Openbare Basisschool De Brink

Rolderbrink 128 -130 7812 PK Emmen

  • De centrale hal fungeert 's morgens als stiltegebied. De kinderen mogen hier zelfstandig werken.
  • In de gangen van de school zijn plekken gecreëerd, waar in tweetallen of groepjes kan worden samengewerkt.
  • Iedere klas beschikt over concentratiecabines waar kinderen met concentratieproblemen toch goed zelfstandig kunnen werken.
  • We hebben naast de basisvaardigheden taal en rekenen nadrukkelijk aandacht voor sport, cultuur, wetenschap en techniek en creatieve vakken.
  • Ict heeft een belangrijke plaats in onze school. Er is een leerlijn opgesteld voor ict-vaardigheden.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Opmerkingen bij de Cito eindtoets

  • De kinderen van obs de Brink en locatie Hesselanden doen in principe mee met de Cito Eindtoets voor het Basisonderwijs
  • De kinderen van het Expertisecentrum voor Anderstaligen maken de Cito Eindtoets niet; deze kinderen zijn korter dan een jaar in Nederland en beheersen de taal nog onvoldoende.

Op basis van de gewichtsleerlingen van alle leerlingen van brinnummer 16XQ valt de totale schoolbevolking gemiddeld onder schoolgroep 50. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten

De tussentijdse resultaten vormen een onderdeel van het in kaart brengen van de leerontwikkeling van de kinderen. Als er een methodegebonden toets of Citotoets is afgenomen wordt een analyse gemaakt door de leerkracht. Naast de leerkracht kijkt ook de intern begeleider mee. Tijdens de groepsbesprekingen worden de resultaten geëvalueerd. Methodegebonden toetsen die zijn afgenomen worden ook gebruikt voor het in kaart brengen van de leerontwikkeling. Met deze gegevens maakt de leerkracht een groepsoverzicht. Hierin staat bij welke onderdelen de leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. De tussenresultaten vormen niet een doel op zich, maar maken onderdeel uit van het hele leerproces.

Eindtoets

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar. De Centrale Eindtoets is een van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Onze school neemt de Centrale Eindtoets af. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Belangrijker dan een hoge score op de Cito Eindtoets of een hoge verwijzing naar het type vervolgonderwijs, vinden we, dat er nauwkeurig wordt beoordeeld op welke plaats een kind het best kan instromen in het voortgezet onderwijs. Hiervoor volgen we ieder kind gedurende hun schoolloopbaan nauwgezet met behulp van ons interne leerlingvolgsysteem. Indien nodig grijpen we in met speciale zorg. Uit de terugkoppeling van de resultaten van oud-leerlingen, kunnen we concluderen dat de adviezen die de school geeft bijna altijd de juiste zijn geweest.

LET OP!

Ook bij dit onderdeel zijn de scores gebaseerd op de leerlingen van het totale brinnummer 16XQ. Hieronder vallen dus niet alleen de kinderen van de Brink, maar ook die van het ECA en van locatie Hesselanden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij vinden de resultaten van ons onderwijs belangrijk. Daarom hechten wij waarde aan de mening van leerlingen en ouders, brengen wij onze uitstroomcijfers in kaart en kijken wij naar de beoordeling van de Onderwijsinspectie.

Obs de Brink

We zijn er trots op dat we veel kinderen passend onderwijs kunnen bieden. Veel kinderen die anders zouden uitstromen naar het speciaal (basis)onderwijs hebben binnen onze school een goede plek.

Ondanks het negatieve effect dat dit kan hebben op het gemiddelde van de Cito Eindtoets, heeft de Brink al sinds jaren een basisarrangement.

Locatie Hesselanden

De kinderen bij ons op school hebben soms lang geen onderwijs kunnen volgen. Om ervoor te zorgen dat ze de opgelopen achterstand inlopen, versnellen wij in de leerstof. We kijken heel precies welke doelen uw kind zou moeten halen. Het werk dat uw kind maakt stemmen wij hierop af, net zoals onze lessen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld in een half jaar tijd de lesdoelen van een heel jaar halen!

Locatie Hesselanden valt bij de inspectie onder het nieuwkomerstoezicht.

Expertisecentrum voor Anderstaligen (ECA)

In juli 2017 kreeg het ECA de waardering goed van de onderwijsinspectie. Vervolgens behaalde de school in 2018 het predikaat Excellente school. 

Terug naar boven