Openbare Basisschool De Brink

Rolderbrink 128 -130 7812 PK Emmen

  • De centrale hal fungeert 's morgens als stiltegebied. De kinderen mogen hier zelfstandig werken.
  • In de gangen van de school zijn plekken gecreëerd, waar in tweetallen of groepjes kan worden samengewerkt.
  • Iedere klas beschikt over concentratiecabines waar kinderen met concentratieproblemen toch goed zelfstandig kunnen werken.
  • We hebben naast de basisvaardigheden taal en rekenen nadrukkelijk aandacht voor sport, cultuur, wetenschap en techniek en creatieve vakken.
  • Ict heeft een belangrijke plaats in onze school. Er is een leerlijn opgesteld voor ict-vaardigheden.

Het team

Toelichting van de school

De grafieken geven een vertekend beeld. Door samenvoeging van drie locaties: obs de Brink, locatie Hesselanden en het Expertisecentrum voor Anderstaligen) is er geen duidelijk beeld van het personeel van de locaties afzonderlijk. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, verlof of scholing van één van de teamleden wordt deze vervangen door een vervangende leerkracht. Als dit niet lukt wordt de groep opgesplitst over de andere groepen. Als dit langer dan een dag het geval zou zijn treedt het onderstaande vervangingsprotocol op.

Vervangingsprotocol

Stap 1: vervangingsplanner. Direct na de ziektemelding (deze vindt plaats telefonisch voor 7.15 uur ’s ochtends) dient de locatieleider een aanvraag in middels de vervangingsplanner. Dit werkt sneller dan wanneer iedereen belt. De mensen uit de vervangingspool worden als eerste benaderd om ingezet te worden. Als deze al zijn ingezet of niet beschikbaar zijn, wordt gekeken of er een invaller beschikbaar is op de invallijst. Als er geen invaller beschikbaar is dan verder met onderstaande stappen.

Stap 2: Inzet van de leerkracht die op dat moment geen groep heeft (b.v. door lio-stagiaire) Als op de betreffende dag 2 leerkrachten voor één en dezelfde groep zijn ingeroosterd wordt één van de leerkrachten ingezet voor de vervanging.

Stap 3: Inzet van de “duo”-leerkracht In de groep, waar één van de duo-leerkrachten ziek is geworden, wordt de andere leerkracht benaderd om in te vallen.

Stap 4: De klas wordt verdeeld over de andere groepen Als er een zieke leerkracht is en voorgaande stappen, zonder gewenst resultaat gevolgd zijn, wordt de groep verdeeld over andere groepen. Aandachtspunten: Elke leerkracht heeft in de klassenmap een “noodpakket” met werk voor alle leerlingen.

Stap 5: Inzet van de onderwijsassistent De onderwijsassistent draait onder verantwoordelijkheid van een andere groepsleerkracht de groep.

Stap 6: inzet van de ib-er De ib-er gaat voor de groep. Zij wordt in tijd gecompenseerd op een later moment.

Stap 7: inzet van de locatieleider De clusterdirecteur bepaalt of de locatieleider ook voor vervanging ingezet kan worden. Indien dit gebeurt dan wordt de locatieleider gecompenseerd in tijd.

Stap 8: mogelijkheden op bestuursniveau (overleg clusterdirecteuren) De clusterdirecteur kan informeren bij de andere clusterdirecteuren of er bij de andere clusters iemand ambulant is die ingezet kan/wil worden.

Mocht er na de 1e dag nog geen invaller aanwezig zijn, dan kan men overwegen om een groep naar huis te sturen. In dit geval worden alle ouders van te voren middels de telefoonboom of de oudercommunicatie app geïnformeerd, zodat zij tijdig oppas kunnen regelen. Mocht tot deze maatregel worden overgegaan dan wordt altijd de algemeen directeur hierover geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Het onderwijs in de eerste twee leerjaren is opgebouwd aan de hand van de SLO leerlijnen. De activiteiten op het gebied van rekenen, taal en sociale redzaamheid zijn verbonden aan een thema. Door middel van spel staat de gehele periode alles met elkaar in verbinding. De leerlingen werken met groepsdoelen en ook met individuele leerdoelen. Daarbij wordt oog gehouden voor de ontwikkelingsfase van elke kind. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De onderwijstijd is opgebouwd aan de hand van genormeerde lesmethodes. In de ochtend vinden voornamelijk instructies plaats op het gebied van rekenen, taal en lezen. Tijdens de ochtendpauze is aandacht voor sociale redzaamheid of gesprekken die onder burgerschap vallen. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding zijn van nieuws van de dag of het jeugdjournaal.

In de middag wordt er aandacht besteed vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, leefstijl, creativiteit of expressie. Deze komen meestal methodisch of thematisch aan de orde (Wereldtijd). Als er aan een thema wordt gewerkt kan deze afgesloten worden met een activiteit. Soms worden de ouders hiervoor uitgenodigd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Obs de Brink

De Brink is een openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Brink wordt bezocht door ongeveer 100 leerlingen. Zij krijgen momenteel onderwijs in zes groepen. De groepsgrootte ligt rond de 20 leerlingen. De school is een afspiegeling van de wijk. Dat betekent dat de school multicultureel van samenstelling is. Het schoolgebouw is goed onderhouden en is voorzien van moderne middelen. Ook de schoolomgeving, zoals het plein en het aangrenzende sportveld, zorgt voor voldoende uitdaging.  

Expertisecentrum voor Anderstaligen (ECA)

Het Expertisecentrum Anderstaligen (ECA) is een basisschool voor kinderen van groep 3 t/m 8. De school is bedoeld voor kinderen uit het buitenland die de Nederlandse taal nog moeten leren. De school is onderdeel van openbare basisschool de Brink. De kinderen op het ECA leren de Nederlandse taal begrijpen en spreken in vier cursussen Mondeling Nederlands. Op het ECA wordt gewerkt met Nederlandse lesmethoden. Er wordt versneld in de leerstof om de kinderen zo snel mogelijk op hun eigen hoogste niveau te krijgen.  

Locatie Hesselanden

Locatie Hesselanden is een reguliere basisschool. De school staat op het terrein van de gezinslocatie van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) in Emmen. We werken met Nederlandse lesmethoden. We versnellen in de leerstof. Dit doen we om de kinderen zo snel mogelijk op hun hoogste niveau te krijgen.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven