruikt voor het in kaart brengen van de leerontwikkeling. Met deze gegevens maakt de leerkracht een groepsoverzicht. Hierin staat bij welke onderdelen de leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. De tussenresultaten vormen niet een doel op zich, maar maken onderdeel uit van het hele leerproces.

Eindtoets

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar. De Centrale Eindtoets is een van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Onze school neemt de Centrale Eindtoets af. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 21 maart 2013 heeft de inspectie o.b.s. De Esdoorn bezocht in het kader van een landelijk stelselonderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over een aantal indicatoren, waarover de inspectie rapporteert in het Onderwijsverslag 2012-2013. Deze indicatoren hebben betrekking op de opbrengsten, het onderwijsleerproces, de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg. Conform de uitgangspunten van het programmatisch handhaven is tevens standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd.

Naar aanleiding van dit bezoek heeft de inspecteur van het onderwijs een basisarrangement voor openbare basisschool de Esdoorn vastgesteld. Via de link "toezichtarrangement Inspectie" kunt u het volledige rapport inzien.

Terug naar boven