SO Thriantaschool

Balingerbrink 178 7812 SN Emmen

Schoolfoto van SO Thriantaschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Thriantaschool werken o.a. leerkrachten, onderwijsassistenten, Intern Begeleider(s), orthopedagoog, administratieve kracht(en) en conciërge(s). In elke groep is dagelijks een groepsleerkracht en assistente werkzaam. Alle leerkrachten hebben een afgeronde Pabo opleiding, de onderwijsassistenten hebben ook een afgeronde MBO opleiding. Om ook de diverse collega's verder te laten ontwikkelen mogen ze gebruik maken van extern scholingsaanbod. Een 3-tal leerkrachten heeft inmiddels een "master SEN" opleiding afgerond, andere collega's hebben specialistische richtingen als lezen, rekenen, sociale (emotionele) vaardigheden en o.a. 'Geef me de vijf' (specialistische aanpak voor leerlingen met ASS). Ook onderwijsassistenten volgen scholing op diverse gebieden. Tijdens de jaarlijkse studiedagen komen diverse onderwerpen aan bod om ons te scholen of te verdiepen. Hiervoor wordt meestal een externe opleider uitgenodigd. Per 1 augustus 2021 start er een nieuwe bovenschools directeur.  Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Conform de gemaakte afspraken voor totaal personeel OO-Emmen. Het komt wel een voor dat het niet lukt om een invaller te krijgen. Voor deze situaties heeft het schoolbestuur het protocol vervanging bij ziekte vastgesteld. Dit protocol ligt ter inzage op school, bij de directie. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatie van het onderwijs

Binnen het onderwijs blijkt de ZML-school tamelijk uniek te zijn in organisatie en vormgeving. Het is een schoolsoort die de leerling in het centrum van de organisatie plaatst. Rond de leerling is een zorgstructuur aangebracht die ervoor moet zorgen dat er een optimaal leerklimaat kan ontstaan. De behoefte van de individuele leerling is aanleiding voor actie op groepsniveau. De ZML-leerling hoeft nog geen genormeerde einddoelstellingen te behalen. Alle leerlingen hebben een actueel ontwikkelingsperspectief. Op grond daarvan worden de leerlingen geplaatst in een passend uitstroomprofiel. De Stichting Leerplan Ontwikkeling, SLO, heeft doelen voor het ZML Onderwijs opgesteld die algemeen gehanteerd worden in het land. Leerlijnen worden verder ontwikkeld onder andere door het CED in Rotterdam. De school gebruikt het leerling administratiesysteem en het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Het team volgt hiervoor een continue scholing.  

Voor alle leerlingen een Ontwikkelingspersepctief (OPP).

Het gebruik van een ontwikkelingsperspectief is wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Werken aan het ontwikkelingsperspectief draagt bij aan het verhogen van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs en het beter verantwoorden van de leerwinst. Hoe ontwikkelt de leerling zich en is de ontwikkeling volgens verwachting?  

Het OPP is afgestemd met ouders/verzorgers en vindt minimaal 1x per jaar een evaluatie plaats met de ouder-verzorger. Het OPP wordt steeds door alle betrokkenen ondertekend. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel (beschrijving van individuele ondersteuning, inzet van betrokkenen en hulpmiddelen). 

Resultaten en (tussen) evaluaties

Halfjaarlijks vindt er een tussenevaluatie van de opbrengsten plaats, aan het eind van het betreffende schooljaar vindt een eindevaluatie plaats. De gegevens die hieruit voortkomen worden geplaatst in de schoolgids van het daarop volgende schooljaar. De resultaten kunnen weer worden gebruikt voor het opstellen van nieuwe jaarplannen voor het schooljaar erna.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande urenverdeling is niet een vast gegeven. Per week kan de verdeling anders uitpakken.

Bron

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Wat is onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is een School Ondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. en welke middelen hiervoor ter beschikking zijn. Ook het contact met de ouders komt hierin aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, ontwikkelingsachterstand, een chronische ziekte of een gedragsprobleem. Zie bijlage : Ondersteuningsstructuur OO-Emmen. 

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het Schoolondersteuningsprofiel. hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel borduurt voort op de zorgondersteuning die de school al heeft. De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden zijn mede bepalend over welke ondersteuning er geboden kan worden en welke leerling wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er wat er van de leerkrachten verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunnen maken.  

De doelgroep van het ZML-onderwijs is lastig gedetailleerd te omschrijven, gezien hun diversiteit.
Onze leerlingenpopulatie is zeer heterogeen. In algemene zin kunnen we aangeven dat onze leerlingen een belemmering ervaren in het verwerven van kennis en vaardigheden in de zelfredzaamheid en het tempo m.b.t. binnen een reguliere  school niet aankunnen.
We zien dat onze leerlingen met de juiste ondersteuning in staat zijn om later als volwassene participerende en sociale burgers te zijn.
We willen een school zijn die een zo maximaal mogelijk niveau van zelfstandigheid en doelmatigheid aanreikt, waardoor onze leerlingen in staat zijn tot volwaardige deelname aan de samenleving.

Doelgroep beschrijving:
Een vrij algemeen kenmerk is dat onze leerlingen een belemmering ervaren in het doorlopen van een reguliere onderwijssetting, het onderwijs binnen een Speciale Basisschool of een school voor praktijk onderwijs. De leerling heeft een cognitieve beperking en een in aanleg geringe zelfredzaamheid.

Vaak hebben onze leerlingen een voor het reguliere onderwijs te intensieve begeleidingsbehoefte. Leidend voor plaatsing vanuit de doelgroep zijn de zgn. uitstroomprofielen, waarin per profiel passende doelstellingen zijn geformuleerd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school biedt geen Voorschoolse en vroegschoolse Educatie zoals op een basisschool. Wel werkt de school samen met Kinderdagcentrum de Vuurtoren (de Trans) wat betreft de opvang van jonge kinderen. In de school zitten 2 zgn. voorschoolse groepen. In deze groepen komen kinderen met een ontwikkelingsachterstand die onderwijsperspectief hebben, er wordt gekeken welke vorm van onderwijs het meest passend is.

De school is voornemens om samen met Kinderdagcentrum de Vuurtoren te zoeken naar mogelijkheden voor het opstarten van een groep waar in zorg en onderwijs worden gecombineerd: onderwijs-zorggroep. In sommige situaties blijkt dat leerlingen mogelijkheden hebben om zich verder te ontwikkelen w.b. de schoolse vaardigheden, maar een fulltime plaatsing is soms niet mogelijk vanwege andere beperking als belastbaarheid, prikkels en/of verwerking. In het komende schooljaar gaan we kijken hoe we dit daadwerkelijk vorm kunnen gaan geven binnen de locatie.

Terug naar boven