Openbare Basisschool De Barg

Mantingerbrink 203 7812 MD Emmen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Barg

Het team

Toelichting van de school

Een behoorlijk deel van het ‘oude team’ van obs de Barg is de laatste jaren met pensioen gegaan. De mensen die nu werken op de Barg hebben voor een deel geen geschiedenis op de school. De functie van intern begeleider is overgenomen. De nieuwe IB-er heeft inmiddels de opleiding tot IB-er afgerond. Taken als rekencoördinator, taal- en leescoördinator, cultuurcoördinator, sportcoördinator en ict-er zijn allemaal recent overgenomen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, verlof of scholing van één van de teamleden wordt deze vervangen door een vervangende leerkracht. Als dit niet lukt wordt de groep opgesplitst over de andere groepen. Als dit langer dan een dag het geval zou zijn treedt het onderstaande vervangingsprotocol op.

Vervangingsprotocol

Stap 1: vervangingsplanner. Direct na de ziektemelding (deze vindt plaats telefonisch voor 7.15 uur ’s ochtends) dient de locatieleider een aanvraag in middels de vervangingsplanner. Dit werkt sneller dan wanneer iedereen belt. De mensen uit de vervangingspool worden als eerste benaderd om ingezet te worden. Als deze al zijn ingezet of niet beschikbaar zijn, wordt gekeken of er een invaller beschikbaar is op de invallijst. Als er geen invaller beschikbaar is dan verder met onderstaande stappen.

Stap 2: Inzet van de leerkracht die op dat moment geen groep heeft (b.v. door lio-stagiaire) Als op de betreffende dag 2 leerkrachten voor één en dezelfde groep zijn ingeroosterd wordt één van de leerkrachten ingezet voor de vervanging.

Stap 3: Inzet van de “duo”-leerkracht In de groep, waar één van de duo-leerkrachten ziek is geworden, wordt de andere leerkracht benaderd om in te vallen.

Stap 4: De klas wordt verdeeld over de andere groepen Als er een zieke leerkracht is en voorgaande stappen, zonder gewenst resultaat gevolgd zijn, wordt de groep verdeeld over andere groepen. Aandachtspunten: Elke leerkracht heeft in de klassenmap een “noodpakket” met werk voor alle leerlingen.

Stap 5: Inzet van de onderwijsassistent De onderwijsassistent draait onder verantwoordelijkheid van een andere groepsleerkracht de groep.

Stap 6: inzet van de ib-er De ib-er gaat voor de groep. Zij wordt in tijd gecompenseerd op een later moment.

Stap 7: inzet van de locatieleider De clusterdirecteur bepaalt of de locatieleider ook voor vervanging ingezet kan worden. Indien dit gebeurt dan wordt de locatieleider gecompenseerd in tijd.

Stap 8: mogelijkheden op bestuursniveau (overleg clusterdirecteuren) De clusterdirecteur kan informeren bij de andere clusterdirecteuren of er bij de andere clusters iemand ambulant is die ingezet kan/wil worden.Mocht er na de 1e dag nog geen invaller aanwezig zijn, dan kan men overwegen om een groep naar huis te sturen. In dit geval worden alle ouders van te voren middels de telefoonboom of de oudercommunicatie app geïnformeerd, zodat zij tijdig oppas kunnen regelen.

Mocht tot deze maatregel worden overgegaan dan wordt altijd de afdelingsmanager hierover geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de mediumsetting, de samenwerking tussen Kentalis en OBS De Barg, werken een ambulant begeleider en een onderwijsassistent op de school. Deze medewerkers begeleiden kinderen met TOS of SH, maar ook andere kinderen doen hun (taal-)voordeel met de inzet van deze mensen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Het onderwijs in de eerste twee leerjaren is opgebouwd aan de hand van de SLO leerlijnen. De activiteiten op het gebied van rekenen, taal en sociale redzaamheid zijn verbonden aan een thema. Door middel van spel staat de gehele periode alles met elkaar in verbinding. De leerlingen werken met groepsdoelen en ook met individuele leerdoelen. Daarbij wordt oog gehouden voor de ontwikkelingsfase van elke kind. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De onderwijstijd is opgebouwd aan de hand van genormeerde lesmethodes. In de ochtend vinden voornamelijk instructies plaats op het gebied van rekenen, taal en lezen. Tijdens de ochtendpauze is aandacht voor sociale redzaamheid of gesprekken die onder burgerschap vallen. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding zijn van nieuws van de dag of het jeugdjournaal. In de middag wordt er aandacht besteed vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, leefstijl, creativiteit of expressie. Deze komen soms methodisch of thematisch aan de orde. Als er aan een thema wordt gewerkt kan deze afgesloten worden met een activiteit. Soms worden de ouders hiervoor uitgenodigd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze kinderen komen meest uit de wijk, hebben in relatief veel gevallen minder hoog opgeleide ouders. Een deel van de kinderen heeft (groot-)ouders die oorspronkelijk niet uit Nederland komen. Sinds 2018 is onze school een mediumsetting voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of slechthorendheid.

De extra middelen die de school hierdoor heeft, worden gebruikt voor de inzet van extra ondersteuning d.m.v. leerkrachten (kleine groepen) onderwijsassistenten en begeleiders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven