Windkracht 10

Pampuspad 45 8304 DR Emmeloord

Buitenspelen op een fraai plein.

Het team

Toelichting van de school

Op ods Windkracht 10 werken we met een enthousiast team van bevlogen mensen. De teamleden zetten zich elke dag met plezier in om de kinderen te helpen hun talenten te ontdekken en ze steeds een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling.

Naast leerkrachten zetten we ook stagiaires van de PABO (en soms van de opleiding tot onderwijsassistent) in en trainees. Dit zijn collega's die de overstap maken van een andere bedrijfstak naar het onderwijs. Een trainee loopt stage en werkt als leerkrachtondersteuner.

Een vakleerkracht verzorgt op school alle muzieklessen. Het is heel mooi dat kinderen vanaf groep 1 opgroeien met deze muzieklessen. Kinderen zijn bezig met luisteren, zingen, muziek maken, vastleggen van muziek en bewegen op muziek. Daarnaast leren ze zichzelf te presenteren.

De vakleerkrachten voor Godsdienstig en Humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) verzorgen de lessen 'Leren Leven'. De lessen ‘Leren Leven’ dragen bij aan burgerschapsvorming. Het is een plek waar verhalen samenkomen. Tijdens deze lessen leren kinderen samen over de diverse levensbeschouwelijke richtingen. Door kennis te maken met de diverse geloofsrichtingen, hierover met elkaar in gesprek gaan, ontstaat er respect en begrip voor elkaars overtuigingen en levensbeschouwing.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op ods Windkracht 10 is wel eens vervanging nodig. Bij ziekte van leraren of als vervanging op een andere manier noodzakelijk is (voor bijvoorbeeld speciale verlofdagen, cursussen of bijeenkomsten) wordt er vervanging gezocht. Aan andere leerkrachten wordt gevraagd een dag extra te komen werken. Als dat niet lukt, wordt gekeken of er vervanging via de invalpool van Aves kan worden geregeld. Als er geen vervanging te vinden is, zullen we groepen moeten samenvoegen of leerkrachten een andere taak geven. Alleen in uiterste nood zullen we leerlingen naar huis sturen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ods Windkracht 10 is een daltonschool. Het daltonconcept is gebaseerd op een vijftal kernwaarden, die sterk verweven zijn met onze eigen kernwaarden.

Der kernwaarden van het daltononderwijs: verantwoordelijk, samenwerken, zelfstandigheid, effectiviteit, reflecteren en borging. In ons daltonhandboek staat veel informatie over daltononderwijs. U vindt dit handboek op de website: www.odswindkracht10.nl 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd die we aan de verschillende vak-en vormingsgebieden besteden, hebben we hieronder in percentage weergegeven. Doordat leerkrachten goed afstemmen op de individuele kinderen en de groep zijn dit geen vaststaande cijfers.

 • Taalontwikkeling: 20%
 • Rekenontwikkeling: 20%
 • Wereldoriëntatie: 15%
 • Bewegingsonderwijs: 20%
 • Creatieve ontwikkeling: 15%
 • Spelontwikkeling: 10%

We gebruiken de methode 'Onderbouwd' voor alle vakgebieden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd die we aan de verschillende vak-en vormingsgebieden besteden, hebben we hieronder in percentage weergegeven. Doordat leerkrachten goed afstemmen op de individuele kinderen en de groep zijn dit geen vaststaande cijfers.

 • Lezen/taal/schrijven: groep 3/4 40%, groep 5/8 30%
 • Rekenen: groep 3/4 30%, groep 5/8 30%
 • Wereldoriëntatie: groep 3/4 10%, groep 5/8 20%
 • Creatieve ontwikkeling: groep 3/4 10%, groep 5/8 5%
 • Bewegingsonderwijs: groep 3/4 10%, groep 5/8 10%
 • Engels: groep 7/8 5%

Vakgebieden en methodes:

Voor alle vakgebieden zijn kerndoelen vastgesteld. Door de inzet van onze methoden voldoen we aan kerndoelen. De kerndoelen voor het basisonderwijs zijn te vinden in het kerndoelenboekje: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje

