Openbare Basisschool De Brink

Rolderbrink 128 -130 7812 PK Emmen

 • De centrale hal fungeert 's morgens als stiltegebied. De kinderen mogen hier zelfstandig werken.
 • In de gangen van de school zijn plekken gecreëerd, waar in tweetallen of groepjes kan worden samengewerkt.
 • Iedere klas beschikt over concentratiecabines waar kinderen met concentratieproblemen toch goed zelfstandig kunnen werken.
 • We hebben naast de basisvaardigheden taal en rekenen nadrukkelijk aandacht voor sport, cultuur, wetenschap en techniek en creatieve vakken.
 • Ict heeft een belangrijke plaats in onze school. Er is een leerlijn opgesteld voor ict-vaardigheden.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de verzamelde resultaten van brinnummer 16XQ obs de Brink. Onder dit brinnummer vallen echter drie locaties:

 • obs de Brink
 • locatie Hesselanden (de basisschool op het asielzoekerscentrum
 • Expertisecentrum voor Anderstaligen (ECA).

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Een school is echter meer dan een opsomming van cijfers en feiten. U krijgt een beter inzicht in de visie van de school en de sfeer die er heerst tijdens een persoonlijk gesprek met rondleiding. We willen u dan ook van harte uitnodigen om hiervoor een afspraak te maken.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Daltononderwijs
 • Brede ontwikkeling
 • Passend Onderwijs
 • Multicultureel
 • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

obs de Brink bestaat uit drie locaties:

 • obs de Brink (Rolderbrink 128-130)
 • Expertisecentrum voor Anderstaligen (Zuidlaarderbrink 4)
 • locatie Hesselanden

Obs de Brink

De Brink is een openbare basisschool voor Daltononderwijs. Dit betekent dat de school in principe toegankelijk is voor alle kinderen tussen vier en twaalf jaar. Momenteel hebben wij ongeveer 90 leerlingen. Zij krijgen onderwijs in 5 groepen van rond de 18 leerlingen. Onze school is een afspiegeling van de wijk Bargeres. Leerlingen komen dan ook uit verschillende culturen.

Locatie Hesselanden

Locatie Hesselanden maakt onderdeel uit van openbare basisschool de Brink in Bargeres. Momenteel hebben we ongeveer 110 leerlingen. De locatie bestaat sinds 2013. Onze school is gevestigd op het terrein van de gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Emmen. Locatie Hesselanden is een reguliere openbare basisschool. Wij werken met Nederlandse lesmethoden en versnellen in de leerstof. Zo proberen wij de kinderen zo snel mogelijk op hun hoogste niveau te krijgen.

Expertisecentrum voor Anderstaligen

Meedoen op school begint met taal. Voor anderstalige kinderen is het daarom erg belangrijk om eerst de taal te leren. Het ECA is een basisschool voor kinderen van groep 3 tot en met 8 die de Nederlandse taal nog moeten leren. Het leerlingenaantal ligt op ongeveer 50 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

.

Terug naar boven