School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn

Sparrenlaan 4 -5 7822 EM Emmen

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn

Het team

Toelichting van de school

Team Toermalijn bestaat uit een directeur, leerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, interne begeleiders, een orthopedagoog, een administratief medewerkster, een conciërge en een schoonmaakster.  

Enkele collega's hebben taken als verzorgen van zorg 3,  ICT-coördinator, directieondersteuning, of motorisch remedial teaching. 

Daarnaast zijn er externe deskundigen nauw betrokken bij de school. Denk hierbij aan een logopediste, kinderfysiotherapeuten, de jeugdarts vanuit de GGD, de jeugdagent en schoolmaatschappelijk werk. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind één of meerdere dagen afwezig is in verband met scholing of om andere redenen. Wij lossen de vervanging van deze leerkracht in principe intern op. Dat wil zeggen dat een leerkracht uit de interne vervangingspool (werkzaam bij ons op school, maar niet verbonden aan een vaste groep) de collega vervangt of dat een collega die parttime werkt tijdelijk extra gaat werken. 
Als dat niet lukt worden de leerlingen, volgens een vast splitsrooster, over de andere groepen verdeeld.

Duurt het ziekteverzuim onverhoopt langer en is vervanging nog steeds niet mogelijk dan krijgen de groepen onderwijs op afstand van een andere collega. Ouders worden hiervan altijd via social schools en de mail op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs op basis van de onderwijsperspectieven van de leerlingen op onze school, wordt aangeboden in verschillende leerarrangementen die ontleend zijn aan de landelijke standaarden. Deze arrangementen zijn van toepassing op de 4 kernvakken (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde) en worden bij alle leerlingen vanaf groep 4 vastgesteld. Tot dat moment is er sprake van een voorlopig of verwacht perspectief.

Op onze school worden de leerlingen vanaf groep 4 gestreamd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd ligt door de keuze voor de lestijden ruim boven de minimum norm voor het aantal lesuren. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor informatie over het School Ondersteuningsprofiel zie bijlage.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de inzet van specialisten, door bewegend leren, de inzet van met sprongen vooruit en praktisch onderwijs voor onze praktisch ingestelde leerlingen willen we de komende jaren nog beter tegemoet komen aan de extra ondersteuningsbehoeftes. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Toermalijn is een school voor speciaal basisonderwijs. Veel leerlingen stromen in, in de loop van hun basisschoolloopbaan. Wanneer een leerling bij ons in een kleutergroep instroomt vanuit een (medisch) kinderdagverblijf, een voorschool, een expertisecentrum of bijvoorbeeld een reguliere kleutergroep dan is er altijd sprake van een warme overdracht. Momenteel volgt een van onze leerkrachten de nascholing Jonge Kind Specialist.

Terug naar boven