We gebruiken de volgende methodes:

 • 'Onderbouwd': alle ontwikkelingsgebieden voor groep 1/2;
 • 'Lijn 3': aanvankelijk lezen voor groep 3;
 • 'Staal taal': taal voor groep 4 tot en met 8;
 • 'Staal spelling': spelling voor groep 3 tot en met 8; 
 • 'Pluspunt': rekenen voor groep 3 tot en met 8;
 • 'Nieuwsbegrip XL': begrijpend lezen voor groep 4 tot en met 8;
 • 'Klinkers': schrijven voor groep 3 tot en met 8;
 • 'Groove me': Engels voor groep 7 en 8;
 • 'Wijzer'!: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek voor groep 5 tot en met 8.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs is de naam voor hoe we binnen het onderwijs zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De bedoeling van Passend onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de eigen basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past. Hoe we op onze school kinderen extra hulp en aandacht geven, leest u in ons document ‘Ondersteuningsprofiel’, dat u kunt vinden op de website.

Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, kunnen we een beroep doen op het expertisecentrum Noordoostpolder. Vanuit het expertisecentrum werken orthopedagogen en andere specialisten op onder andere het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid en gedrag. Ook een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen van de school voor speciaal basisonderwijs De Klimboom werkt vanuit het expertisecentrum voor de basisscholen. Wanneer we specialisten van buiten onze school willen inschakelen, gebeurt dat overigens altijd in overleg met de ouders. Deskundigen vanuit het speciaal onderwijs kunnen we eveneens gemakkelijk om advies vragen.  Met alle basisscholen in de polder en op Urk werken we namelijk samen met de scholen voor speciaal onderwijs, binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk. Alle informatie over Passend onderwijs in de Noordoostpolder vindt u op de website van het samenwerkingsverband: www.passendonderwijsnu.nl.

Wij willen onderwijs bieden aan een grote groep kinderen. We hebben geen speciale faciliteiten daarvoor beschikbaar, maar streven er wel naar de groepen zo klein mogelijk te houden. We zullen steeds individueel bekijken of we een kind voldoende ondersteuning kunnen bieden. Daarbij is de ondersteuningsbehoefte van het kind belangrijk, maar ook de ondersteuningsbehoefte van de groep waar het kind in zit, of in zou komen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zijn bezig met 'kort-cyclisch werken'. We volgen onze leerlingen dagelijks en kunnen daarom de volgende dag al inspelen op de onderwijsbehoefte van de kinderen. Daarnaast zorgen we voor een goede analyse van methodetoetsen en onafhankelijke toetsen, zodat we de resultaten daarvan ook kunnen gebruiken om af te stemmen op wat de kinderen nodig hebben. Deze manier van werken en de administratie ervan gaan we optimaliseren om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In groep 1/2 wordt het programma 'Onderbouwd' gebruikt. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal wordt door middel van directe instructie aangeboden. Elk kind kan in Onderbouwd werken en leren op het niveau waar het op dat moment aan toe is. De ontwikkeling van kleuters verloopt sprongsgewijs en daarom wordt er gewerkt met individuele handelingsplannen, maar ook plannen op groepsniveau. Dagelijkse worden de kinderen geobserveerd en wordt de ontwikkeling van de kinderen vastgelegd. Daardoor kan de leerkracht goed afstemmen op wat de kinderen nodig hebben.

Ods Windkracht 10 vormt samen met cbs ‘t Kompas, de Matroosjes (peuteropvang van Startpunt), de Kameleon (BSO van Stichting Kinderopvang Noordoostpolder) en de Kadesnuiters/Kornuiten (Kinderopvang van Stichting Kinderopvang Flevoland) het kindcentrum ‘de Zuidert’. Leidinggevenden van de verschillende organisaties hebben regelmatig contact en bespreken activiteiten die gezamenlijk kunnen worden gedaan en hoe er samengewerkt kan worden om een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen te realiseren.

Er vindt een goede overdracht plaats als de kinderen van de peuteropvang/kinderopvang de stap maken naar het basisonderwijs.

Terug naar boven