Openbare Basisschool De Lisdodde

Ganzenveld 85 7827 SE Emmen

Locatie Ganzenveld 85

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de openbare basisschool de Lisdodde. De gegevens zijn afkomstig van de inspectie, DUO en de school zelf. Het schoolvenster levert u betrouwbare en genuanceerde informatie over de Lisdodde en de prestaties van deze school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust en structuur
  • Betrokkenheid
  • Persoonlijk leren
  • Openbaar
  • Voorschool en BSO

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen voornamelijk uit Emmen-Zuid. Dit betreft de woonwijken: Rietlanden, Delftlanden, Bargeres, Woonparc Sandur, Noordbarge, Zuidbarge en Loeksham (Wilhelmsoord en Ermerveen). Voor meer informatie over onze schoolpopulatie verwijzen wij u naar het document 'Schoolpopulatie'. Deze ligt ter inzage op school. 
Het leerlingaantal is de laatste jaren stabiel. We verzorgen het onderwijs dit schooljaar aan ongeveer 390 kinderen. Gedurende het schooljaar loopt dit aantal op richting de 410. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
382
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk leest u meer over schooltijden, opvang, het vakantierooster en studiedagen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Lisdodde biedt leerlingen, ouders en personeel een plek waar ze zich veilig kunnen voelen en veilig zijn. We proberen incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Ons beleid hiervoor hebben we beschreven in ons schoolveiligheidsplan, dat ter inzage op school ligt. Naast het veiligheidsbeleid maken we op school ook gebruik van een pestprotocol en gecertificeerde methodes voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Jaarlijks bespreken we ons veiligheidsbeleid in het team en met de MR.

Hierbij komt aan de orde:
• omgangsafspraken, toezicht, registratie en BedrijfsHulpVerlening;
• uitvoering van aangekondigde en onaangekondigde ontruimingsoefeningen;
• gebruiksvergunningen voor een (brand)veilig gebouw;
• keuringen van speeltoestellen en gymtoestellen in het speellokaal;
• stand van zaken Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
• sociale veiligheid en aanpak bij agressie of geweld.

Terug naar boven