Windkracht 10

Pampuspad 45 8304 DR Emmeloord

Buitenspelen op een fraai plein.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van openbare daltonschool Windkracht 10.

Via deze pagina krijgt u een indruk van onze school. U bent altijd van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door onze mooie school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • open
  • zelfstandig
  • verantwoordelijk
  • samen
  • groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de start van het schooljaar 2023-2024 hebben we ongeveer 125 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid van ods Windkracht 10 staat beschreven in het Veiligheidsplan en in het Protocol sociale veiligheid ods Windkracht 10. 

Bij veiligheid gaat het enerzijds over de sociale veiligheid en het welbevinden, aan de andere kant om de fysieke veiligheid. 

Sociale veiligheid 

Aan de sociale veiligheid wordt voortdurend aandacht besteed, waarbij goed pedagogisch handelen de basis is om een veilige plek voor betrokkenen te creëren. De Sociale Veiligheidsmonitor bestaat uit een leerling enquête waarmee we de ervaren veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen in groep 5, 6, 7 en 8 meten. Naar aanleiding van deze veiligheidsenquête maken we een plan volgens een PDCA-format.   In het protocol sociale veiligheid staat beschreven hoe we pesten willen voorkomen en welke stappen we nemen als er wel sprake is van pestgedrag. 

Fysieke veiligheid 

We hebben als team allemaal een rol in het waarborgen van de fysieke veiligheid in de school (gebouw, plein, meubilair). Dit begint met hoe we met elkaar omgaan met materialen en ruimtes. Er vinden controles plaats door een externe adviseur van OBM (Onderwijsbureau Meppel), de gemeente en de conciërge. Bij gebreken wordt er direct gehandeld. Zie Veiligheidsplan. De coördinator veiligheid is Miranda Oosting. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
We werken volgens het stappenplan uit het afwegingskader meldcode voor onderwijs en leerplicht van de PO-raad.

Terug naar boven