Openbare Basisschool De Barg

Mantingerbrink 203 7812 MD Emmen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Barg

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Plezier en Aandacht
  • Samenwerken Passend Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Mediumsetting 

De bedoeling is dat obs de Barg school op termijn gaat samenwerken met de Tine Marcusschool (Kentalis) in één gebouw. Kentalis heeft speciale scholen voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid (SH), zoals de Tine Marcusschool in Emmen. Vooruitlopend op het nieuwe gebouw krijgt de samenwerking steeds meer vorm. Kentalis biedt ook onderwijsondersteuning op basisscholen. Met een aantal scholen werkt Kentalis nog intensiever samen. Obs de Barg is zo'n school. Kinderen met TOS of SH kunnen met een medium arrangement naar obs de Barg. De leerkrachten van obs de Barg volgen scholing, zodat er veel kennis over TOS en slechthorendheid aanwezig is. Naast het personeel van de school werken op de Barg ook medewerkers van Kentalis. Zij verdiepen zich in de manier van werken op de Barg. Zij zorgen er samen voor dat de TOS- leerling de lessen goed kan volgen. We noemen dit een mediumsetting. Deze voorziening is officieel gestart op 1 augustus 2018. De ervaring is dat ook de reguliere leerlingen profiteren van een mediumsetting. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven