St Frans School

Harm Tiesingstraat 2 7815 JJ Emmen

De St. Fransschool beschikt over een apart plein voor groep 1 en 2 en de voorschool.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoetsgegevens van het schooljaar 2019-2020 zijn niet bekend. Als gevolg van Corona is wettelijk besloten geen eindtoets in groep 8 te houden.

Dit is meegedeeld in een Nieuwsbericht van de Rijksoverheid op 18 maart 2020.De berichtgeving was als volgt: Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8.

De eindtoetsgegevens van voorgaande jaren en de afgelopen schooljaren zijn wel beschikbaar. Uit de resultaten van die jaren zien we dat onze eindopbrengsten prima zijn. We scoren al jaren boven of op de ondergrens. 

Tijdens het laatste inspectiebezoek bleek dat de inspectie onze school dan ook op 3 van de 4 onderzochte onderdelen met een goed heeft beoordeeld en op een onderdeel met een "bijna" goed. Hier zijn we zeer trots op.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse opbrengsten zijn van wezenlijk belang voor ons schoolbeleid. De opbrengsten worden teambreed geanalyseerd en waar nodig wordt een plan van aanpak opgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Sint Fransschool is een katholieke school. Wij werken en vormen een gemeenschap vanuit de katholieke tradities. Waarden en normen, vieren en zorgen voor de ander zijn belangrijk. Vanuit een open en transparante setting bieden wij een veiligheid en vertrouwen als basis voor een positief pedagogisch klimaat. Kernwoorden zijn sfeer, respect, betrokkenheid, authenticiteit en welbevinden.  Als school bieden wij een vertrouwde veilige leeromgeving aansluitend bij de cultuur van de kinderen en onze ouders. De ouders zijn de spil in de opvoeding en een belangrijke schakel in het contact met school. Wij streven naar een optimaal contact met onze ouders. De nadruk ligt op  het open, transparant en pro-actief communiceren met de ander. Dit doen wij met aandacht en respect voor de ander. 

Uit de opbrengsten van de laatste peiling is gebleken dat de ouders tevreden zijn over het contact met de school en over het pedagogisch klimaat binnen de school. Men is tevreden over de leerkrachten. De ouders geven de school dan ook een hoog rapportcijfer. Een 8,36 terwijl het landelijk gemiddelde rapportcijfer een 7,57 is. Ook de kinderen zijn tevreden. Zij geven de school een 8,37.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Open/toegankelijk
  • Persoonlijke aandacht

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven