Hervormde basisschool Boaz-Jachin

Ds. Kalshovenweg 15 8075 AE Elspeet

  • Een prachtig gerestaureerd gebouw uitgerust met een klimaatsysteem en omtuind door een groen plein.
  • Een zandbak met schaduwdoek en een voorziening met water.
  • Een open en toegankelijk klauterrek met een zandbed als ondergrond.
  • Kleine voetbalveldjes waarin kinderen in kleine groepjes voetballen. Hiermee realiseren we optimaal bewegen.
  • Een gastvrij onthaal in een lichte school met natuurkleuren en veel glas.

In het kort

Toelichting van de school

De Boaz-Jachinschool is een hervormde dorpsschool voor primair onderwijs en wil de kinderen kwalitatief goed en gedegen onderwijs bieden. De school heeft als primaire taak het bevorderen van de onderscheiden gaven en talenten van de leerlingen ten dienste van God en de naaste. De school wil voor kinderen  een veilige plek zijn, waar met plezier en vertrouwen gewerkt en gespeeld kan worden. We geven kwalitatief hoogstaand onderwijs waar kinderen leren in gemeenschapsverband en waarbij we maximaal recht doen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Als school staan we in verbinding met de omgeving. We zijn dorpsschool en leren onze kinderen om dorpsburger te zijn. We geven gestalte aan onze verbondenheid met de plaatselijke hervormde gemeente en hersteld hervormde gemeente.   

  + Ons zorgbeleid is een belangrijk speerpunt, waarin de school zich wil onderscheiden. Naast interne begeleiding is er veel aandacht voor individuele begeleiding voor kinderen met een sociaal emotionele zorgbehoefte.  

+ Dieplezen, brongerichtheid en concentratie zijn essentiële vaardigheden. We dragen daarom bij aan de ontwikkeling van een Woordgerichte houding (1e-eeuwse vaardigheden). Die verdraagt zich niet met haast, vluchtigheid en oppervlakkigheid. In ons onderwijs staat de leerkracht centraal bij het leren van de leerling. De leerkracht onderwijst en is daarbij identificatiefiguur, initiator en betekenisgever.  

+ Aandacht voor de Engelse taal heeft een hoge prioriteit op onze school. We beogen een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs, waarin kinderen communicatieve vaardigheden en durf ontwikkelen om zich verstaanbaar te maken in een vreemde taal.  

+ Na een grondige restauratie werken we in een authentiek schoolgebouw met een nieuw aangelegd klimaatsysteem,  waarin optimale mogelijkheden zijn om ook onderwijs in kleinere groepen te geven. In het schooljaar 22/23 is ook het plein compleet vernieuwd. Het nieuwe plein met een Veluwse uitstraling biedt veel ruimte voor ontspanning en educatieve mogelijkheden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • geloofstoerusting
  • verbinding
  • geborgenheid
  • uniciteit
  • diepgang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 telde de school 221 leerlingen. De telling in het schema van Mijn DUO wordt medio september bijgesteld. In het schooljaar 2023-2024 werken we met negen groepen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. Met ingang van 1 augustus 2015 is de Wet sociale veiligheid op scholen, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd, in werking getreden. Met deze wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken.  Het is belangrijk dat scholen en hun besturen leerlingen een sociaal-veilige omgeving bieden. Zo’n omgeving is van wezenlijk belang voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Pestgedrag in en om het onderwijs kan dit ernstig belemmeren. Middels ons veiligheidsplan willen we alle afspraken die er rondom veiligheid op onze school gelden vastleggen. Dit document is tot stand gekomen middels overleg tussen directies van de Eben Haëzerschool en Boaz-Jachinschool, directiekring (Federatie IJsselland).

Naast een sociaal- veilige omgeving vinden we ook een gezonde schoolomgeving van groot belang. Het is daarom op het gehele schoolterrein verboden te roken.

Terug naar boven