School Met De Bijbel Het Visnet

De Spijlen 5 3921 EK Elst (Utrecht)

Schoolfoto van School Met De Bijbel Het Visnet

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We volgen de leerlingen, onder andere met behulp van het leerlingvolgsysteem, gedurende de hele schoolloopbaan. Op basis van alle gegevens uit ons eigen leerlingvolgsysteem en ons eigen beeld van de leerling, zoals we dat in de loop der jaren hebben opgebouwd, formuleren we in groep 7 een pré advies voor de keuze van vervolgonderwijs. In januari van groep 8 wordt het voorlopig advies opgesteld en besproken met de ouders en leerlingen. Op Het Visnet vinden we het belangrijk om het hele kind te zien. We kijken niet alleen naar resultaten maar ook naar de aspecten er omheen. Na het maken van de doorstroomtoets halverwege februari wordt dit advies definitief. De ouders melden de leerlingen aan bij de school voor VO. De VO-school is verplicht bij toelating het advies van de basisschool over te nemen. Basisschool en VO-school zorgen voor een goede overdracht. Zo mogelijk wordt dit behalve schriftelijk, ook mondeling gedaan. De precieze stappen hebben we uitgewerkt in ons protocol verwijzing VO, waarvoor we u verwijzen naar onze website. De gegevens die wij in de loop der jaren van het voortgezet onderwijs terugkrijgen, geven aan dat het advies voor het voortgezet onderwijs over het algemeen juist is geweest. Hieronder een overzicht naar welke vormen van voortgezet onderwijs de leerlingen vanuit groep 8 van Het Visnet de afgelopen twee jaar zijn gegaan.
Naar aanleiding van deze uitslag zal het definitieve advies worden gegeven en kunt u uw kind gaan inschrijven op de vervolgschool. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven