Openbare Basisschool De Esdoorn

Buiskoolstraat 1 7814 RC Emmen

  • De school is in 2018 geheel verbouwd en is voorzien van de nieuwste technologie.
  • Kindercentrum de Rommelpot zit bij de school in.
  • Prachtige speelgelegenheid voor de kinderen.
  • De pannakooi is favoriet onder de leerlingen.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esdoorn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, verlof of scholing van één van de teamleden wordt deze vervangen door een vervangende leerkracht. Als dit niet lukt wordt de groep opgesplitst over de andere groepen. Als dit langer dan een dag het geval zou zijn treedt het onderstaande vervangingsprotocol op.

Vervangingsprotocol

Stap 1: vervangingsplanner. Direct na de ziektemelding (deze vindt plaats telefonisch voor 7.15 uur ’s ochtends) dient de locatiedirecteur een aanvraag in middels de vervangingsplanner. Dit werkt sneller dan wanneer iedereen belt. De mensen uit de vervangingspool worden als eerste benaderd om ingezet te worden. Als deze al zijn ingezet of niet beschikbaar zijn, wordt gekeken of er een invaller beschikbaar is op de invallijst. Als er geen invaller beschikbaar is dan verder met onderstaande stappen.

Stap 2: Inzet van de leerkracht die op dat moment geen groep heeft (b.v. door lio-stagiaire) Als op de betreffende dag 2 leerkrachten voor één en dezelfde groep zijn ingeroosterd wordt één van de leerkrachten ingezet voor de vervanging.

Stap 3: Inzet van de “duo”-leerkracht In de groep, waar één van de duo-leerkrachten ziek is geworden, wordt de andere leerkracht benaderd om in te vallen.

Stap 4: De klas wordt verdeeld over de andere groepen Als er een zieke leerkracht is en voorgaande stappen, zonder gewenst resultaat gevolgd zijn, wordt de groep verdeeld over andere groepen. Aandachtspunten: Elke leerkracht heeft in de klassenmap een “noodpakket” met werk voor alle leerlingen.

Stap 5: Inzet van de onderwijsassistent De onderwijsassistent draait onder verantwoordelijkheid van een andere groepsleerkracht de groep.

Stap 6: inzet van de ib-er De ib-er gaat voor de groep. Zij wordt in tijd gecompenseerd op een later moment.

Stap 7: inzet van de locatiedirecteur. De clusterdirecteur bepaalt of de locatiedirecteur ook voor vervanging ingezet kan worden. Indien dit gebeurt dan wordt de locatiedirecteur gecompenseerd in tijd.

Stap 8: mogelijkheden op bestuursniveau (overleg clusterdirecteuren) De clusterdirecteur kan informeren bij de andere clusterdirecteuren of er bij de andere clusters iemand ambulant is die ingezet kan/wil worden.Mocht er na de 1e dag nog geen invaller aanwezig zijn, dan kan men overwegen om een groep naar huis te sturen. In dit geval worden alle ouders van te voren middels de telefoonboom of de oudercommunicatie app geïnformeerd, zodat zij tijdig oppas kunnen regelen.

Mocht tot deze maatregel worden overgegaan dan wordt altijd de afdelingsmanager hierover geïnformeerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Obs De Esdoorn is een volwaardige daltonschool. De onderwijsvorm is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Kinderen krijgen de mogelijkheid om te ontdekken en ondernemend te kunnen zijn. Dit door te werken vanuit een overzichtelijke leeromgeving, waarin ze ervaren dat er vertrouwen en respect van leerkrachten en medeleerlingen is. Van daaruit werken zijn aan hun eigen mens-zijn, het opdoen van kennis, hun zelfstandigheid, het omgaan met emoties, het leren maken van keuzes en daar verantwoording voor te dragen en om samen te werken met elkaar binnen je eigen groep, maar ook met verschillende leeftijden door elkaar. Kinderen leren elkaar te helpen en dat je van en met elkaar kunt leren.

Neemt een ook eens een kijkje in ons Daltonboek. Hier staat precies beschreven hoe wij het daltononderwijs vormgeven op school.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Het onderwijs in de eerste twee leerjaren is opgebouwd aan de hand van de SLO leerlijnen. De activiteiten op het gebied van rekenen, taal en sociale redzaamheid zijn verbonden aan een thema. Door middel van spel staat de gehele periode alles met elkaar in verbinding. De leerlingen werken met groepsdoelen en ook met individuele leerdoelen. Daarbij wordt oog gehouden voor de ontwikkelingsfase van elk kind. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De onderwijstijd is opgebouwd aan de hand van genormeerde lesmethodes. In de ochtend vinden voornamelijk instructies plaats op het gebied van rekenen, taal en lezen. Tijdens de ochtendpauze is aandacht voor sociale redzaamheid of gesprekken die onder burgerschap vallen. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding zijn van nieuws van de dag of het jeugdjournaal. In de middag wordt er aandacht besteed vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, creativiteit of expressie. Deze komen soms methodisch of thematisch aan de orde. Als er aan een thema wordt gewerkt kan deze afgesloten worden met een activiteit. Soms worden de ouders hiervoor uitgenodigd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een regiofunctie. De kidneren komen uit het dorp maar ook steeds vaker uit de omliggende dorpen en wijken. De school wordt bezocht door veelal gemiddeld tot hoogopgeleide ouders. Sinds 2018 heeft de school intrek genomen in een prachtig verbouwde school. Sindsdien is er logopedie en oefentherapie op school aanwezig. Daarnaast beschikt de school over een fulltime onderwijsassistent.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven