Openbare School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen te Emmen

Balingerbrink 178 7812 SN Emmen

Schoolfoto van Openbare School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen te Emmen

In het kort

Toelichting van de school

Dit 'Venster' biedt u inzicht in de resultaten van de Thriantaschool, een  Openbare School voor Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar te Emmen.  De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leerlingen mogen zichzelf zijn
  • autonomie vergroten
  • eigen initiatief leren nemen
  • breed kunst en cultuuraanbod
  • ambitieus uitdagend lesaanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Thriantaschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen uit een groot spreidingsgebied. Leerlingen uit de gehele Zuidoosthoek en soms daarbuiten bezoeken de school. Sommigen leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer, dit wordt door diverse gemeenten geregeld. Ouders/verzorgers vragen dit zelf aan bij de desbetreffende gemeente waarin ze wonen. Leerlingen die in de nabijheid van school wonen komen vaak onder begeleiding van hun ouders naar school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u de  'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' die geldt voor alle Openbare Scholen van de gemeente Emmen.

De Thriantaschool maakt geen gebruik van sponsoring.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Schoolvoorbereidende groepen in de school.

Sinds een aantal jaren maken 2 school voorbereidende groepen van Kinderdagcentrum de Vuurtoren gebruik van 2 lokalen van de Thriantaschool aan de Balingerbrink.

Hierin zitten kinderen met een ontwikkelingsachterstand, waarbij het nog niet duidelijk is welke vorm van onderwijs het beste bij hun ontwikkelingsniveau aansluit. 

Nadat dit is vastgesteld, krijgen ouders/verzorgers het advies om zich aan te melden bij een basisschool, school voor basisonderwijs of bij het speciaal onderwijs.

Over en weer zijn er goede contacten met de collega's van de Thriantaschool. In de toekomst willen we graag nauw blijven samenwerken en blijven denken in mogelijkheden. 

         

Terug naar boven