School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn

Sparrenlaan 4 -5 7822 EM Emmen

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de afname van een Eindtoets verplicht in het Speciaal Basis Onderwijs. Door covid-19 is er in 2019-2020 (landelijk) geen eindtoets afgenomen. In schooljaar 2020-2021 en in schooljaar 2021-2022 hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets Route 8 gemaakt. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De vorderingen worden lopende het schooljaar gemeten met methodegebonden toetsen en halfjaarlijks (in januari en mei/juni) met methodeonafhankelijke toetsen. De toetsuitkomsten worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem van de school.

De uitkomsten van de toetsen worden halfjaarlijks langs de lat van de leerstofplanninglijn gelegd. Samen met gerichte observaties, analyses van schriftelijk werk en gesprekken met leerlingen leveren ze de leerkrachten handelingsgerichte informatie. Met deze informatie kunnen we de onderwijsbehoeften van de leerlingen vaststellen en zo per vakgebied de halfjaarlijkse doelen vaststellen, de koers voor het komende half jaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Er is een procedure voor het uitbrengen van het schooladvies en voor de plaatsing in het vervolgonderwijs. Samengevat is het zo dat de leerlingen in groep 6 een voorlopig advies krijgen. Aan het eind van groep 7 volgt een pre-advies. In groep 8 wordt het definitieve advies opgesteld. Alle adviezen worden vanzelfsprekend met de ouders besproken. De plaatsing van de leerlingen in het vervolgonderwijs gebeurt op advies van de CVA (Commissie van Arrangeren). 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het gevoel van veiligheid is de laatste schooljaren toegenomen. We zien dat de schoolbrede inzet van De Vreedzame school hier een grote bijdrage in heeft gehad. We blijven dit systematisch inzetten in alle groepen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Samenwerking
  • Eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar heeft de onderwijsinspectie ons onderwijs als voldoende beoordeeld. Alle teamleden hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt en samen hebben we ons onderwijs structureel verbeterd. De inspectie heeft alle leerkrachten tijdens het lesgeven gezien, ze hebben met leerlingen, leerkrachten en ouders gesproken, ze hebben onze administratie ingekeken en we hebben een presentatie mogen geven over het onderwijs op de school. Het harde werken is beloond, want de onderwijsinspectie heeft onze school op alle onderdelen met een voldoende beoordeeld! 

Terug naar boven