obs Meester Vegter

Bargermeerweg 113 7811 LD Emmen

  • Schoolfoto van obs Meester Vegter
  • Schoolfoto van obs Meester Vegter

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij o.b.s. Meester Vegter. Hier kunt u belangrijke informatie vinden die u kan ondersteunen bij de keuze van een school van uw kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gemoedelijk
  • Veilig
  • Plezier
  • Structuur
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorschoolse opvang en naschoolse opvang moet in overleg met de leerkracht van uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy 

Op school vinden wij het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders/ verzorgers en onze medewerkers wordt gerespecteerd.  Hoe wij op school omgaan met de persoonsgegevens en wat de rechten van de leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers zijn, welke afspraken wij maken om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen kunt u lezen op de site van Openbaar Onderwijs Emmen. Deze reglementen en protocollen zijn met instemming van de GMR vastgesteld. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van leerlingen en voor de organisatie hiervan. In het privacyreglement kunt u lezen wat de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders (zoals bij het inschrijven van een leerling). Daarnaast registreren leraren gegevens over leerlingen, zoals toets- en observatiegegevens. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  De leerlinggegevens en vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in onze (digitale)administratiesystemen. Wij gebruiken hiervoor ESIS en Parnassys. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de gegevens zijn beperkt tot  medewerkers van Openbaar Onderwijs Emmen die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Digitale leer- en lesmaterialen     

Op onze school wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van diverse digitale  lesmaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren bij het inloggen. Openbaar Onderwijs Emmen heeft met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die aangeleverd worden en deze afspraken zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. In deze verwerkersovereenkomsten geeft de betreffende leverancier aan welke persoonsgegevens worden opgevraagd, hoe deze worden verwerkt en hoe deze worden beveiligd. Om de digitale leer –en lesmaterialen aan de leerlingen te kunnen aanbieden maken de kinderen gebruik van mobile devices (IPads en  Chromebooks). 

Uitwisselen van gegevens met andere organisaties

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie teverstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 

Foto’s en beeldmateriaal 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, wordt vooraf uw toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, wordt er vanzelfsprekend zorgvuldig met de foto’s omgegaan. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de locatiedirecteur.   

Rechten van betrokkenen

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Uitgebreide informatie over uw rechten en hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen kunt u vinden op de website van Openbaar Onderwijs Emmen. 

Terug naar boven