St Frans School

Harm Tiesingstraat 2 7815 JJ Emmen

De St. Fransschool beschikt over een apart plein voor groep 1 en 2 en de voorschool.

Het team

Toelichting van de school

Op de Sint Fransschool werkt een professioneel team. Het team is jong en bevlogen.

Het team bestaat uit 2 peuterleidsters

9 leerkrachten

1 intern begeleider

2 onderwijsassistenten

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt vervanging geregeld door ons personeelsbemiddelingsbureau SLIM. Is er geen vervanging beschikbaar dan treedt het protocol vervanging in werking.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen ons team werken diverse specialisten. Een Cultuurcoördinator, ICT coördinator, Identiteitscoordinator, Taal-leescoördinatoren en  Rekencoördinatoren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs wordt in de onderbouw middels een beredeneerd aanbod aangeboden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het onderwijs op de St. Fransschool wordt gepersonaliseerd aangeboden. Dit betekent dat we kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen en niet per vakgebied de uren in een rooster wegzetten. De leerlingen van groep 1 t/m 3 krijgen een beredeneerd aanbod in hun onderwijstijd. Vanaf groep 4 werken we in leerlijnen.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school probeert passend onderwijs aan ieder kind te bieden. We hanteren ons schoolondersteuningsprofiel om een gedegen en passend plekje te bieden voor iedere leerling.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen ons ondersteuningsprofiel herzien. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds 2016 hebben wij een voorschool in onze school. De contacten met de voorschool verlopen optimaal. Er is structureel overleg tussen onderbouwleerkrachten. MIB-er en peuterleidsters. De voorschool sluit onderwijsinhoudelijk zoveel mogelijk aan bij de kleutergroepen. De doorgaande lijn wordt op deze wijze bewaakt. Samenwerking, samen beleven en vieren is uitgangspunt om tot verbinding te komen. Dit schooljaar beginnen we met het organiseren van BSO. De BSO wordt georganiseerd door Tamariki.

Terug naar boven