SO Thriantaschool

Balingerbrink 178 7812 SN Emmen

Schoolfoto van SO Thriantaschool

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Doorstroom SO-leerlingen:  

Dit gebeurt in principe op de leeftijd van 12 jaar.  Het doorstromen van leerlingen vindt plaats op één moment, na de zomervakantie. (enkele uitzonderingen daargelaten)

Het is van belang dat er zorgvuldig wordt afgewogen in hoeverre een leerling van het SO door kan stromen naar:

 • VSO reguliere onderbouw (profiel 3/ 4)

VSO TP onderbouw (profiel (1)/2)

 • VSO structuurgroep
 • Andere onderwijsvorm (Praktijkonderwijs, cluster 4 VSO)

Het uitstroomperspectief is hierbij leidend.   De doorstroomkeuze is gebaseerd op onderzoek en evaluatie: Hierbij zijn met name de volgende items van belang:

 • uitstroomperspectief
 • intelligentieontwikkeling
 • sociale redzaamheid
 • adaptieve vaardigheden
 • sociaal-emotioneel functioneren
 • didactische vorderingen
 • werkhouding

Indien er voor verlenging SO-periode wordt gekozen dient dit goed onderbouwd te worden binnen de CVB. Dit kan tot uiterlijk de leeftijd van 13 jaar.   

Werkwijze:     

 • De leerkracht(en)van het SO bekijk(t)en in  okt./nov. welke leerlingen van hun klas wellicht in aanmerking kunnen komen voor doorstroom en legt ze voor aan de IB er en locatieleider; 
 • De leerlingen worden doorgenomen samen met IB, orthopedagoog en locatie-directeur;
 • Vaststelling in CvB
 • De besluitvorming wordt teruggekoppeld naar de leerkracht(en);
 • In een teamoverleg wordt het besluit medegedeeld;
 • De leerkracht(en) stel(t)en de ouders/verzorgers van de betreffende leerling op de hoogte.
 • Indien een leerling naar VSO Thriantaschool of RENN 4 gaat dient er tijdig (vòòr eind april) door school een TLV te worden aangevraagd bij de PCL+ van SWV VO 22.02.    

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2020 is er een herstelonderzoek geweest naar aanleiding van het feit dat een tweetal indicatoren bij een vorig bezoek als onvoldoende werden beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is dusdanig verbeterd dat de school als voldoende beoordeeld. Dit werd zowel in de documenten als in de praktijk gezien. De school gaat door met de ingezette ontwikkelingen.

Terug naar boven